HJEMSØKT – Mystikk og mørke

CD / vinyl / cassette, Purity Through Fire / Banner of Blood, EP 2023
(English translation below)

EP-ka „Mystikk og mørke” zespołu HJEMSØKT, wydana w 2023 roku, prezentuje głęboką manifestację Black Metalu w norweskim stylu. Pod szyldem Purity Through Fire album ten został wydany zarówno w formacie winylowym, jak i CD, podczas gdy wytwórnia Banner of Blood wydała wersję kasetową. Zespół, składający się z Peregrinusa na wszystkich instrumentach (znanego z zaangażowania w inne projekty muzyczne, takie jak Kvad i Unholy Craft) oraz Dødeliga obsługującego wokale.

Składający się z sześciu utworów i trwający nieco poniżej 25 minut „Mystikk og mørke” uosabia esencję lodowato zimnych, ostrych i melodyjnych riffów. Muzyka odzwierciedla charakterystyczny norweski styl, podkreślając tematyczną esencję natury i pogaństwa, podobnie jak okładka. EP-ka skutecznie oddaje etos mistycyzmu Matki Natury, zawierając elementy tematyczne rezonujące z pogańskimi ideologiami.

EP-ka „Mystikk og mørke” głęboko podkreśla znaczenie gry na gitarze w kontekście norweskiego black metalu. Biegłość Peregrinusa na instrumentach gitarowych jest wyraźnie przedstawiona poprzez tworzenie ostrych, lodowatych riffów, które definiują dźwiękowy obraz EP-ki. Jego praca na gitarze umiejętnie łączy przeszywające, agresywne dźwięki z subtelnymi, melodyjnymi kompozycjami, tworząc nawiedzająco piękny kontrast w mroku muzyki. Peregrinus płynnie przechodzi między intensywnymi, tremolo-picked sekcjami i emocjonalnymi, atmosferycznymi melodiami, budując fantastyczną aurę, która ucieleśnia surową, pierwotną siłę natury, zachowując jednocześnie urzekającą, sugestywną jakość. Te riffy działają jako główny fundament EP-ki, tworząc wciągające doświadczenie dźwiękowe, które honoruje istotę gatunku.

Muzyczny kunszt zaprezentowany na tej epce jest przykładem fuzji fascynujących melodii i ostrych, mroźnych riffów, nawiązujących do charakterystycznych cech norweskiego black metalu. Hjemsøkt precyzyjnie porusza się po tematycznym krajobrazie, oferując wciągające doświadczenie, które rezonuje z nieodłącznym połączeniem między naturą a elementami pogańskimi. Ogólnie rzecz biorąc, „Mystikk og mørke” jest świadectwem oddania zespołu korzeniom gatunku, jednocześnie wprowadzając swoją wizję na norweską scenę black metalową.

(English version)

The EP „Mystikk og mørke” by HJEMSØKT, released in 2023, showcases a profound manifestation of Norwegian-style Black Metal. Under the label Purity Through Fire, this album has been released in both vinyl and CD formats, while the Banner of Blood label released a cassette version. The band, consisting of Peregrinus on all instruments (known for involvement in other musical projects such as Kvad and Unholy Craft) and Dødelig handling vocals.

Comprising six tracks and running for slightly under 25 minutes, „Mystikk og mørke” epitomizes the essence of icy-cold, sharp, and melodically inclined riffs. The musicality reflects a distinctive Norwegian style, emphasizing the thematic essence of nature and paganism, akin to the cover artwork’s portrayal. The EP effectively captures the ethos of Mother Nature’s mystique, incorporating thematic elements resonant with paganistic ideologies.

The EP „Mystikk og mørke” deeply emphasizes the significance of guitar play within the Norwegian Black Metal context. Peregrinus’s proficiency on the guitar instruments is distinctly portrayed through the creation of sharp, glacial riffs that define the EP’s sonic picture. His guitar work adeptly combines piercing, aggressive tones with subtle, melodic intricacies, forming a hauntingly beautiful contrast within the music’s darkness. Peregrinus seamlessly transitions between intense, tremolo-picked sections and emotive, atmospheric melodies, constructing a fantastic aura that embodies nature’s raw, primal force while maintaining a captivating, evocative quality. These riffs act as the core foundation of the EP, crafting an immersive sonic experience that honors the genre’s essence.

The musical craftsmanship presented on this Ep exemplifies a fusion of compelling melodies and sharp, frosty riffs, alluding to the hallmark traits of Norwegian Black Metal. Hjemsøkt navigates through the thematic landscape with precision, offering an immersive experience that resonates with the intrinsic connection between nature and paganistic elements. Overall, „Mystikk og mørke” stands as a testament to the band’s dedication to the genre’s roots while infusing their vision into the Norwegian Black Metal scene.

Tracklist:
1. Steinens mørke søvn
2. Dans i den visnende skogen
3. Sorgens hymne
4. Kongen begravd i fjellet
5. Jord røtter blod
6. Nattestormer

Band:
https://hjemsokt.bandcamp.com/
https://instagram.com/hjemsokt_official

Label:
http://www.purity-through-fire.com/
https://www.instagram.com/puritythroughfire/
https://www.facebook.com/Purity-Through-Fire-171743799539940/
https://bannerofblood.bigcartel.com/
https://www.instagram.com/bannerofblood/

Autor: W.