XANDELYER – Upheavel of Medieval Darkness

Cassette / vinyl / CD-r, Forbidden Sonority / AbArt Corruption / Ixiol Productions / TormentRex, demo 2021
(English translation below)

’Upheavel of Medieval Darkness’ to debiutanckie demo Niemca. Hantor Rotaan tworzy jeszcze w eksperymentalnym projekcie Helvaetra, który to łączy w sobie elementy Black Metalu i stylistyki Noise. Wróćmy do XANDELYER. Cztery utwory jakie się tu znalazły rzuciły mnie na kolana. Trzynaście minut muzyki i totalne zauroczenie. Przejdźmy do zawartości dema.

Materiał, mimo że tak krótki, został podzielony na dwie sekcje, a przynajmniej ja tak to odbieram. Pierwszy i trzeci z utworów są utworami instrumentalnymi. Wydają się być wstępem do następujących po nich utworach, a ich absolutnie mroczna atmosfera zdaje się to potwierdzać. Patrząc pierwszy raz na okładkę zdobiącą front kasety, byłem przekonany, że uświadczę chorego i surowego Black Metalu. Cóż, mój osąd był błędny. Owszem, brzmienie jest surowe, nie da się temu zaprzeczyć, ale zdecydowanie czytelne. Z łatwością usłyszymy poszczególne riffy gitar, przy okazji dodam jak kurewsko dobre, pulsujące i wyraźne ścieżki gitary basowej oraz perkusję. I jeszcze rozszalałe skrzeczące wokale, nadające charakteru emanacjo nocnych. Ktokolwiek poskładał to brzmieniowo w całość, chylę czoła.

Utwory są zróżnicowane. Aranżacje nie stronią od wykorzystania klawiszy, które kojarzą się z klawiszami kościelnymi i tym samym przywołują widok starego wampira zasiadającego w oplecionej pajęczynami frontowej nawie i bezczeszczącego swoją obecnością i muzyką rzekome świętości. Z drugiej strony materiał ma w sobie sporo średniowiecznego feelingu, co w rezultacie wychodzi jeszcze bardziej na korzyść dla XANDELYER. Z muzyki uderzy nas melancholia, smutek w niemałej dawce. Cechy te zostały ukazane w wolniejszych partiach, ale snuje się również i w tych szybkich, pałających żądzą zemsty. Zdaje się to mieć wydźwięk opowieści, niczym starej legendy o losach persony, która utraciła wiele i szuka pomsty. Tu w sukurs przychodzą linie wokali. Ponure melodeklamacje na wstępie, wściekłe krzyki, spokojne czyste śpiewy czy nawet złowrogie wiedźmie chichoty. Tylko czemu to cholera trwa tylko trzynaście minut?!!!

Demo jest absolutnym musem do zdobycia do własnej kolekcji. Niesamowity poziom aranżacji, tworzenia atmosfery, ułożenia całości w tak doskonałą formę. Bardzo, ale to bardzo dobry jakościowo Black Metal!

(English version)

’Upheavel of Medieval Darkness’ is the German’s debut demo. Hantor Rotaan is also shaping in the experimental project Helvaetra, which combines elements of Black Metal and Noise styles. Let’s go back to XANDELYER. The four tracks featured here brought me to my knees. Thirteen minutes of music and total enthrallment. Let’s move on to the contents of the demo.

The material, although so short, was divided into two sections, or at least that’s how I perceive it. The first and third tracks are instrumental pieces. They seem to be an introduction to the tracks that follow, their absolutely dark atmosphere seems to confirm this. Looking for the first time at the cover adorning the front of the cassette, I was convinced that I would witness morbid and harsh Black Metal. Well, my judgment was wrong. Yes, the sound is raw, there’s no denying that, but it’s definitely clear. We can easily hear the individual guitar riffs, by the way I would add how fucking good these are, pulsating and clear bass guitar tracks and drums. And then there are the raging screeches of the vocals, giving a character of the night’s emanations. Whoever put this together sound-wise, I bow my head.

The songs are varied. The arrangements do not shy away from the use of keyboards, which are associated with church keys and thus evoke the sight of an old vampire sitting in the cobweb-bound front aisle and desecrating the supposed sanctities with his presence and music. On the other hand, the demo has quite a medieval feel to it, which ends up working out even more in favor of XANDELYER. From the music we will be struck by melancholy, sadness in no small measure. These features are shown in the slower parts, but they also ooze in the fast ones, blazing with lust for revenge. It seems to have the overtones of a story, like an old legend about the fate of a persona who has lost much and seeks vengeance. This is where the vocal lines come into succor. Grim melodeclamations in the introduction, furious screams, calm clean chants or even sinister witchy giggles. Just why the hell is it only thirteen minutes long!!!

The demo is an absolute must get for your own collection. Amazing level of arrangement, atmosphere creation, putting the whole thing together in such a perfect form. Very, but very good quality Black Metal!

Tracklist:
1. Banished Behind Seals of Exile
2. In Carcere Mortua
3. Evoken from Ancient Slumber
4. The Moulting of a Leper Lord

Band:
none

Label:
https://forbiddensonority.bigcartel.com/
http://forbiddensonority.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/forbidden_sonority/
https://abartcorruption.bigcartel.com/
https://www.facebook.com/AbArt-Corruption-106864954467497/
https://www.ixiol.com/
https://www.instagram.com/ixiolprod/
https://www.tormentrex.com/
https://www.instagram.com/tormentrex/
https://www.facebook.com/Tormentrex/
http://tormentrex.bandcamp.com/

Autor: W.