SLIMELORD – Insurmountable Peril

Cassette / CD, Dry Cough Records / Sewer Rot Records, EP 2022
(English translation below)

Trzecia Epka Brytyjczyków to zaledwie dziesięć minut muzyki. Na dodatek, pierwszy utwór to wprowadzenie do faktycznej aranżacji, czyli drugiego utworu. Całość się świetnie zazębia i jedynym mankamentem może być długość trwania materiału. Jednak zatrzymajmy się i zróbmy małą analizę materiału na spokojnie.

SLIMELORD powstał w 2019 roku w Leeds, Wielkiej Brytanii. Jak już było powiedziane mają na swoim koncie póki co trzy Epki, jeden singiel i album koncertowy. Dwa utwory jakie otrzymujemy dzięki ‘Insurmountable Peril’ mogłyby zostać opisane jako soundtrack do psychozy czy schizofrenii jakiegoś szaleńca. Tak, dokładnie. Muzyka, czyli Death / Doom Metal, spod pióra SLIMELORD to jedna wielka niewiadoma, która przyciąga uwagę swoim niemal kakofonicznym, powykręcanym dźwiękiem. Dzieje się tu naprawdę wiele, a to raptem dziesięć minut.

Struktury utworów, a raczej drugiego utworu to skomplikowane aranżacje, mocno odjechane, ale mimo wszystko przekazane słuchaczowi we w miarę przystępnej do zrozumienia formie. Jeśli jednak odbiorcą będzie muzyk, będzie zapewne takiej osobie łatwiej ogarnąć przepastność kompozycji autorstwa Brytyjczyków. Riffy są połamane, zdeformowane, brak tutaj jednolitego flow, a słucha się tego z zapartym tchem, chcąc jeszcze i jeszcze. Pojawiające się lżejsze fragmenty z bujająca melodyjnością bardzo zaskakują, ale ponownie – pasują tu idealnie. Część riffów, tak sobie myślę, że można by wrzucić do jednego worka z albumem ‘Nespithe’ autorstwa Demilich.

Atmosfera albumu jest bardzo gęsta pomimo owej niekonwencjonalnej złożoności kompozycyjnej. Ważnym elementem ‘psującym’ odbiór materiału jest perkusja. Gra tego instrumentu działa na zasadzie start / stop. Owo wspomniane ‘psucie’ odbioru jest jak najbardziej na plus, materiał staje się jeszcze bardziej chaotyczny i zagadkowy. Dziwne zmiany temp, łamanie prędkości w aranżacjach, chore pomysły wyskakujące tu jeden za drugim niczym zombie na speedzie. Te elementy zostają ukoronowane niskimi growlami, które jeszcze wyraźniej podkreślają pokręcone oblicze 'Insurmountable Peril’.

Całokształt muzyki Brytyjczyków jest nieprzewidywalny. Słuchając tego materiału już któryś raz z kolei, nadal odkrywam zaskakujące nowe smaczki. Ta mroczna przestrzeń jaką stworzył SLIMELORD jest olbrzymia, bez końca. Świetny kawał muzyki, szkoda, że to jednak tylko Epka.

(English version)

The third EP by the Brits is just ten minutes of music. In addition, the first track is an introduction to the actual arrangement, which is the second track. The whole thing interlocks brilliantly and the only drawback may be the length of the material. However, let’s stop and do a little analysis of the material at ease.

SLIMELORD was formed in 2019 in Leeds, UK. As has already been said, they have three EPs, one single and a live album to their credit so far. The two tracks we get with 'Insurmountable Peril’ could be described as a soundtrack to the psychosis or schizophrenia of some madman. Yes, exactly. The music, i.e. Death / Doom Metal, from under the pen of SLIMELORD is one big unknown, which attracts attention with its almost cacophonous, twisted sound. There’s really a lot going on here, and it’s only ten minutes long.

The structures of the songs, or rather of the second track, are complex arrangements, heavily out of place, but nevertheless conveyed to the listener in a relatively comprehensible form. However, if the recipient is a musician, it will probably be easier for such a person to grasp the abyssal nature of the compositions by the Brits. Riffs are deformed, splintered, there is no uniform flow here, and one listens to it with bated breath, wanting more and more. The lighter passages appearing with rocking melodiousness are very surprising, but again – they fit here perfectly. Some of the riffs, I think, could be lumped together with the album 'Nespithe’ by Demilich.

The atmosphere of the album is very dense despite this unconventional compositional complexity. An important element 'spoiling’ the perception of the material is the drums. The playing of this instrument works on a start / stop basis. This aforementioned 'spoiling’ of the reception is most to the advantage, the material becomes even more chaotic and puzzling. Strange changes of tempos, breaking speeds in the arrangements, sick ideas popping up here one after another like zombies on speed. These elements are crowned with low growls, which emphasize the twisted face of 'Insurmountable Peril’ even more clearly.

The overall music of the British is unpredictable. Listening to this material for the umpteenth time in a row, I continue to discover surprising new delights. This dark space that SLIMELORD has created is huge, without end. A great piece of music, it’s a shame that it’s only an EP though.

Tracklist:
1. Until We Feed Again
2. Death on the Bayou

Band:
https://slimelord.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/horriblebog/
https://www.instagram.com/the_slimelord

Label:
http://drycoughrecords.bigcartel.com/
http://drycough.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/dry_cough_records/
https://www.facebook.com/DryCoughRecords
http://sewerrotrecords1.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/sewer_rot_records/
https://www.facebook.com/sewerrotrecords/

Autor: W.