WARWULF – Echoes From the Past Long Forgotten

CD / vinyl, A Fine Day to Die Records / Humanity’s Plague Productions, compilation 2017 / 2018
(English translation below)

Kompilacyjny album WARWULF „Echoes from the Past Long Forgotten” jest świadectwem esencji surowego black metalu. Ta antologia łączy w sobie trzy mocne dema – „Wulfschrei”, „Wampyric Curses” i „Forgotten Dreams of a Lost Empire” – obejmujące nieustępliwą dźwiękową podróż solowego projektu prowadzonego przez Wulfskriegera od 2003 roku, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych.

„Echoes from the Past Long Forgotten” WARWULF to kompilacja, która zawiera esencję surowego, agresywnego Black Metalu. Album, będący kulminacją trzech nagrań demo, zapewnia nieubłagane doznania dźwiękowe charakteryzujące się agresywnymi riffami i skrzeczącym wokalem. Na całej kompilacji słychać nieskrywane przywiązanie do surowego brzmienia gatunku, zachowując intensywną i niewyrafinowaną jakość, która definiuje tradycyjny Black Metal. Muzyka odzwierciedla podróż, z nawiedzającymi melodiami przeplatającymi się przez okrutne instrumentarium, zanurzając słuchaczy w świecie spustoszenia i buntu. Jest to bezkompromisowa natura Black Metalu, zachowująca jego autentyczność i zapał bez skręcania w stronę przystępności. Kompilacja WARWULF stanowi silną eksplorację nieokiełznanego brzmienia, które będzie rezonować z entuzjastami surowego, nieugiętego Black Metalu. To, co najbardziej wyróżnia „Echoes from the Past Long Forgotten”, to autentyczność i oddanie korzeniom black metalu. WARWULF pozostaje zaangażowany w zachowanie surowej esencji gatunku, odmawiając rozcieńczenia jego intensywności w imię dostępności.

Nie można też pominąć bardzo udanych utworów instrumentalnych, które jawią się jako ambientowe, nawet poniekąd kojarzące się z gatunkiem Dungeon Synth. Proste, ujmujące, dorzucające sporą dawkę tęsknoty i grozy. A to świetnie koreluje z resztą surowizny zawartej na owych trzech demach i niepublikowanym coverze Kristalnacht.

Podsumowując, kompilacja WARWULF to duch Black Metalu. Surowe, agresywne riffy i nieustępliwy, skrzeczący wokal definiują jego mroczną esencję. Ugruntowuje status WARWULF jako dominującej siły w dziedzinie solowych projektów black metalowych, pokazując ich niezachwiane zaangażowanie w nieugiętą wiarę w prawdziwy podziemny Black Metal.

(English version)

WARWULF’s compilation album, „Echoes from the Past Long Forgotten,” serves as a testament to the essence of raw Black Metal. This anthology amalgamates three gripping demos – 'Wulfschrei,’ 'Wampyric Curses,’ and 'Forgotten Dreams of a Lost Empire’ – encapsulating the unyielding sonic journey of the solo project spearheaded by Wulfskrieger since 2003, hailing from the USA.

„Echoes from the Past Long Forgotten” by WARWULF is a compilation that encapsulates the essence of raw, aggressive Black Metal. The album, a culmination of three demos, delivers an unrelenting sonic experience characterized by aggressive riffs and screeching vocals. Throughout the compilation, there’s an unapologetic embrace of the genre’s raw sound, maintaining an intense and unrefined quality that defines traditional Black Metal. The music reflects a journey, with haunting melodies weaving through ferocious instrumentation, immersing listeners in a world of desolation and rebellion. It’s an uncompromising nature of Black Metal, preserving its authenticity and fervor without veering towards accessibility. WARWULF’s compilation stands as a potent exploration of unbridled sonic that will resonate with enthusiasts of raw, unyielding Black Metal. What stands out most prominently in „Echoes from the Past Long Forgotten” is the authenticity and dedication to the roots of Black Metal. WARWULF remains committed to preserving the genre’s raw essence, refusing to dilute its intensity for the sake of accessibility.

Also not to be overlooked are the very successful instrumental tracks, which appear ambient, even somewhat associated with the Dungeon Synth genre. Simple, engaging, adding a good dose of longing and horror. And this correlates well with the rest of the rawness contained on these three demos and the unreleased Kristalnacht cover.

In conclusion, WARWULF’s compilation is a true spirit of Black Metal. The album’s raw, aggressive riffs and relentless, screeching vocals define its dark essence. It solidifies WARWULF’s status as a dominant force in the realm of solo Black Metal projects, showcasing their unwavering commitment to unyielding belief in the true underground Black Metal.

Tracklist:
1. Through the Desolate Stars
2. From Bones to Ash
3. Perverted Sorrow
4. Wulfschrei
5. Reigning with Honour and tyranny (Kristallnacht cover)
6. Worshippers Beneath the Black Moon
7. Thy Candles Light My Path…
8. Visions of a Battle That Once Was…
9. Heil the Black Order
10. Wampyric Curses
11. Of Night and Fog (Part 2)
12. Burning the Traces of Your Past
13. Glorification of War
14. Embracing the Glory of A.
15. Upon the Ruins and Ashes of Our Enemies…
16. Shattered Dreams and Glass
17. Aigle Conquerant: Titus Victorieux (Siegneur Voland cover)

Band:
none

Label:
https://afinedaytodierecords.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/afinedaytodierecords
https://www.instagram.com/humanitysplagueprod
https://www.facebook.com/HumanitysPlagueProdBlackMetal

Autor: W.