AERDRYK – Met de drietand op mijn huid

Vinyl / cassette, Amor Fati Productions / Babylon Doom Cult Records, album 2022
(English translation below)

Ten jednoosobowy projekt zadebiutował zeszłego roku od razu wydając pełen album. Za winylowe wydanie odpowiedzialna jest niemiecka Amor Fati Productions, natomiast format kasety przypadł w udziale Babylon Doom Cult Records z Belgii. Muzyk ukrywający się pod pseudonimem C.V.B. (ot, skrót od imienia i nazwiska Corvus von Burtle), udziela się jeszcze w sporej ilości innych zespołów i zdecydowanie na brak zajęcia nie może narzekać.

‘Z Trójzębem na Skórze’, bo tak mniej więcej można tłumaczyć tytuł albumu Belga, otrzymujemy siedem utworów trwających czterdzieści minut. Album od samego początku rozpościera oniryczną aurę, jego atmosfera przenosi w odmienny wymiar, niczym najlepsza powieść czytana późnym wieczorem. Brzmienie materiału jest surowe, w szczególności partii gitar, ale gdy już mowa o perkusji, to jest ona studyjnie jakby co nieco wypolerowana. Nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ nadaje większej charakterności albumowi, którego bombardująca perkusja wespół z liniami gitary basowej tworzą nie lada chłostę. Jednakże, wydźwięk owej intensywności zostaje złagodzony przez partie klawiszy, mocno ambientowe, rozmyte, stanowiące dodatek, a jednak tak wyraźne w finalnym odbiorze materiału.

‘Met de drietand op mijn huid’ to Black Metal spod znaku intensywności, mocno stawiający stopę na ścieżce którą podąża. Szybkość aranżacji stanowi tu istotny element. Kreuje ona hipnotyczną aurę, przyciąga uwagę w połączeniu z klawiszami i z tą muzyką czas mija niewyobrażalnie szybko. Wokale jakimi operuje C.V.B. są wysokimi skrzeczeniami i zostały uzupełnione o niskie czyste tony, zawodzące. Współgra to całkiem nieźle, a już na pewno wnosi pewne urozmaicenie. Materiał zyskuje otwierając przed słuchaczem podniosłość, której i tak tu sporo, wraz z dozą średniowiecznego klimatu. Melodyjność riffów tremolo, o których zapomniałem wspomnieć wcześniej, to kolejny atut AERDRYK. Zestawienie jej wraz z szorstką i burzliwą naturą riffów granych typowymi akordami, jeszcze bardziej ukazuje moc drzemiącą w atmosferze jaką Belg buduje w swoich utworach.

Z mojej strony, na zakończenie, dodam rzecz oczywistą, a mianowicie – sprawdźcie ten album. Świetne granie, pełne klimatu, a zarazem osadzone w tradycjach gatunku.

(English version)

The one-man project debuted last year with the immediate release of a full album. German Amor Fati Productions is responsible for the vinyl release, while the cassette format fell to Babylon Doom Cult Records from Belgium. The musician, who hides under the pseudonym C.V.B. (the abbreviation for Corvus von Burtle), still contributes to quite a number of other bands and definitely can’t complain about a lack of work.

’With a Trident on the Skin’, as this is more or less how the title of the Belgian’s album can be translated, we get seven tracks lasting forty minutes. From the very beginning, the album spreads an oniric aura, its atmosphere takes you to an otherworldly dimension, like the best novel being read late at night. The sound of the material is raw, especially the guitar parts, but when it comes to the drums, they are a bit of a polished studio sound. This is not a problem at all, as it lends more character to the album, whose bombarding drums together with the bass guitar lines create quite a flogging. However, the overtones of this intensity are tempered by the keyboard parts, heavily ambient, fuzzy, additive and yet so evident in the final perception of the material.

’Met de drietand op mijn huid’ is Black Metal from under the sign of intensity, firmly setting foot on the path it follows. The speed of the arrangement is an important element here. It creates an hypnotic aura, attracts attention in combination with the keyboards and with this music time passes unimaginably fast. The vocals that C.V.B. operates with are screeches and have been supplemented with low clean tones, somehow wailing. This harmonizes quite well, and certainly brings some variety. The material gains by opening up to the listener the solemnity, of which there is a lot here anyway, along with a dose of medieval atmosphere. The melodiousness of the tremolo riffs, which I forgot to mention earlier, is another asset of AERDRYK. The juxtaposition of it, along with the rough and tumble nature of riffs played with typical chords, further demonstrates the power inherent in the atmosphere the Belgian builds in his songs.

For my part, in conclusion, I will add the obvious, and that is – check out this album. Great playing, full of atmosphere, yet grounded in the traditions of the genre.

Tracklist:
1. Mijn boetedoening
2. Kruisweg
3. De modderige paden
4. Met de drietand op mijn huid
5. De rode klauwen
6. Berouw
7. Doodgeboren

Band:
https://aerdryk.bandcamp.com/

Label:
http://www.amor-fati-productions.de/
http://amorfatiproductions.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/amorfatiproductions
https://www.facebook.com/amorfatiprod
http://www.babylondoomcultrecords.com/
http://babylondoomcultrecords.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/babylondoomcultrecords/
https://www.facebook.com/babylondoomcultrecords

Autor: W.