SCHEITAN – Travelling in Ancient Times

CD / cassette / vinyl, Invasion Records / Morbid Noizz Productions / Eternity Records, album 1996
(English translation below)

W 2021 roku szwedzki SCHEITAN powstał z grobu po dwudziestu dwóch latach. Jakie dźwięki i poziom obecnie ten projekt prezentuje, nie mam bladego pojęcia, ponieważ już drugi album był dla mnie dużą przeszkodą. Muzyka Szweda jest teraz utrzymana w stylistyce gotyckiego grania. Stoi mi to ością w gardle względem pierwszych kroków zespołu, ale taka wolność twórcza i szanuję ją. A więc zróbmy małą retrospekcję debiutu z 1996 roku.

‘Travelling in Ancient Times’ po dwudziestu ośmiu latach brzmi nadal bardzo profesjonalnie, a zarazem nie można ujmować tym kompozycjom młodzieńczej pasji i porywczości. Muzyka jaka została zaprezentowana na debiutanckim albumie to czysty Black Metal. Jest to przekrój pełnej bezpośredniości uderzającej blastami i wściekłością, a z drugiej strony natomiast mamy wolniejsze i bardziej nastrojowe granie. Jedno z drugim idealnie się uzupełnia, tworząc klimat prawie że odpowiadający wikingowej stylistyce. To tak jakby połączyć aurę i niektóre elementy z ‘Blood Fire Death’ i wrzucić to do słoja z bezkompromisowym Black Metal, który chłoszcze bez opamiętania. Sporo tu masakrowania chrześciajan, opisów natury, a z drugiej strony sama nazwa zespołu w tłumaczeniu oznacza Szatan. Taki lekki miszmasz, jednakże muzycznie jest wyśmienicie – zarówno pod kątem samych aranżacji jaki i atmosfery albumu.

Praca poszczególnych instrumentów jest nastawiona na maksimum. Gitary piłują wściekłe riffy (ciekawe melodie tremolo wraz z totalnym napierdalaniem akordami), perkusja zarzuca nas blastami, a nad wszystko wzbijają się nienawistne wokale. Gdy muzyka zwalnia, nadal jest intensywnie, a aura zimnego Black Metalu przeszywa słuchacza do szpiku kości. Przy bardziej nastrojowych utworach / fragmentach pojawiają się klawisze uskrzydlając aurę w kierunku patosu. Mimo, ścieżki tego instrumentu są proste, to słychać w nich coś jakby pierwiastek z debiutu Emperora. W zamykającym albumie utworze pojawią się też gitary bez przesterów i tu przejdziemy do podsumowania. Wydaje mi się, że SCHEITAN nigdy nie dążyli do tego by album był ultra ekstremalnym doznaniem dla słuchacza pod względem masakrujących prędkości. Tu bardziej chodziło o podkreślenie pewnych partii lirycznych i nadaniu im pewnej spekulacji, może refleksji. ‘Traveling in Ancient Times’ zaprezentował pełen pakiet aranżacyjny niż tylko kilka części składowych.

Nie jestem pewien czy debiut SCHEITAN mogę nazwać niepowtarzalną perełką, ale zdecydowanie jest to świetny album zapewniający rewelacyjny odsłuch i płynące z niego emocje. Warto zatem cofnąć się do starożytnych czasów i trochę po nich podróżować.

(English version)

In 2021, Sweden’s SCHEITAN rose from the grave after twenty-two years. What sounds and level this project currently presents, I have no idea, not ot mention this had started on the second album which was for me quite disappointing. The Swede’s music is now kept in the style of gothic playing. It stands in my mind against the first steps of the band, but such is a creative freedom and I have respect for it. So let’s have a little flashback to the 1996 debut.

’Travelling in Ancient Times’ still sounds very professional after twenty-eight years, and at the same time you can’t take away the youthful passion and impulsivity of these compositions. The music that was presented on the debut album is pure Black Metal. It is a cross-section of full-blown straightforwardness hitting with blasts and fury, while on the other hand we have slower and more atmospheric playing. One with the other perfectly complement each other, creating an atmosphere that almost corresponds to the Viking style. It’s like combining the aura and some of the elements from 'Blood Fire Death’ and throwing it into a jar of uncompromising Black Metal that flogs without remorse. There’s a lot of christian massacring, descriptions of nature, and on the other hand the band’s name itself translated means Satan. It’s a bit of a mishmash, but musically it’s excellent – both in terms of the arrangements and the album’s atmosphere.

The work of individual instruments is set to the maximum. The guitars saw furious riffs (interesting tremolo melodies along with total chord strumming), the drums charge us with blasts, and hateful vocals soar above everything. When the music slows down, it’s still intense, and the aura of cold Black Metal pierces the listener to the marrow. With more atmospheric tracks / passages, keyboards appear, winging the aura towards pathos. Although, the tracks of this instrument are simple, you can hear something like an element from Emperor’s debut. The album’s closing track also features guitars without overdrive, and this is where we come to the conclusion. It seems to me that SCHEITAN never aimed for the album to be an ultra-extreme experience for the listener in terms of carnage speeds. Here, it was more about emphasizing certain lyrical parts and giving them some speculation, perhaps reflection. 'Traveling in Ancient Times’ presented a full arrangement package rather than just a few component parts.

I’m not sure if I can call SCHEITAN’s debut a unique gem, but it’s definitely a great album that provides sensational listening and emotions flowing from it. It’s therefore worth going back to ancient times and traveling through them a bit.

Traklist:
1. October Journey
2. Autumn Departure
3. Riding the Icewinds
4. December at the Fullmoon
5. In Battle with Angels
6. Leaving the Mortals
7. Devastating Heaven
8. Portals of Might

Band:
https://scheitan.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/scheitanofficial/
https://www.instagram.com/scheitanmusic/

Label:
http://eternityrecords.de/
https://www.facebook.com/pages/Eternity-Records/441543245911035
https://www.instagram.com/eternityrec/

Autor: W.