TATTERDEMALION – Tatterdemalion

Cassette, Wergild, album 2023
(English translation below)

Pierwszy album TATTERDEMALION, Black Metalowego projektu z USA, pojawił się z końcem 2023 roku. Poza oczywistym, jak to w dzisiejszych czasach bywa, wydaniem digital, ukazała się jeszcze kaseta limitowana do trzydziestu sztuk. Wydanie zatem stricte kolekcjonerskie. O samym projekcie widnieją znikome informacje i wiadomo jedynie, że projekt ten jest dowodzony przez niejakiego Kriegera, który udziela się również w Lander i Unkindness.

Projekt debiutuje od razu pełnym albumem, a ten przynosi nam ciekawy miraż Black Metalu z dużą dawką atmosfery. I tu już nie tylko chodzi o partie spod znaku Ambient, ale o pełnowymiarowe aranżacje. Amerykanin zadbał by połączenie surowych partii jego muzyki w pełni zazębiało się z pasażami klawiszy, zarówno tych w tle, jak i tych pojawiających się osobno. Nie jest to żadne novum (i całe szczęście), ale za to współwystępowanie tych dwóch elementów wypadło na ‘Tatterdemalion’ wyśmienicie. Trudno tu się przyczepić do czegokolwiek. Materiał ma wyjątkowy flow, a utwory mimo swych rozbudowanych partii i długości trwania, wprawiają w trans i niemałe osłupienie.

Surowe brzmienie, które jest dalekie od lo-fi, nadaje ciekawej barwy muzyce. Dzięki niemu ta zdaje się być jeszcze bardziej zimną. Na albumie pojawiają się momenty, gdy w trakcie okazyjnych partii czystych wokali, muzyka nabiera nieco bardziej smutnego, może i nawet depresyjnego charakteru. Aura jednak bardzo szybko z tych fragmentów podnosi się i uderza ponownie chłodnym klimatem i szybszymi partiami, w których usłyszymy ciekawe riffy. Gitary są zazwyczaj podzielone na dwa kanały i prowadząca to granie stylem tremolo, ale pojawia się też piłowanie akordami. W tle, i co rusz na przedzie będąc pozostawione same sobie, klawisze budują naturę tego materiału. Jest w niej niepokój, który nie jest na pierwszym planie, ale w miarę kolejnych przesłuchań, pojawia się coraz wyraźniej. Bardzo dobrze wypadły partie bez przesteru, nadając muzyce trochę większej przestrzeni i jeszcze szerszego urozmaicenia. Wokalnie jest również na bardzo dobrym poziomie. Są utrzymane w manierze skrzeczącej, pojawiają się także wspomniane czyste wokalizy. Jednym słowem, całość działa dobrze, nie ma uchybień i zdecydowanie może się podobać. Dużym atutem jest naturalne brzmienie instrumentów, dalekie od typowe nagrania z próby, ale mające w sobie ten element autentyczności.

Materiał jak dla mnie jest naprawdę bardzo dobry. Szkoda, że fizyczny nośnik to tylko tak ścisły limit na kasecie, nie wspominając już o kosztach wysyłki ze Stanów. Jak to mówią, jest jak jest, a i tak się cieszę, że mogłem wielokrotnie przesłuchać ta muzykę w postaci plików cyfrowych.

(English version)

The first album from TATTERDEMALION, a Black Metal project from the US, came out at the end of 2023. In addition to the obvious digital release, as is common these days, a cassette limited to thirty copies was also released. A strictly collector’s edition, therefore. There is very little information about the project itself, and all that is known is that the project is led by a certain Krieger, who also contributes to Lander and Unkindness.

The project debuts immediately with a full album, and this one brings us an interesting mirage of Black Metal with a heavy dose of atmosphere. And here it’s no longer just about Ambient parts, but about full-scale arrangements. The American made sure that the combination of the raw parts of his music fully mesh with the passages of the keyboards, both those in the background and those appearing separately. This is by no means a novelty (and thankfully it is not), but the co-occurrence of these two elements came off superbly on 'Tatterdemalion’. It’s hard to complain about anything here. The whole material has a unique flow, and the songs, despite their extended parts and duration, put you in a trance and quite a stupor.

The raw sound, which is far from lo-fi, gives an interesting twist to the music. It makes this one seem even more cold. There are moments on the album when, during occasional parts of clean vocals, the music takes on a slightly sadder, perhaps even depressive character. However, the aura rises very quickly from these passages and strikes again with a chill vibe and faster parts, in which interesting riffs are heard. The guitars are usually split into two channels and leading is tremolo style playing, but chord buzzing also appears. In the background, and every now and then at the front being left alone, the keyboards build the nature of this material. There’s a restlessness to it that isn’t in the foreground, but as you listen more and more, it comes across more clearly. The parts without overdrive were very well done, giving the music a little more space and even wider variety. Vocally, it is also at a very good level. They are kept in a screeching manner, and the aforementioned clean vocalizations also appear. In a word, the whole works well, there are no shortcomings and can definitely please. A great asset is the natural sound of the instruments, far from the typical rehearsal recording, but having that element of authenticity.

The material, as far as I’m concerned, is really very good. It’s a shame that the physical medium is only such a strict limit on the cassette, not to mention the cost of shipping from the States. As they say, it is what it is, and I’m still glad that I was able to listen to this music many times in the form of digital files.

Tracklist:
1. Folded Immortal
2. Through What Fugitive Cortex
3. The Spine Layer
4. Pattern Amputation
5. Tube

Band:
none

Label:
https://wergild.bandcamp.com/
https://wergild.bigcartel.com/

Autor: W.