NIGHT HAG / BURIAL – Utterances from Below

Vinyl, Rotted Life, split 2023
(English translation below)

Rotted Life znane jest w wydawnictw ociekających krwią i cuchnących śmiercią. Nie inaczej jest w przypadku splitu pomiędzy amerykańskim NIGHT HAG wraz z włoskim BURIAL. ‘Utterances From Blow’ to synonim ciężaru i chorej atmosfery. 2023 rok obfitował w tysiące wspaniałych wydawnictw, niszowych, jak to w tej branży bywa. Split NIGHTHAG / BURIAL ukazał się niestety tylko na winylu, 600 sztuk. Nie jest to może wymyślny limit, ale trochę szkoda, że to tylko jeden format. A z drugiej strony trzeba przyznać, że obraz zdobiący okładkę, aż się prosi o podziwianie go w dużej wersji, winylowej.

Pierwsze trzy utwory należą do NIGHT HAG, który swoim Death / Doom Metalem wgniata słuchacza w glebę, jeszcze niżej, do grobu. Jakaż tu jest uczta! Przede wszystkim bardzo dobre brzmienie, brudne, ociężałe, jakby zatopione w mule, ciągnące się z chorą wibracją dźwięków. Kolejny plus to szkielety utworów same w sobie. Nie brakuje w nich uderzeń z rozjuszoną siłą jak chociażby otwierający ‘Dead Person on You’, a te mając w sobie prostotę piłowanych akordów, rozszarpują i nie pozostawiają złudzeń, że Amerykanie wiedzą co robią. Wolne fragmenty mają w sobie dużo feelingu jaki usłyszymy chociażby w legendach gatunku jak Derkéta czy Autopsy. Jest tu też sporo melodyjnych partii staccato, kojarzących się z fińską sceną. Całość jest doprawiona jakby elementami Sludge. Nie przepadam za tym gatunkiem jako osobnym zjawiskiem muzycznym, ale w połączeniu z Death / Doom Metalem NIGHT HAG, jest to strzał w dychę. I może zabrzmi to niepoważnie, ale fragment w trzecim utworze ‘Moldy Slab of Human Meat’ gdy słyszymy tylko przegniły dźwięk samej gitary basowej, jest to podsumowanie tych trzech utworów – bagno pełne zgniłych zwłok, smród i absolutnie chora, porażająca atmosfera.

Teraz skupimy się na dwóch utworach autorstwa BURIAL. Włosi, mimo iż to również jest Death / Doom Metal, to prezentują go zupełnie inaczej niż NIGHT HAG. Przede wszystkim brzmienie, które jest tu oparte na szwedzkim HM2. Jest to ten element, który zawsze mnie intrygował w twórczości tego zespołu. Bodajże do czasu aż ich nie usłyszałem po raz pierwszy, wydawało mi się, że jedno z drugim będzie się kłócić. Owszem, korzystanie ze szwedzkiego brzmienia, pozbawia zespół pewnej dozy ciężaru, ale otwiera przed nimi szersze pole manewru w polu kreowania atmosfery. I tutaj właśnie leży geniusz BURIAL, bo Lovecraftowskie abominacje i szaleństwo wyłania się z każdego z utworów. Włosi kreują niepokój, jest też element dysonansu i zdecydowanie wolniejsze pasaże wnoszą tu bardzo dużo do całokształtu oblicza ich muzyki. Atmosfera jest gęsta, przytłaczająca, dusi odbiorcę. Fragmenty, w których pojawia się gitara bez przesteru, są tak opresyjne, tak bardzo podkreślają atmosferę, że głębia malującej się otchłani staje się jeszcze bardziej przepastna.

Split NIGHT HAG z BURIAL wypadł zdecydowanie na tak. Oba zespoły zaprezentowały kawał świetnego Death / Doom Metalu i każdy w swoim stylu. Fani śmierci zdecydowanie muszą sięgnąć po ten materiał.

Night Hag

Burial

(English version)

Rotted Life is known for releases dripping with blood and reeking of death. The split between America’s NIGHT HAG along with Italy’s BURIAL is no different. 'Utterances From Blow’ is synonymous with heaviness and sick atmosphere. 2023 was full of thousands of great releases, niche as it is in this industry. Split NIGHTHAG / BURIAL was unfortunately released only on vinyl, 600 copies. This may not be a fancy limit, but it’s a bit of a shame that it’s only one format. And on the other hand, you have to admit that the image adorning the cover, all the more begs to be admired in a large version, vinyl.

The first three tracks belong to NIGHT HAG, which with its Death / Doom Metal dents the listener into the soil, even lower, into the grave. What a feast it is here! First of all, a very good sound, dirty, heavy, as if sunk in the slime, dragging with a sick vibration of sounds. Another plus is the framework of the songs themselves. There’s no shortage of blast beats like the opener 'Dead Person on You,’ and these, having the simplicity of sawed chords, tear through and leave no illusion that the Americans know what they’re doing. The slow passages have a lot of the feel you’ll hear in genre legends like Derkéta and Autopsy. There are also a lot of melodic staccato parts, reminiscent of the Finnish scene. The whole thing is spiced up as if with elements of Sludge. I’m not fond of this genre as a separate musical phenomenon, but combined with the Death / Doom Metal of NIGHT HAG, it’s a jackpot. And it may sound ridiculous, but the passage in the third track 'Moldy Slab of Human Meat’ when we hear only the rotten sound of the bass guitar itself, is the summation of these three tracks – a swamp full of rotten corpses, stench and an absolutely sick, paralyzing atmosphere.

Now we will focus on two songs by BURIAL. The Italians, despite the fact that this is also Death / Doom Metal, present it quite differently from NIGHT HAG. First of all, the sound here is based on the Swedish HM2. This is the element that has always intrigued me in the work of this band. Until I heard them for the first time, it seemed to me that one would be at odds with the other. Yes, the use of the Swedish sound, deprives the band of a certain amount of heaviness, but it opens up a wider field for them to create atmosphere. And this is where BURIAL’s genius lies, as Lovecraftian abominations and madness emerge from each track. The Italians create anxiety, there is also an element of dissonance and the decidedly slower passages here contribute a great deal to the overall face of their music. The atmosphere is dense, overwhelming, suffocating the listener. The passages where the guitar appears without overdrive are so oppressive, so emphasizing the atmosphere, that the depth of the abyss being painted becomes even more precipitous.

The split of NIGHT HAG with BURIAL came off as a definite yes. Both bands presented a piece of great Death / Doom Metal and each in their own style. Death fans definitely need to reach for this material.

Tracklist:
1. Night Hag – Dead Person on You
2. Night Hag – Foul Utterances from the Mouth of the Void
3. Night Hag – Moldy Slab of Human Meat
4. Burial – Called by the Tomb
5. Burial – Below the Crest of the Waves

Bands:
http://nighthag666.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/nighthagva/
https://www.instagram.com/Nighthag_deathmetal/
https://burialdeath.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/burialdeath/

Label:
http://www.rottedlife.com/
https://rottedlife.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/rottedliferecords/
https://www.facebook.com/rottedlife/

Autor: W.