MEGALITH GRAVE – Petrified Bones & Decayed Monoliths

Tape, Perverse Homage, demo 2017
(English translation below)

Istniejący od 2011 roku, amerykański jedno-osobowy projekt zaznacza swą obecność w głębokim podziemiu dość częstymi wydawnictwami. Sporo taśm demo, Epki, splity i jeden pełen album – wszystko podane w najbardziej z obrzydliwych form Black Metalu. Za całość muzyki odpowiada Gamol, który obecnie udziela się jeszcze w Forsaken Burial. Zapraszam do opisu poniżej, do spaceru nocą wśród ciszy opuszczonego i zapomnianego cmentarzyska.

Materiał ten mógłby stać się równie dobrze soundtrackiem do psychodelicznego koszmaru, w którym to główny bohater przemieszczał by się ciemnymi podziemnymi korytarzami katakumb lub puszczonego w niepamięć cmentarza. Celem byłyby kolejne ofiary czy też szukanie odosobnienia / ucieczka od reszty świata, każdy scenariusz sprawdziłby się tutaj doskonale. Na demo składa się 5 utworów, które swoją okropną produkcją zapewne niejednego odstraszą. Zresztą, taśma jest limitowana do 45 sztuk, także niewielu będzie ją posiadać na fizycznym nośniku kasety magnetofonowej. Dźwięk zarejestrowany na 'Petrified Bones and Decayed Monoliths’ jest cholernie surowy, gitary stanowią jakby rozmyte tło do obłąkanych wrzasków wydobywających się z trzewi Gamola. Trudno tu nawet mówić lub doszukiwać się wyodrębnionych riffów, albowiem te zostały zarejestrowane w chaotyczny sposób i dźwięk przechodzi z ostrego w rozmyty. Wokale są niczym odgłosy mąk cierpiącego przeplatane z dużym naciskiem na nienawiść. We wszystkim akompaniuje szybka perkusja, która do końca nie wiem czy jest prawdziwą czy użytym automatem perkusyjnym. Jednakże, forma jaką obrał sobie MEGALITH GRAVE rekompensuje nawet przypuszczalne uchybienie korzystania ze skrzynki zamiast z żywego instrumentu. Zło jakie tu się nawarstwia, jakie wręcz kipi jest niesamowite… Cholernie proste aranżacje, a tak mordercze! Muzyka natychmiastowo kreuje wizerunek obłąkanej persony, która w blasku rozstawionych świec wije się w konwulsjach a twarz jej w dziwnych grymasach wypluwa kolejne wersy tekstów… Surowość, enigmatyczny klimat niepokoju, stęchlizna i Zło.

(English version)

Existing since 2011, the American one-man project marks its presence in the deep underground with fairly frequent releases. A lot of demo tapes, EPs, splits and one full album – all served in the most disgusting form of Black Metal. Gamol is responsible for all the music, currently he’s also involved in Forsaken Burial. I invite you to the description below, to take a walk at night among the silence of an abandoned and forgotten cemetery.

This material could as well be a soundtrack to a psychedelic nightmare, in which the main character would move through dark underground corridors of catacombs or forgotten cemetery. The goal would be more victims or seeking seclusion / escape from the rest of the world, any scenario would work perfectly here. The demo consists of 5 tracks, which by their horrible production will probably scare many people away. Anyway, the tape is limited to 45 copies, so not many will own it on a physical cassette. The sound recorded on 'Petrified Bones and Decayed Monoliths’ is damn harsh, the guitars are like a blurred background to the demented screams coming out of Gamol’s guts. It’s hard to even talk or look for isolated riffs, because they were recorded in a chaotic way and the sound goes from harsh to fuzzy. Vocals are like the sounds of suffering torment intertwined with a strong emphasis on hatred. Everything is accompanied by fast percussion, which I’m not sure if it’s real or a used drum machine. However, the form that MEGALITH GRAVE has taken makes up for even the supposed shortcoming of using a machine instead of a live instrument. The evil that builds up here, that boils over, is incredible… Damn simple arrangements, but so murderous! The music immediately creates an image of a demented person, who in the light of set candles is writhing in convulsions and her face in strange grimaces is spitting out successive lines of lyrics… Rawness, enigmatic atmosphere of anxiety, mustiness and Evil.

Tracklist:
1.Under a Horned Waning Moon
2.Dungeon Cries Echo over Saturnine Ruins
3.Perceived Coruscations of Daemon Light
4.Indelible Marks in Necromantic Subconscious
5.Declension into Dark Void

Band:
http://www.facebook.com/MegalithGrave/

Label:
https://perversehomage.bigcartel.com/


Autor: W.