BELIAL’S THRONE – Forgotten Land of the Lost Souls

CD, Spread Evil Productions, album 2023
(English translation below)

Pochodzący z Irlandii, BELIAL’S THRONE, wydał swój debiutancki album w 2023 roku. Geograficzna przynależność sceny Black lub Death Metalowej do tego kraju kojarzy mi się raptem z małą garstka zespołów, tym bardziej ucieszyło mnie odkrycie tego projektu. Horda ma krótki staż wydawniczy (mimo, iz na scenie są od 2016 roku), bo poza omawianym albumem , mają na swoim koncie jedynie Epkę. Materiał ten ukazał się w formacie CD dzięki fińskiej Spread Evil Productions.

‘Forgotten Land of the Lost Souls’ to siedem utworów i outro, w całości składające się na trzydzieści sześć minut trwania. Okładka nasunęła skojarzenia z bardzo old schoolowym graniem i spodziewałem się Black Metalu z garażowym brzmienie, surowego i prymitywnego, nawiązującego do Burzum (ponownie zasługa okładki, która tak połączyła kropki w mojej głowie). Zdziwiłem się, bo od pierwszego dźwięku uderzyło mnie profesjonalne brzmienie. Brzmienie, które w tej stylistyce można określić za masywne, mimo iż BELIAL’S THRONE porusza się raczej w bardziej melodyjnej odmianie gatunku. Mając obie etykiety – profesjonalne brzmienie oraz melodyjne granie – nie wysuwajcie pochopnych wniosków lub oskarżeń o cukierkowe granie. Irlandczycy bardzo sprawnie poradzili sobie w tej materii i owa melodyka została podana w połączeniu z surową esencją Black Metalu. Uzupełniając kwestię brzmienia albumu, należy jeszcze wspomnieć o organicznym brzmieniu instrumentów. Poza wspomnianą profesjonalnością, BELIAL’S THRONE zadbali również o naturalny dźwięk instrumentów, mimo iż słychać, że zostało to poddane studyjnej obróbce.

Utwory są zróżnicowane, zarówno pod kątem aranżacyjnym jak i ich szybkości. Dynamika zmienia się tu dość często, a szybkie partie potrafią w ucha mgnieniu przeistoczyć się w wolniejsze lub tempa środka. Co za tym idzie, trudno się tu nudzić. Tym bardziej gdy dodamy sobie do całości wspomnianą już kilkukrotnie melodyjność riffów, które są połączeniem drugiego albumu Dissection wraz z Fińską szkołą Black Metalu. I szczerze powiedziawszy, to właśnie pracę gitar stawiałbym tu na prym ‘sukcesu’ odbioru ‘Forgotten Land of the Lost Souls’. Priorytetowo mamy tu technikę tremolo, a gitary są nagrane na dwa kanały, prowadzącą i rytmiczną. Wypada to naprawdę bardzo dobrze i słychać, że panowie znają się i czują muzykę jaką grają.

Praca perkusji przypadła mi aż do bólu. Świetne partie i przede wszystkim brzmieniowo instrument wypadł prawie że jak na wspomnianej dwójce Dissection. Gdyby tylko tomy dać z większym pogłosem i bardziej je podkręcić od strony basowego brzmienia… Ale z drugiej strony, po co? Wypadło bardzo dobrze, tak jak jest teraz. Linie gitary basowej są wyraźnie zarysowane, bez finezji, ale za to wsparcie perkusji jest odpowiednio zapewnione. No i wokale, skrzeczące, ale z wyraźną manierą rozpoznawania krzyczanego tekstu. Ich linie wybijają się ponad instrumenty, ale nie kryją muzyki swoją tonacją, bardziej wchodząc w symbiozę zresztą instrumentarium.

Tak więc, podsumowując, album ‘Forgotten Land of the Lost Souls’ autorstwa BELIAL’s THRONE, to solidny, bardzo dobry materiał, bijący pokłony ku wczesnemu okresowi lat ‘90-tych i podany według standardu czasów obecnych. Panowie nie boją się korzystania z dóbr dzisiejszej techniki, ale robią to z głową, zachowując to co esencjonalne w brzmieniu Black Metalu. Sprawdźcie, bo warto.

(English version)

Hailing from Ireland, BELIAL’S THRONE released their debut album in 2023. I associate the geographic affiliation of the Black or Death Metal scene in this country with only a small handful of bands, so I was all the more pleased to discover this project. The Horde has a short releasing history (despite the fact that they have been on the scene since 2016), because apart from the album in question , they have only an EP to their credit. This material was released in CD format thanks to Finland’s Spread Evil Productions.

’Forgotten Land of the Lost Souls’ is seven tracks and an outro, fully comprising thirty-six minutes in duration. The cover art brought to mind associations with very old school music, and I expected Black Metal with a garage sound, raw and primitive, reminiscent of Burzum (again, credit to the cover art, which so connected the dots in my mind). I was surprised, because from the first sound I was struck by the professional sound. A sound that can be described as massive in this style, even though BELIAL’S THRONE moves more in the more melodic variety of the genre. With both etiquettes – professional sound and melodic playing – don’t jump to hasty conclusions or accusations of sugarcoating. The Irish have handled this matter very efficiently, and this melodicism has been served in combination with the raw essence of Black Metal. Completing the issue of the album’s sound, one should also mention the organic sound of the instruments. In addition to the aforementioned professionalism, BELIAL’S THRONE have also taken care of the natural sound of the instruments, even though you can hear that this has undergone studio processing.

The work of the drums appealed to me to the point of cheerful agony. Great parts and, above all, sonically the instrument came off almost like on the aforementioned Dissection second album. If only the toms were given with more reverb and turned them up more on the bass side of the sound… But on the other hand, why? It came out very well, as it is now. The bass guitar lines are clearly outlined, without finesse, but the drum support is adequately provided. And then there are the vocals, screeching, but with a clear manner of recognizing the shouted lyrics. Their lines stand out above the instruments, but they do not hide the music with their tonality, more entering into a symbiosis with the rest of the instrumentation.

So, to sum up, the album 'Forgotten Land of the Lost Souls’ by BELIAL’s THRONE, is solid, very good work, paying tribute to the early ’90s period and served up to the standard of the current times. The gents are not afraid to use the goods of today’s technology, but they do it with a matter of preserving what is essential in the sound of Black Metal. Check it out, because it’s worth it.

Tracklist:
1. Forgotten Land of the Lost Souls
2. Void
3. Ascension Ritual
4. Pit of Dead Realm
5. Halls of Silent Kingdom
6. Rejoin at Dusk
7. Last Time We Meet
8. Outro

Band:
https://belialsthrone.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Belials-Throne-107104880966688/

Label:
http://spreadevil.net/
https://www.facebook.com/spreadevilproductions/

Autor: W.