SOULSKINNER – Crypts of Ancient Wisdom

CD / vinyl, Xtreem Music / Deathhammer Records, album 2014
(English translation below)

Na zespół ten można spokojnie patrzeć przez pryzmat epitetu weteranów sceny Greckiej. Swoje początki rozpoczynali pod nazwą Terra Tenebrae już w 1997 roku, by finalnie w 2000 przemianować się na SOULSKINNER. Dzisiaj cofniemy się do 2014 roku, o dziesięć lat, kiedy to Grecy wydali swój trzeci album z łącznej liczby pięciu (a przynajmniej jak na dzień dzisiejszy, czyli luty 2024 roku).

‘Crypts of Ancient Wisdom’ to oczywiście Death Metal z dużym naciskiem na atmosferę. Album jest po prostu Greckim odłamem tej stylistyki, bardzo nastrojowym, oferującym duży szpaler tajemnic do zgłębienia, bazowania na dużej ilości uczuć słuchacza i najzwyczajniej czyniąc z niego bardzo interesujący kawał muzyki. Na albumie nie znajdziemy nawiązań do amerykańskiej, szwedzkiej czy innej szkoły grania, nie. SOULSKINNER na swoim trzecim albumie odnaleźli swoją stylistykę. Tak jak pierwsze dwa albumy były bardziej nakierowane na tematykę gore, tak od ‘Crypts of Ancient Wisdom’ (co nawet sam tytuł sugeruje), zagłębimy się w krypty pełne mroku i starożytnej wiedzy. I tu już nawet nie chodzi wyłącznie o to, że liryki zostały napisane w oparciu lub jako interpretacje starożytnych poetów lub myślicieli, ale o fakt, że zostały przeniesione na inny wymiar i są bardziej dojrzałe i tym samym zmuszają do sporej refleksji.

Muzycznie znajdziemy tu bardzo dużą ilość świetnych rozwiązań, które – oczywiście – są żadną nowością, ale owe utrzymane w tradycyjnych środkach zostały podane w ciekawy sposób. Mamy tu przede wszystkim ciężkie brzmienie, które zaraz po fantastycznym intrze na gitarze akustycznej (outro jest równie piękne), uderza niskimi tonami. Wchodzą od razu świetne riffy, łączące w sobie wspomniane nastrojowe klimaty. Dorzucimy do tego ciężar i fantastyczną melodyjność, nie z rzadka melancholijną, wręcz smutną, i oto powoli zaczyna się malować nam oblicze muzyczne Greków. Aha, jeszcze partie solowe, równie dobre i wplecione w odpowiednie części utworów – ot, jest czego posłuchać. Niskie growle, grobowe acz zrozumiałe, to kolejna zaleta. Miłośnicy blastów mogą odpuścić sobie ten album, bo prędkości jakie panują na ‘Crypts of Ancient Wisdom’ to tempa środkowe ze zwolnieniami. Owszem, chłopaki też przyspieszają, ale to marginesowe zjawisko tego wydawnictwa.

Mimo, że album ma już dziesięć lat, to można go śmiało polecić. Nie powiem, bym odświeżał sobie go bardzo regularnie, ale lubię do niego wrócić, bo to naprawdę solidny, a nawet bardzo dobry album.

(English version)

This band can be safely viewed through the epithet of veterans of the Greek scene. They began their origins under the name Terra Tenebrae as early as 1997, eventually renaming themselves SOULSKINNER in 2000. Today we’ll go back to 2014, ten years, when the Greeks released their third album of a total of five (or at least as of today, February 2024).

’Crypts of Ancient Wisdom’ is, of course, Death Metal with a heavy emphasis on atmosphere. The album is simply a Greek faction of this style, very atmospheric, offering a large barrow of mysteries to explore, relying on a lot of listener’s feelings and most simply making it a very interesting piece of music. On the album you won’t find references to American, Swedish or any other school of playing, no. SOULSKINNER have found their style on their third album. Just as the first two albums were more oriented towards gore themes, from 'Crypts of Ancient Wisdom’ (which even the title suggests), we will delve into crypts full of darkness and ancient knowledge. And here it’s not even just the case anymore that the lyrics were written based on or as interpretations of ancient poets or thinkers, but the fact that they have been taken to another dimension and are more mature and thus force a lot of reflection.

Musically, we can find here a very large number of great solutions, which, of course, are no novelty, but those kept in traditional means were given in an interesting way. We have here, first of all, a heavy sound, which immediately after a fantastic intro on acoustic guitar (the outro is equally beautiful), hits with low tones. Great riffs come in right away, combining the aforementioned moody atmospheres. Add to this the heaviness and imaginative melodiousness, not uncommonly melancholic, even sad, and here slowly begins to paint for us the musical face of the Greeks. Oh, and then there are the solo parts, equally good and woven into the relevant parts of the songs – just that, there is something to listen to. Low growls, sombre yet understandable, are another advantage. Blast lovers can let go of this album, because the speeds that prevail on 'Crypts of Ancient Wisdom’ are middle tempos with slowdowns. Yes, the guys also speed up, but this is a peripheral phenomenon of this release.

Despite the fact that the album is already ten years old, it can be confidently recommended. I won’t say that I refresh it for myself very regularly, but I like to come back to it, because it’s a really solid, even very good album.

Tracklist:
1. Intro
2. The Captive Trojan Maiden
3. Life a Bane
4. The Price of War
5. Our Greatest Curse
6. The Furies’ Hymn
7. Deadland pt.1
8. Deadland pt.2
9. Thou Shalt Die
10. Death at Last
11. Why Shrink from Death
12. Outro

Band:
http://www.facebook.com/Soulskinnerband

Label:
http://shop.xtreemmusic.com/
https://www.facebook.com/xtreemmusic666
http://xtreemmusic.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/xtreemmusic/
https://www.facebook.com/DeathhammerRecords

Autor: W.