DIABOLIC NIGHT – Beneath the Crimson Prophecy

CD / cassette / vinyl, High Roller Records, album 2023
(English translation below)

Niemiecki DIABOLIC NIGHT powrócił ze swoim drugim albumem i cholera jasna, jakież to jest dobre! Ale powoli, po kolei. Projekt powstał w 2013 roku, kiedy to dwóch piewców starej szkoły Black / Speed Metalu, postanowiło plewić chrześcijańska plagę przy pomocy swoich dźwięków. Do dnia dzisiejszego (listopad 2023) panowie mają na swoim koncie dwa pełniaki, demo, singla i epkę.

Na ‘Beneath the Crimson Prophecy’ otrzymujemy osiem utworów o łącznym czasie trwania czterdziestu minut. Ten Blackened Heavy Metal czy Speed Metal jest tak diabelsko energiczny, że głowa sama prawie napieprza do tych utworów, a już na pewno się buja w rytm muzyki. Brzmienie, w jakie ten album został zaopatrzony jest arcy archaiczne i przenosi słuchacza jeszcze przed lata ‘90-te. Fantastycznie żywe gitary, pozbawione zbędnego studyjnego wzmacniania ich dźwięku i cyfryzacji. Dorzucamy do tego pulsujący w tle bas, wibrujący, a i tak samo utrzymany w ryzach pożądanego brzmienia. I tak kartonowo brzmiąca perkusja, aaarrrgghhh! FUKK!!! Absolutny kąsek dla maniaków takich dźwięków!

Teraz pokrótce o aranżacjach utworów. Jeśli miałbym się odnieść do porównań do innych zespołów by jeszcze bardziej nakreślić i przybliżyć stylistykę DIABOLIC NIGHT, to wskazałbym tu na ich rodaków z Witching Hour, a i też są tu słyszalne elementy z początkowej ery Desaster. Tak więc, jest to zdecydowanie wersja Blackened Heavy / Speed Metalu, której można też doczepić poniekąd etykietę Teutonic. Album zaczyna się intrem, które jest bardzo obrazowe i trąca o epickość muzyki znanej z kinowych produkcji. Zaraz po nim następuje kawalkada bombardowania nas ognistymi riffami, pełnymi siarki piekielnej i szaleństwa. Absolutny old school! Partie gitar żywcem wyjęte z przełomu lat 80/90 i kopią dupsko niemiłosiernie. Utwory bazują pomiędzy agresją, a wyśmienitą melodyką partii gitar, i są utrzymane w szybkich tempach, które to mają też tendencję do zwalniania. Pojawiające się tu i ówdzie partie klawiszy dodają wspomnianej epickości, ale z racji tego, że są stonowane, nie zmieniają obrotu spraw na albumie i dalej wsłuchujemy się w piekielnie chłoszczący album. Ah, zapomniałbym o świetnych partiach gitar bez przesteru i atmosferze jakiej nadają – kunszt nad kunszta! Wokale są mistrzostwem i to one najbardziej nasuwają odniesienie do twórczości pobratymców z Desaster. Coś cudnego! Szukać, kupować i wspierać ten zespół, totalny sztos diabelskiej sztuki!

(English version)

Germany’s DIABOLIC NIGHT is back with its second album, and holy shit, how good is it! But let’s take it slowly, one step at a time. The project was formed in 2013, when two old-school Black/Speed Metal worshipers decided to weed out the Christian plague with their sounds. To date (November 2023), the gents have two full-lengths, a demo, a single and an EP to their credit.

On 'Beneath the Crimson Prophecy’ we get eight tracks with a total duration of forty minutes. This Blackened Heavy Metal or Speed Metal is so devilishly energetic that your head almost moshs on its own to these songs, and certainly swings to the rhythm of the music. The sound this album is equipped with is archaic and takes the listener back to before the ’90s. Fantastically lively guitars, devoid of unnecessary studio amplification of their sound and digitization. Throw in a pulsating bass in the background, vibrant, and still the same kept to the desired sound. And so cardboard-sounding drums, aaarrrgghhh! FUKK!!! An absolute treat for freaks of such sounds!Now briefly about the song arrangements. If I were to refer to comparisons to other bands to further outline and approximate the style of DIABOLIC NIGHT, I would point here to their compatriots from Witching Hour, and there are also audible elements from the early Desaster era. So, this is definitely a Blackened version of Heavy / Speed Metal, to which one can also attach the Teutonic label in a way. The album begins with an intro, which is very illustrative and trumpets the epicness of music known from cinematic productions. It is immediately followed by a cavalcade of bombarding us with fiery riffs, full of hellish sulfur and madness. An absolute old school! Guitar parts taken alive from the turn of the 80/90s and kick ass mercilessly. The songs are based between aggression and delicious melodic guitar parts, and are kept at fast tempos, which also tend to slow down. Keyboard parts appearing here and there add the aforementioned epicness, but as they are subdued, they don’t change the turn of events on the album and we continue to listen to a hell of a roaring album. Ah, I would forget about the great guitar parts without overdrive and the atmosphere they impart – mastery over brilliance! The vocals are a masterstroke and they are the ones that most evoke the reference to the work of the Desaster’s pobrats. Something wonderful! Look for it, buy it and support this band, total shtick of devilish art!

Tracklist:
1. Revelation
2. Tales of Past & Mystery
3. The Sacred Scriptures
4. Pandemonium
5. Starlit Skies
6. Vicious Assault
7. Voyage to Fortune
8. Arktares Has Fallen

Band:
http://diabolicnight.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/DiabolicNight
https://www.instagram.com/diabolicnightofficial/

Label:
https://www.hrrecords.de/
https://www.facebook.com/hrrecords/

Autor: W.