SARKRISTA – Summoners of the Serpents Wrath

CD / vinyl / tape, Purity Through Fire / Worship Tapes, album 2017
(English translation below)

SARKRISTA pochodzi z najbardziej wysuniętego na północ obszaru Niemiec, a mianowicie z Szlezwik-Holsztyn. Początek swój datują na 2011 rok, ale dopiero w 2013 roku zaznaczają swoją obecność w podziemiu absolutnie wybitnym debiutem jakim był 'The Acheronian Worship’. Na swoim koncie mają jeszcze trzy splity i jedną EPkę oraz ten, drugi już album w swojej póki co krótkiej karierze. Niemiecka scena Black Metalowa miała w sobie zawsze ten element, który ją wyróżniał spośród reszty. Sposób budowania utworów, pewnego rodzaju zadziorność riffów i skryta pod płaszczem szorstkich gitar hipnotyczna melodyjność. Ale o tym przeczytacie poniżej, bo album ten to prawdziwy przekaźnik czarnej energii i gniewu wprost z przepastnej otchłani.

’Summoners of the Serpents Wrath’ to album o olbrzymim potencjale, który został właściwie przez hordę wykorzystany. SARKRISTA stworzyła tutaj wyjątkowe spektrum aranżacyjne, pewny wymiar absorbujący absolutną czerń i przyzywający ją bezpośrednio dla słuchacza. Balansując w kompozycjach pomiędzy typową prymitywnością riffów a wplecionymi melodiami ocierającymi się nawet i o melancholię, horda zdołała dotknąć niemalże absolutu Black Metalowego nagrania. Już przy wydaniu debiutanckiego albumu wyło wiadomo, że z czasem tego zespołu nie będzie można ignorować, że mówiąc kolokwialnie – namieszają w podziemiu. Czy namieszali? Nie wiem, ale wiem natomiast, że ten album to coś bezwzględnego i kompletnego. 'Summoners of the Serpents Wrath’ o dziwo jest prostym w odbiorze wydawnictwem. Jego potęgę jednak zgłębią ci z słuchaczy, którzy wiedzą czym tak naprawdę ta muzyka jest i co sobą reprezentuje. Tak jest przynajmniej ze mną, ponieważ z każdym kolejnym odsłuchem zapadam się jeszcze w głębsze pokłady nieznanych mi dotąd rejonów świadomości. Zróżnicowane aranżacje uderzają w słuchacza, raz bezpośrednią ciemnością która naciera bez ostrzeżenia, by innym razem omamić spokojem i kołysać do śmierci (utwór 'The Sea Pt. 2 (My Cold Grave)’ jest tego najlepszym przykładem z pięknymi partiami pianina). Brzmienie albumu jest również cholernie mocne. Zespół utrzymał zarówno brud gitar wraz z przestrzenią pozostałych instrumentów. Opętane, wściekłe wokalizy, a wszystko w gęstej mgle Black Metalowego szaleństwa. Owszem, materiał jest precyzyjny i słychać postęp w kompozycjach. Jednakże szaleństwo i prawdziwość płynąca z tych dźwięków rzuca na kolana. Dynamika z szybkością stanęły oko w oko z atmosferą okultyzmu i nieprzeniknionej czerni.

Jest to pełen pasji, oddania i naprawdę dobrych pomysłów album. Pomysłów, które nie odbiegają daleko od starej szkoły Black Metalu. Wiele z riffów które tu usłyszycie skojarzą się wam z tamtymi czasami. Z drugiej strony, SARKRISTA nie składa pokłonu ku chwale starych dni. Zresztą, nie ma co sobie strzępić języka i trzeba sięgnąć po ten album. Genialny, ceremonialnie Black Metalowy i najzwyczajniej mówiąc cholernie mocny następca debiutanckiej 'The Acheronian Worship’.

(English version)

SARKRISTA comes from the northernmost area of Germany, namely Schleswig-Holstein. They started out in 2011, but it wasn’t until 2013 that they marked their presence in the underground with their absolutely outstanding debut 'The Acheronian Worship’. They have three more splits and one EP to their credit and this, the second album in their so far short career (dating the writing to 2019). The German Black Metal scene has always had this element that set it apart from the rest. The way they build their songs, a certain pugnacity of riffs and hypnotic melodiousness hidden under the cloak of rough guitars. But you will read about it below, because this album is a real transmitter of black energy and anger straight from the abyss.

’Summoners of the Serpents Wrath’ is an album of immense potential, which has been properly exploited by the horde. SARKRISTA created here a unique arrangement spectrum, a certain dimension absorbing the absolute blackness and summoning it directly to the listener. By balancing the compositions between the typical primitiveness of the riffs and the melancholy melodies woven in, the horde managed to touch almost the absolute of a Black Metal recording. Already with the release of their debut album it was clear that in time this band could not be ignored, that, colloquially speaking, they would stir the underground. Did they stir things up? I don’t know, but I know that this album is something absolute and complete. Summoners of the Serpents Wrath’, surprisingly, is a simple release. Its power, however, will be fathomed by those of the listeners who know what this music really is and what it represents. At least that’s how it is with me, because with every listening I’m sinking even deeper into the unknown to me regions of consciousness. Varied arrangements strike the listener, sometimes with a direct darkness that assaults without warning, at other times to delude with peace and lull to death (the track 'The Sea Pt. 2 (My Cold Grave)’ is the best example of this with beautiful piano parts). The sound of the album is also damn strong. The band has maintained both the dirtiness of the guitars along with the spaciousness of the other instruments. Possessive, furious vocals, all in a thick fog of Black Metal madness. Yes, the material is precise and you can hear the progression in the compositions. However, the madness and truthfulness coming from these sounds brings you to your knees. Dynamics and speed stand eye to eye with the atmosphere of the occult and impenetrable blackness.

This is a passionate, dedicated and really good ideas album. Ideas that don’t stray far from old school Black Metal. Many of the riffs you will hear here will remind you of those times. On the other hand, SARKRISTA does not bow down to the glory of the old days. Anyway, there’s no need to waste time and you have to reach for this album. Brilliant, ceremonial Black Metal and simply put, a damn strong successor to the debut 'The Acheronian Worship’.

Tracklist:
1.Intro
2.The Lurking Giant
3.The Gathering of Blackest Shadows
4.Summoners of the Serpents Wrath
5.Ascending from the Deep
6.He, Who Liveth and Reigneth Forevermore
7.The Sea Pt. 2 (My Cold Grave)
8.Black Devouring Flames
9.Rituals of Flames and Skulls

Band:
https://sarkrista.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Sarkrista

Linki do wytwórni:
https://shop.purity-through-fire.com/en/
https://worshiptapes.de.tl

Autor: W.