WINTERBURIAL – White Tomb Pilgrimage

CD / cassette / vinyl, TormentRex / Fólkvangr Records / Pile of Heads Productions, album 2022
(English translation below)

Projekt nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy i przez kogo założony. Wiadomo natomiast, że pod szyldem WINTERBURIAL powstał jeden album, którego to wydały trzy różne labele na trzech nośnikach.

Projekt porusza się w Black Metalu z dużym naciskiem na atmosferę. Jak sam front zdobiący ten album wskazuje, zostaniemy wrzuceni w krainę mrozu, mgły, martwoty życia wszelakiego – czyli w warunki nie bardzo sprzyjające komkolwiek. I takie są też te dźwięki. Na początek uderzy nas potężna fala chłodu. Riffy są tak cholernie lodowate, zimne, po prostu doskonałe. Ktokolwiek stoi za tym projektem, posiada spore umiejętności tworzenia atmosfery i kreślenia pomysłów odpowiedzialnych za definitywne skojarzenia podczas odsłuchów albumu. Aranżacyjnie, gdyby tak zupełnie obiektywnie z boku spojrzeć na ‘White Tomb Pilgrimage’, to na dobrą sprawę nie ma tutaj wodotrysków, innowacji. Muzyka jest zaklęta w dobrze znanej formie, tradycyjnej i nie wykracza poza wiadome reguły.

Spodobało mi się, jak gitary wraz z klawiszami rozpościerają powoli klimat, nadając utworom jakby transcendentalny charakter. Dobrym rozwiązaniem okazało się rozłożenie partii gitar, z których jedna przy technice tremolo odgrywa rolę prowadzącej. Interesujące melodie, chwytliwe, ale dalekie od cukierkowatej miernoty. Wydaje mi się, że owa melodyjna natura tychże, ma na celu ukazanie majestatu zimy samej w sobie. Klawisze zdecydowanie idą z pomocą, intensyfikując poziom atmosfery sączącej się z głośników. Kolejnym ważnym aspektem jest fakt brzmienia. Jest ono surowe, jakby nieco stłamszone, ale przyznam, że w kontekście stylistyki WINTERBURIAL sprawdza się bez reszty. Ta surowość uderza chłodem, wieczną zmarzliną. Przez dodanie wokali na mocno skrzeczących skalach, przechodzących w niskie zawodzenia, to odczucie jeszcze bardziej się wzmaga.

Szybkości utworów różnią się w całej długości trwania albumu. Jest szybko, jest wolno, i jest też granie w średnich tempach. Bardzo spodobało mi się brzmienie sekcji rytmicznej, nieco kartonowe, a przy szybszych partiach z mniej słyszalnym werblem. Zupełnie jak w klasycznych dziełach wczesnych lat ‘90-tych. Dodatkowo, jako wzbogacenie klimatu, usłyszymy jeszcze szum fal morza, odgłosy ptactwa czy klawisze utrzymane w charakterze gatunku Winter Synth.

‘White Tomb Pilgrimage’ to świetny Black Metalowy album. Niesamowita umiejętność wykreowania klimatu zimowego królestwa, pełnego mrozu i czap śniegu zwisających ze starych drzew. Kolejny album, który przeszedł bez echa, a wielka szkoda, bo zasługuje na duże uznanie.

(English version)

The project is not known from where, not known when or by whom it was founded. What is known, however, is that one album was made under the WINTERBURIAL banner, which was released by three different labels on three mediums.

The project moves in Black Metal with a strong emphasis on atmosphere. As the very front adorning this album indicates, we will be thrown into a land of frost, fog, deadness of life of all sorts – in other words, conditions not very conducive to anyone. And that’s what these sounds are, too. To begin with, we will be hit by a powerful wave of coldness. The riffs are so damn icy, chill, just perfect. Whoever is behind this project is quite skilled at creating atmosphere and plotting the ideas responsible for the definitive associations when listening to the album. Arrangement-wise, if one were to look at 'White Tomb Pilgrimage’ so completely objectively from the side, there are no gimmicks, no innovations here for good measure. The music is spelled in a familiar form, traditional and does not go beyond the familiar rules.

I liked how the guitars, along with the keyboards, spread the atmosphere slowly, giving the songs a sort of transcendental nature. A good solution turned out to be the distribution of guitar parts, one of which, with tremolo technique, plays a leading role. Interesting melodies, catchy, but far from candy-coated mediocrity. It seems to me that this melodic character of these is intended to show the majesty of winter itself. The keys definitely go to help, intensifying the level of atmosphere oozing from the speakers. Another important aspect is the fact of the sound. It is harsh, as if somewhat stifled, but I will admit that in the context of WINTERBURIAL’s musical style it works absolutely well. This rawness strikes with a coldness, an eternal frostiness. By adding vocals on heavily screeched scales, passing into low wails, this feeling is further intensified.

The speeds of the songs vary throughout the album. There’s fast, there’s slow, and there’s also playing at medium tempos. I really liked the sound of the rhythm section, a bit cardboard-like, and with a less audible snare on the faster parts. Just like in the classic works of the early ’90s. In addition, as an enrichment of the atmosphere, we can hear the sound of the waves of the sea, the sounds of birds or keyboards kept in the character of the Winter Synth genre.

„White Tomb Pilgrimage” is a great Black Metal album. Amazing ability to create the atmosphere of a winter kingdom, full of frost and snow caps hanging from old trees. Another album that went unnoticed, which is a great pity, because it deserves a lot of recognition.

Tracklist:
1. The Pathway to Eternal Frost
2. Lamentation of a Frozen Moon
3. Frigid Winds of Ceaceless Woe
4. Under Black Wings Unkind
5. I Sit upon the Glacier Throne
6. As I’m Buried in a White Tomb

Band:
none

Label:
https://www.pileofheadsproductions.com/
https://pileofheads.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/pileofheadsprod/
https://www.tormentrex.com/
https://www.instagram.com/tormentrex/
https://www.facebook.com/Tormentrex/
https://tormentrex.bandcamp.com/
http://www.folkvangrrecords.com/
http://folkvangrrecords.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/folkvangrrecords/
https://www.facebook.com/folkvangrrecords/

Autor: W.