SPASTICUS / BOIA – Spasticating Execution

CD, Caligari Records / Necrolatry Records, split 2022
(English translation below)

W 2022 roku ukazał się split dwóch zespołów z Włoch, a mianowicie SPASTICUS i BOIA. Wydawnictwo zostało zrealizowane w formie fizycznego CD dzięki Caligari Records i Necrolatry Records. Nie zauważyłem za wielu recenzji tego materiału, o ile w ogóle, a szkoda, bo to kolejny bardzo dobry split. SPASTICUS działa po dziś dzień, ale co do BOIA to już nie wiadomo. Chyba chłopaki dali sobie spokój, no cóż, takie życie.

Split to trochę ponad dwadzieścia minut muzyki. Każdy z zespołów zaprezentował po trzy utwory i zgrało się to stylistycznie bardzo przyjemnie. Death Metal Włochów z obu ekip, to rasowy wpierdol wedle zasad starej szkoły. Jako pierwszy montuje swoje graty SPASTICUS i uderza bezkompromisowym Death Metalem podszytym spora ilością Thrashu. Ta rytmiczność działa naprawdę na korzyć zespołu, bo poza oczywistymi wpływami starego Autopsy, słychać tu właśnie własny pomysł na siebie. Trzy utwory jawią się jako plugawy twór, ohyda spływa z każdego dźwięku i uderza fetorem po nozdrzach. Sporo też w muzyce SPASTICUS naleciałości Grindcore, jest też sznyt Rock’n’Rollowy w riffach, które to kojarzą mi się z dokonaniami Pungent Stench i ich Epki ‘Dirty Rhymes..’. Jako drudzy wita nas ekipa BOIA. Tutaj mamy zgoła inną sytuację, bo otrzymujemy faktyczny Death Metal pozbawiony wpływów z okolicznych stylistyk, dzięki czemu jest to cios pięścią w bebechy na pełnej kurwie. Brzmienie jest tu również brudne, ale bardziej mięsiste, jakby – zaryzykuję – może jakby bardziej amerykańskie lub skłaniające się produkcją w tamten obszar geograficzny. Materiał jest wielce udany. Siecze, wgniata, poniewiera odbiorcą na najwyższych obrotach. Świetna praca gitar, riffy szaleńczo, mimo swojej prostoty i braku jakiejkolwiek odkrywczości, rozszarpują na całego! Jednakże, agresja i dynamika BOIA to ich najlepsze cechy. Te trzy utwory to absolutny i niemiłosierny łomot, koniec i kropka.

Tak więc, jeśli jeszcze tego splitu nie macie, to szukajcie i kupujcie. Materiał jest krótki, ale wart każdej minuty spędzonego z nim czasu. Świetna sprawa, bardzo polecam.

(English version)

A split of two bands from Italy, namely SPASTICUS and BOIA, was released in 2022. It was released as a physical CD thanks to Caligari Records and Necrolatry Records. I haven’t noticed too many reviews of this material, if any, which is a shame, because it’s another very good split. SPASTICUS is still active to this day, but as for BOIA, it’s not clear anymore. I guess the guys have given up, well, such a life.

Split is a little over twenty minutes of music. Each band presented three songs each, and it came together stylistically very nicely. Death Metal by Italians from both teams, is a ferocious pounding according to old school rules. SPASTICUS is the first to assemble their treats and hit with uncompromising Death Metal lined with a fair amount of Thrash. This rhythmicity really works to the band’s advantage, because aside from the obvious influences of old Autopsy, it’s their own idea of themselves that can be heard here. The three tracks appear as a filthy creation, the abomination flows from every sound and hits the nostrils with a vile fetor. There is also a lot of Grindcore influences in SPASTICUS’ music, as well as Rock’n’Roll riffs, which I associate with the achievements of Pungent Stench and their 'Dirty Rhymes…’ EP. As second we are greeted by the BOIA crew. Here we have a completely different situation, as we get actual Death Metal devoid of influences from surrounding styles, making it a fist punch to the gut at full fucking speed. The sound here is also dirty, but meatier, as if – I’ll gamble – perhaps as if it were more American or leaning with production into that geographical area. The material is highly successful. It chops, crushes, carries the listener at top speed. Great guitar work, riffs madly, despite their simplicity and lack of any revelation, tear all over! However, BOIA’s aggression and dynamics are their best features. These three songs are an absolute and merciless rumble, the end and period.

So, if you don’t already have this split, look for it and buy it. The material is short, but worth every minute spent with it. Great stuff, highly recommended.

Tracklist:
1. Spasticus – Crypt of Freaks
2. Spasticus – Inbred Earth
3. Spasticus – Hideous Eternal
4. Boia – Coffin Claustrophobia
5. Boia – Putrid Warhorses of Death
6. Boia – Sodomize the Nun (Postribulum cover)

Band:
https://spasticus.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Spasticusdeathrash/
https://www.instagram.com/spasticus.band/
https://boia666.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Boia666/

Label:
http://www.caligarirecords.com/
http://www.facebook.com/CaligariRecords
https://www.instagram.com/caligarirecords/
http://caligarirecords.storenvy.com/
http://caligarirecords.bandcamp.com/
https://www.necrolatryrecords.com/
https://www.facebook.com/NecrolatryRecords/
https://www.instagram.com/necrolatryrecs/
https://necrolatryrecords.bandcamp.com/

Autor: W.