ASTRAL LORE – Astral Lore

Digital, Primitive Archive, album 2024
(English translation below)

Francusko-portugalski projekt ASTRAL LORE został powołany do życia w 2022 roku. Dwie osoby, które stworzyły ten album, są zaangażowane w niemałą ilość innych zespołów, a skąd na to tyle czasu? Samodyscyplina to pewnie słowo klucz, czyli termin którego wielu z nas brakuje. Tak czy inaczej, ‘Astral Lore’ to pierwsze wydawnictwo zespołu i kilka słów o nim w poniższym tekście.

Album składa się z trzech długich utworów o łącznym czasie trwanie ponad pięćdziesięciu minut. Black Metal jaki otrzymujemy na tym wydawnictwie to dość zróżnicowane granie. Ze względu na długość trwania utworów, ich urozmaicenie to rzecz niemal wymagana i tak się właśnie stało. Usłyszymy tu klasyczny Black Metal, sporo atmosferycznego grania oraz równie solidną dawkę aranżacji przepełnionych smutkiem. Te ostatnie to wolne fragmenty utworów, wprowadzająca trochę jakby depresyjną nutę do całości albumu. Jako, że nie jestem zwolennikiem takiego grania, z ulga przyjąłem fakt, że jest takich fragmentów nie za dużo. Trzeba jednak sobie powiedzieć wprost, że z ‘Astral Lore’ bije silna mizantropia i właśnie bardzo duża ilość smutnej, aury beznadziejności. Tylko, że właśnie jest to podane nie w sposób typowy i nudny, ale przykuwający uwagę słuchacza. Riffy to w dużej mierze tremolo i gra akordami, oraz melodie wybrzmiewające na otwartych strunach w technice staccato. Z dźwięków sączy się niepokój, groza. Zasługa w tym nie tylko riffów i konstrukcji utworów, ale też brzmienia. Jest ciężkie, duszne i mimo surowości jaką prezentują gitary, to jest ono zdecydowanie profesjonalne (oczywiście, nie zostało przesłodzone). No i wokale… Tutaj leży również olbrzymi atut budowania atmosfery w muzyce ASTRAL LORE. Pełne emocji, niczym wprawny żongler przeskakują w tonacjach zależności od potrzeby danego fragmentu utworu. Perkusja została ograniczona do minimum, a przynajmniej tak to odebrałem. Choć nie jest to żadna ułomna łupanina. Dzieje się tam tez sporo, ale jednak uwaga słuchacza skupia się na tym co na tzw przodzie. Trudno zresztą się skupić na tym instrumencie, ponieważ album jest zdecydowanie całością, którą trudno rozbijać na mniejsze, drobiazgowe części.

‘Astral Lore’ zaskoczył mnie i to poważnie. Materiał dojrzały, trzymający się zasad gatunkowych i nie próbujący na nowo wynaleźć koła. Szkoda, że jedynie forma digital, ale mam nadzieję, że to się zmieni.

(English version)

The French-Portuguese project ASTRAL LORE was established in 2022. The two individuals who created this album are involved in no small number of other bands, and how did they get so much time to do it? Self-discipline is probably the key word, a term many of us are lacking nowadays. Anyway, 'Astral Lore’ is the band’s first release and a few words about it in the text below.

The album consists of three long tracks with a total running time of over fifty minutes. The Black Metal we get on this release is quite varied playing. Due to the length of the tracks, their variety is almost a required thing, and this is exactly what happened. We can hear here classic Black Metal, a lot of atmospheric playing and an equally solid dose of arrangements filled with sadness. The latter are the slow parts of the songs, introducing a kind of depressive note to the album as a whole. As I’m not a fan of such playing, I was relieved that there are not too many such passages. However, it has to be said straightforwardly that a strong misanthropy and just a very large amount of sorrowful, aura of hopelessness beats from 'Astral Lore’. It’s just that this is given not in a typical and boring way, but in a fashion that captures the listener’s attention. The riffs are largely tremolo and chord playing, and melodies ringing out on open strings in a staccato technique. From the sounds oozes uneasiness, graven horror. The credit for this goes not only to the riffs and song construction, but also to the sound. It’s heavy, sultry, and despite the rawness the guitars present, it’s definitely professional (of course, it hasn’t been over-sweetened). And then there are the vocals… Here also lies a huge asset for building atmosphere in ASTRAL LORE’s music. Full of emotion, like a skilled juggler they shift in tonality depending on the need of a particular part of the song. The drums were kept to a minimum, or at least that’s how I perceived it. Although it’s no shambles. There is a lot going on there, but still the listener’s attention is focused on what’s on the so-called front. It’s hard to focus on that instrument, anyway, because the album is definitely a whole, which is hard to break down into smaller, finer parts.

’Astral Lore’ surprised me, and seriously so. Mature stuff, sticking to genre rules and not trying to reinvent the wheel. It’s a shame that only in the digital form, but I hope this will change.

Tracklist:
1. The Earth Takes Its Shadows From the Sun Sinking Lower
2. As a Pillar of Fog By Day and As of Fire By Night
3. Wandering Down the Path Towards the Light

Band:
none

Label:
https://primitivearchive.bandcamp.com/

Autor: W.