FROZEN FORTRESS – The Castle of Eternal Darkness

CD, Blasphemous Creatures of Hell / Plague Demon Records, album 2021
(English translation below)

Muszę przyznać, że całkiem przypadkiem natrafiłem na ten materiał. Pochodzący z Włoch FROZEN FORTRESS to jednoosobowy projekt tworzący Black Metal. Istniejący od 2020 roku, a już na swoim koncie posiadają do dnia dzisiejszego demo i trzy EPki. Opisywana kompilacja to dwie ostatnie z nich na jednym krążku.

FORZEN FORTRESS stawia na prymitywizm, ale w ich muzyce jest sporo atmosferycznego grania. Obie EPki zdecydowanie są nacechowane prymitywnymi, prostymi riffami, graniem wręcz z początków istnienia Black Metalu. Jest to surowe i zrobione na sprawdzony sposób, nic nowego. Jednakże, wstawki klawiszowe nakreślające aurę melancholijności, skrytego wręcz wampirycznego romantyzmu a nawet pewnego rodzaju depresyjności stanowią o finalnym całokształcie odbioru „The Castle of Eternal Darkness”. Połączenie tych cech wraz z prymitywną muzyką generowaną przy pomocy gitar i perkusji daje konkretny materiał Black Metalu. Pomimo, że nie jestem zwolennikiem wokali poddanych przesterowaniu, tak musze przyznać, że w przypadku FROZEN FORTRESS jest jeden z wyjątków. Odhumanizowane skrzeki wokalne są tu krytyczne dla pełnego obrazu muzyki. Połącznie wszystkie w całość jawi się zatęchłą piwnicą, ale posiada też momenty pewnej lotności, uniesień. Muzyka FROZEN FORTRESS to przede wszystkim średnio wolne tempa, ale zdarzają się przyspieszenia. W aranżacjach pojawiają się też gitary bez przesteru na czystym kanale i budują dodatkową aurę smutku, nawet rozpaczy. I pomimo, że muzyczna stylistyka hordy jest daleka od nurtu depresyjnego, to gdzieś pewne elementy tegoż przeplatają się w ich twórczości. Cokolwiek by jednak nie rzec, to moim zdaniem FROZEN FORTRESS zrobili kawał dobrej muzyki, która wypada zbadać i tym samym zachęcam was do sięgnięcia po ich CD.

(English version)

I must admit that I came across this music quite by accident. Coming from Italy, FROZEN FORTRESS is a one-man project that creates Black Metal. They exist since 2020 and already have on their account to this day a demo and three EPs. The described compilation is the last two of them on one disc.

FORZEN FORTRESS focuses on primitivism, but there is a lot of atmospheric playing in their music. Both EPs are definitely characterized by primitive, simple riffs, playing even from the early days of Black Metal. It’s raw and done in a proven way, nothing new. However, the keyboards, which give an aura of melancholy, hidden vampiric romanticism and even some kind of depression, make up the final overall impression of „The Castle of Eternal Darkness”. Combination of these features together with primitive music generated by means of guitars and drums gives solid Black Metal material. Although I’m not a fan of distorted vocals, I must admit that in the case of FROZEN FORTRESS it’s one of the exceptions. Dehumanized vocal screeches here are critical to the full picture of the music. Putting it all together it appears to be a moldy basement, but it also has moments of a certain volatility, of elation. The music of FROZEN FORTRESS is mainly a medium slow tempo, but there are some accelerations. Also guitars without distortion on the clean channel appear in the arrangements and build an additional aura of sadness, even despair. And despite the fact that the musical style of horde is far from depressive, there are some elements of that intertwined in their work. Whatever one may say, in my opinion FROZEN FORTRESS have made a piece of good music, which should be examined and thus I encourage you to reach for their CD.

Tracklist:
1.Life Has Gone
2.Castle of Eternal Darkness
3.Sorrowful Chains of Evil
4.Swamp of Sunken Souls
5.Lost in Pure Melancholic
6.Harmony of the Gloomy Shadows
7.Hail to the Emperor of Impurity
8.The Feedable Screams of Lost Souls
9.Where Fog Occupies the Paths of Life
10.Occult Rituals from a Forgotten Kult

Band:
https://frozenfortress.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/FrozenFortress/

Label:
None

Autor: W.