VAMPIRE LORD – Return of the Vampyric Shadows

Cassette / CD-r, Wulfhere Productions, EP 2023
(English translation below)

Pochodzący z Brazylii VAMPIRE LORD nagrał w 2023 roku swój drugi materiał, Epkę, wydaną przez Wulfhere Productions. Pierwsze demo przyniosło ze sobą niecałe dziesięć minut muzyki, ale było już wtedy obiecującym wydawnictwem. Tym razem otrzymaliśmy prawie dwadzieścia cztery minuty Black Metalu, który został utrzymany w klimacie wczesnych lat 90’tych.

‘Return of the Vampyric Shadows’ to, jak zarówno nazwa projektu i sam tytuł Epki sugeruje, Black Metal pełen wampirycznej atmosfery. Słychać to przede wszystkim w atmosferze jaką Lord Ocutos wykreował w swojej muzyce. Nisko brzmiące partie klawiszy, ich struktura, przypomina gotycką (nie mylić z gotycką muzyką) otoczkę, dramaturgię i oczywisty romantyzm postaci wampirów. Gdy ten instrument wybrzmiewa bez pozostałych, forma przybiera posępną odmianę stylistyki Dungeon Synth. Jest minimalistyczna, ale tym samym działa jeszcze dosadniej na odbiorcę.

Sama muzyka trąci tu silnie inspiracjami Drowning the Light, brzmienie, riffy czy nawet ten ogólny feeling jaki wyziera z Epki, to hołd dla Australijczyka. Praca gitar jest prymitywna, ale nie można tutaj odmówić tu wyczucia i ciekawych pomysłów. Chociaż, niektóre inspiracje są tu podane aż nader dosadnie. Dla przykładu riff i dynamiki utworu ‘Vampyric Lord’ to niemal kopia ‘Unholy Black Metal’ autorstwa Darkthrone. I w sumie powinienem mieć z tym problem, ale za cholerę nie mam – połączenie tych elementów z fantastyczną partią klawiszy, prymitywnych do bólu, jest wręcz ekstatyczne.

Brzmienie Epki jest oczywiście surowe i obskurne, jednakże nie ma tu problemu z czytelnością poszczególnych instrumentów. Słychać ducha starych demówek, wczesnych lat ‘90-tych i słabej jakości sprzętu. Wokalnie, jak się nie trudno domyślić, są skrzeczące wokale, krzyczane frazy i chórki z quasi growlującymi wokalizami.

Podsumowując, użyję zdania, które pada tu bardzo często – nic nowego, a jednak jest to wyborne. ‘Return of the Vampyric Shadows’ to Black Metalowy konkret. Wspaniałe aranżacje, absolutnie wampiryczny klimat. Oby w przyszłości materiały tego projektu były lepiej dostępne i nie na cholernych CD-r.

(English version)

Hailing from Brazil, VAMPIRE LORD recorded their second release, an EP, on Wulfhere Productions in 2023. The first demo brought with it less than ten minutes of music, but was already a promising release. This time we got almost twenty-four minutes of Black Metal, which was kept in the atmosphere of the early 90’s.

’Return of the Vampyric Shadows’ is, as both the project’s name and the EP’s title itself suggest, Black Metal full of vampiric atmosphere. This can be heard above all in the atmosphere that Lord Ocutos created in their music. The low-sounding keyboard parts, their structure, is reminiscent of the gothic (not to be confused with gothic music) setting, the dramatism and obvious romanticism of the vampire characters. When this instrument sounds out without the others, the form takes on a gloomy variety of Dungeon Synth style. It is minimalist, but thus works even more bluntly on the listener.

The music itself here smacks strongly of Drowning the Light inspirations, the sound, riffs or even that general feeling that oozes from the EP is a tribute to the Australian. The guitar work is primitive, but there’s no denying the feel and interesting ideas here. Although, some inspirations here are given all too literally. For example, the riff and dynamics of the track 'Vampyric Lord’ is almost a copy of 'Unholy Black Metal’ by Darkthrone. And all in all, I should have a problem with it, but I don’t for the hell of it – the combination of these elements with a fantastic keyboard part, primitive to the bone, is downright ecstatic.

The sound of the EP is, of course, harsh and obscure, however, there is no problem with the legibility of individual instruments. One can hear the spirit of old demos, early ’90s and poor quality equipment. Vocally, as is not hard to guess, there are squawking vocals, shouted phrases and choruses with quasi growling vocalizations.

In conclusion, to use a phrase that falls here very often – nothing new, and yet it is delectable. 'Return of the Vampyric Shadows’ is Black Metal solid offering. Great arrangements, absolutely vampiric atmosphere. Let’s hope that in the future the materials of this project are better available and not on damn CD-r.

Tracklist:
1. Magic Shadows
2. Return of the Vampyric Shadows
3. Empire of Blood
4. Vampire Lord
5. Drowning in the Black Sun
6. Silence of the Soul

Band:
https://vampirelord.bandcamp.com/

Label:
http://www.instagram.com/wulfhere_productions/
https://www.facebook.com/wulfhereproductions
https://wulfhereproductions.bandcamp.com/

Autor: W.