ORDEM SATÂNICA – Ordem Satânica

Cassette, Signal Rex, album 2018
(English translation below)

Black Metal, jaki wychodzi z umysłów kręgu Clandestine Aldebaran Circle i zrzeszonych w nim projektów, to jedna wielka soniczna zaraza. Nazywając muzykę ORDEM SATÂNICA surowym Black Metalem, to tak jakby powiedzieć zupełnie nic. Zespół powstał prawdopodobnie w okolicach 2014 roku, ponieważ wtedy też wychodzi pierwsze demo. Konkretnej daty nie podano, tak jak i składu muzyków – obowiązkowa otoczka tajemniczości to charakterystyczna cecha tego odłamu BM.

Siedem utworów jakie znajdziemy na trzecim albumie Portugalczyków, to prawie czterdzieści osiem minut muzyki. Muzykę w formie Black Metalu jaki prezentuje ORDEM SATÂNICA, w mojej opinii, należy traktować jako rytuał. Utwory są ze sobą połączone (mimo, że są między nimi przerwy) i sprawia to wrażenie, jakby ktoś wylewał na nas esencję szaleństwa i ciemności nocy. Doświadczenie w pełni tej muzyki wymaga wyłączenia się na zewnętrzne bodźce, słuchania jej w ciemnościach i oddaniu się by ta was pochłonęła w całości. Utwory są chaotyczne, a ich przesłanie, wnioskując po tytułach, mówi samo za siebie. ‘Work of the Devil’, ‘Lord of Ice’ czy ‘Black Metal is the Coldness that Brings the Curse’, to idealne przykłady z czym mamy do czynienia. I właśnie z tych dźwięków wyłania się demoniczna moc (jakkolwiek trywialnie to brzmi), Zło, które wręcz pustoszy zmysły odbiorcy, doprowadza do ruiny, korodując rozsądek. Niesamowitą robotę robią tu wokale, absolutnie nawiedzone, paskudne i, tak jak w przypadku samej muzyki, chaotyczne. Są momenty na albumie, gdy słyszymy gitary bez przesterów, ale pod żadnym pozorem nie można ich traktować jako chwili wytchnienia. Ich prymitywizm, złośliwa melodyka, uszkadzają zmysły jeszcze bardziej. Hałaśliwe brzmienie to też duży atut albumu, bo sama produkcja pozwala na dosadniejsze przekazanie niemożliwych do przedarcia się mroków, Zła i tej rytualne oprawy / natury tego albumu.

Album ORDEM SATÂNICA, ich muzyka, dla wielu będzie nie do zaakceptowania i zostanie umiejscowiona jako hałas i bezwartościowy szajs. W tym tkwi właśnie model muzyki Portugalczyków – ona nie jest skierowana do masowego odbiorcy. Ba, ona nie jest skierowana nawet do przeciętnego słuchacza szperającego w podziemiach Black Metalu. ORDEM SATÂNICA kieruje swoje dźwięki do wąskiego grona odbiorców, dla których szaleństwo, kult Rogatego, to cechy nadrzędne. Niech to będzie nawet traktowane jako soundtrack do odkrywania ograniczeń najdalszych zakamarków własnej percepcji i przekraczania ich, rytuałów poza zrozumieniem. Takim jest właśnie Black Metal, który tu usłyszycie. Ja jestem na tak.

(English version)

The Black Metal that comes out of the minds of the Clandestine Aldebaran Circle and its affiliated projects is one big sonic plague. Calling ORDEM SATÂNICA’s music raw Black Metal is like saying absolutely nothing. The band was probably formed around 2014, as that’s when the first demo comes out. No specific date was given, and neither was the lineup of musicians – the obligatory aura of secrecy is a characteristic feature of this BM faction.

The seven tracks that can be found on the Portuguese band’s third album amount to almost forty-eight minutes of music. Music in the form of Black Metal that ORDEM SATÂNICA presents, in my opinion, should be considered a ritual. The songs are interconnected (even though there are breaks between them) and it feels as if someone is pouring out the essence of the madness and darkness of the night. Experiencing this music to the fullest requires switching off to external stimuli, listening to it in the dark and giving yourself over to let this one consume you completely. The songs are chaotic, and their message, inferring from the titles, speaks for itself. 'Work of the Devil’, 'Lord of Ice’ or 'Black Metal is the Coldness that Brings the Curse’ are perfect examples of what we are dealing with. And it is from these sounds that demonic power (as trivial as it sounds) emerges, Evil that even ravages the senses of the viewer, leads to ruin, corroding sanity. An amazing job is done here by the vocals, absolutely haunting, nasty and, as with the music itself, chaotic. There are moments on the album when we hear guitars without overdrive, but under no circumstances should they be taken as a moment of respite. Their primitivism, vicious melodics, damage the senses even more. The noisy sound is also a big asset of the album, as the production itself allows the impossible darkness, Evil and that ritual setting/nature of this album to be conveyed more bluntly.

ORDEM SATÂNICA album, their music, will be unacceptable to many and will be positioned as noise and worthless junk. Therein lies the very model of the Portuguese music – it is not aimed at the mass audience. It is not even aimed at the average listener digging through the underground of Black Metal. ORDEM SATÂNICA directs its sounds to a narrow audience for whom madness, the cult of the Horned One, are paramount qualities. Let it even be regarded as a soundtrack for exploring the limitations of the farthest corners of one’s perception and transcending them, rituals beyond comprehension. Such is the Black Metal you will hear here. I for one am in favor of it.

Tracklist:
1. Bellum Est
2. Senhor dos Gelos
3. Possuídos pelo Tirano
4. In Aeterna Crudelitate II
5. O Black Metal é o Frio que Traz a Maldição
6. Ordem Satânica
7. Obra ao Diabo

Band:
none

Label:
http://www.signalrex.com/
https://www.facebook.com/signalrec
https://www.instagram.com/signalrex
http://signalrex.bandcamp.com/

Autor: W.