IRON TRIUMPH – Iron Triumph

CD / cassette, Forbidden Keep Records / Gleamingash, demo 2022
(English translation below)

IRON TRIUMPH to projekt z USA, Texas, mający na swoim koncie dwa dema i jeden split z Nachtheir. Muzykę można tu bez żadnych problemów zaklasyfikować jako Raw Black Metal. Nie ma tu żadnych kontrowersji, żadnych udziwnień lub niespodzianek, które mogłyby towarzyszyć nam podczas obcowania z drugim demem ‘Iron Triumph’. I kolejny raz okazuje się, że brak takowych wpływa tylko i wyłącznie na plus dla samej muzyki.

Dwadzieścia pięć minut bardzo dobrej muzyki, mimo swej surowej natury i minimalizmu. Pojawiające się instrumenty klawiszowe, tu w większej ilości a w innych momentach w mniejszej, ukazują te bardziej średniowieczne oblicze projektu. Poniekąd są one trochę majestatyczne, ale bardziej nawiązują do mroczniejszej strony gatunku Dungeon Synth, przypominając pierwsze dokonania Norwegów z Gehenna.

‘Iron Triumph’ jest zdecydowanie materiałem dynamicznym. Zderzenie obu fasad zespołu roztacza ciekawą aurę tajemniczości wymieszaną z ta bardziej bezkompromisową, surową ciemnością. Dodatkowo można tu zaznaczyć, że podstawowe instrumentarium IRON TRIUMPH jest wyjątkowo selektywne. Riffy gitar są wyraziste i naprzemiennie mamy tu grę akordami z tremolo. Zasada ta sprawdza się w zupełności, hipnotyzuje słuchacza i wtrąca w głębokie lochy nieprzeniknionej pomroki. Wyjątkowo dobrze wypadła perkusja, a jej organiczne i nieskażone komputerowym ulepszaniem brzmienie, dorzuca swoje trzy grosze do autentyczności.

Utwory są zbudowane w prosty, ale nie prymitywny sposób. Znajdziemy tu przejścia z szalejących blastujących prędkości w wolne, klimatyczne pasaże. ‘Iron Triumph’ jest nastawiony na kreowanie mrocznej atmosfery, ale również, nie chce pozbyć się swej pierwotnej agresji. Momentami odnoszę wrażenie, jakby dążono tutaj do uchwycenia również nieco paranoidalnej aury, a klika riffów doskonale o tym przypomina, będąc bardziej dysonansowe. Wokalnie mamy tutaj oczywiście Black Metalową manierę, ale jest ona w pewnym stopniu niższa w swej tonacji i wzbogacona o kilka czystych wokaliz.

Podsumowując, materiał absolutnie wart niejednokrotnego przesłuchania i posiadania w kolekcji. Atmosfera jest jak najbardziej na plus, a będąc wzbogacona o klawisze kreuje nam coś na wzór hitowych utworów ‘Iron Triumph’. Projekt otworzył sobie szeroko wrota do podziemi Black Metalu, pytanie tylko jak się to potoczy dalej. Osobiście życzę jak najlepiej, bo potencjał jest bardzo duży, czego dowodem jest opisane demo.

(English version)

IRON TRIUMPH is a project from USA, Texas, with two demos and one split with Nachtheir. The music here can be classified as Raw Black Metal without any problems. There is no controversy here, no quirks or surprises that we might have experienced when dealing with the second demo 'Iron Triumph’. And once again it turns out that the lack of such only affects the music itself in a positive way.

Twenty-five minutes of very good music, despite its raw nature and minimalism. The keyboards that appear, here in greater quantity and at other moments in lesser, show this more medieval face of the project. In a way, they are a bit majestic, but they are more reminiscent of the darker side of the Dungeon Synth genre, bringing to mind the first achievements of the Norwegians from Gehenna.

’Iron Triumph’ is definitely dynamic material. The clash of the two facades of the band spreads an interesting aura of mystery mixed with this more uncompromising, raw darkness. Additionally, it can be noted here that IRON TRIUMPH’s basic instrumentation is extremely selective. The guitar riffs are expressive and we alternate the playing of chords with tremolo. The principle works completely, mesmerizing the listener and throwing him into the deep dungeons of impenetrable darkness. The drumming is exceptionally well done, and its organic and untainted by computer enhancement, adds its three cents to the authenticity.

The songs are built in a simple, but not primitive way. There are transitions from raging blasting speeds to slow, atmospheric passages. 'Iron Triumph’ is set to create a dark atmosphere, but also, it doesn’t want to get rid of its original aggression. At times I get the impression as if they are aiming to capture a somewhat paranoid aura here as well, and a couple of riffs perfectly remind us of this by being more of a dissonance. Vocally, we have a Black Metal mannerism here, of course, but it is somewhat lower in tone and enriched by a few clean vocals.

n conclusion, the material is absolutely worth listening to more than once and having in the collection. The atmosphere is to the utmost advantage, and being enriched with keyboards creates for us something like the hit tracks of 'Iron Triumph’. The project has opened wide the gates to the Black Metal underworld, the only question is how it will go on. Personally, I wish the best, because the potential is very high, as the described demo proves.

Tracklist:
1. I
2. II
3. III
4. IV
5. V
6. VI
7. VII
8. VIII

Band:
none

Label:
https://www.gleamingash.com/
https://www.instagram.com/gleamingashrecords/
https://www.forbiddenkeep.co.uk/
https://www.instagram.com/forbiddenkeeprecords/
https://forbiddenkeep.bandcamp.com/

Autor: W.