ANCESTRAL SHADOWS – Eldritch Illuminations

CD, Dark Adversary Productions, EP 2021
(English translation below)

ANCESTRAL SHADOWS za rok będzie świętować swoje 15 lat w podziemiu. Zespół wydał trzy pełne albumy, opisywaną EPkę, demo i jeden album koncertowy. 'Eldritch Illuminations’ ukazało się na fizycznym nośniku dopiero rok po jego wydaniu, co wydało się nieco dziwne, mając na uwadze poziom muzyki jaki tworzą Amerykanie.

Trzy utwory, które zamykają się w prawie trzydziestu minutach trwania materiału, to mroczna przypowieść pełna melancholii i wściekłych rozwiązań, podanych w nie aż tak oczywisty sposób. Utwór otwierający, to niecałe trzy minuty dźwięków w pełni zagranych na klawiszach i utrzymanych w klimacie Dungeon Synth. Kolejne dwie kompozycje, to już rozbudowane, ponad dziesięciominutowe utwory. Skoro mamy tu do czynienia z melancholią, ciemnościami otaczającymi słuchacza wolno, to utwory same w sobie są nastawione na powolne budowanie atmosfery. Ta z kolei jest osiągna przy pomocy podstawowego instrumentarium posiłkując się partiami klawiszy. Całość jest absolutnie żadną nowością, żadnym przełomem, a mimo to wżera się w słuchacza i koroduje.

Black Metal jaki zaprezentował ANCESTRAL SHADOWS sięga po kilka rozwiązań, które także są dalekie od bycia nowinkami w tej stylistyce. Poza wspomnianymi klawiszami, usłyszymy tu partie gitar bez przesteru. Pogłębia to zdecydowanie ową tęskną aurę, ale również skupia uwagę słuchacza na sposobie budowania utworów. Niby to niewiele, ot taka oczywistość. A jednak po przesłuchaniu 'Eldritch Illuminations’ nie można sobie wyobrazić tego materiału bez owych ozdobników. Kolejna sprawa to pojawiające się czyste wokale, pełne zarówno dozy dostojeństwa wymieszanego z nutą melancholii. Skoro jesteśmy przy wokalach, to tutaj także nie ma niespodzianek. Wykrzyczane frazy przechodzą w skrzeczenia i cholera, brzmi to wybornie. Tym bardziej, gdy zarówno Black Metalowe krzyki mieszają się z czystymi wokalizami.

Bardzo dobrze wypadają również partie gitar i ich uderzająca melodyjność. Łatwo tu wychwycić duży wpływ greckiej sceny, a przynajmniej tak to finalnie wypadło. Riffy często dzielą się na dwie ścieżki. To właśnie gitara prowadząca, jej charakterystyczna 'płaczliwość’ i nazwijmy to 'epickość’ sugerują fascynację Greckim BM. Gdzieś pobrzmiewają mi także echa Katatonii z ich '…for Funerals to Come’. Na początku wspomniałem o charakterze melancholii materiału, a ta o dziwo nie jest tu osiągana przez hipnotyzujące, powtarzalne patenty. Wbrew pozorom dzieje się tu całkiem sporo. Szybkie riffy tremolo, majestatyczne melodie, otwarte struny i tłumione partie gitar – wszystko to znajdziemy na 'Eldritch Illuminations’. Bębny wpasowują się w całość niemal wzorowo. Brzmią naturalnie, nie rażą komputerowym przestrojonym dźwiękiem, a ich partie doskonale uwydatniają emocje jakie przekazuje zespół swą muzyką.

ANCESTRAL SHADOWS i ich ostatni jak do tej pory materiał 'Eldritch Illuminations’ to kawał świetnego Black Metalu. Surowy, chłodny i pełen emocji. Dajcie mu szansę, a ciemności nadejdą.

(English version)

ANCESTRAL SHADOWS will celebrate its 15 years in the underground next year. The band has released three full albums, the EP described above, a demo and one live album. 'Eldritch Illuminations’ wasn’t released on physical media until a year after its release, which seemed a bit odd given the level of music the Americans make.

The three tracks, which close in on almost thirty minutes of material, are a dark parable full of melancholy and angry solutions, given in a not-so-obvious way. The opening track, is less than three minutes of sounds fully played on keyboards and maintained in the atmosphere of Dungeon Synth. The next two compositions are already extended, more than ten minutes long. Since we are dealing here with melancholy, darkness surrounding the listener slowly, the tracks themselves are set to slowly build atmosphere. This, in turn, is achieved using basic instrumentation with the help of keyboard parts. The whole thing is absolutely no novelty, no breakthrough, and yet it soaks into the listener and corrodes.

Black Metal as presented by ANCESTRAL SHADOWS reaches for several solutions that are also far from being novelties in this style. In addition to the aforementioned keyboards, we can hear guitar parts here without overdrive. This definitely deepens that yearning aura, but also focuses the listener’s attention on the way the songs are built. Seemingly not very much, just such an obvious thing. And yet, after listening to 'Eldritch Illuminations’, it’s impossible to imagine this material without these ornaments. Another thing is the clean vocals that appear, full of both a dose of dignity mixed with a hint of melancholy. Speaking of vocals, there are no surprises here either. Shouted phrases turn into screeches, and damn, it sounds delectable. All the more so when the even Black Metal screams are mixed with clean vocalizations.

The guitar parts and their striking melodiousness are also very good. It’s easy to pick up a lot of Greek influence here, or at least that’s how it came out in the end. The riffs often split into two tracks. It is the lead guitar, its characteristic 'weepiness’ and let’s call it 'epicness’ that suggest a fascination with Greek BM. Somewhere I also get echoes of Katatonia with their '…for Funerals to Come’. At the beginning I mentioned the nature of the melancholy of the material, and surprisingly this is not achieved here through hypnotic, repetitive patents. Contrary to appearances, there is quite a lot going on here. Fast tremolo riffs, majestic melodies, open strings and muted guitar parts – all of this can be found on 'Eldritch Illuminations’. The drums fit into the whole almost exemplarily. They sound natural, they don’t blatantly blatantly sound computer tuned, and their parts perfectly highlight the emotions the band conveys with their music.

ANCESTRAL SHADOWS and their latest material so far 'Eldritch Illuminations’ is a piece of great Black Metal. Raw, cool and full of emotions. Give it a chance and the darkness will come.

Tracklist:
1. I. Introduction – Tragedies Befell
2. II. Eldritch Illuminations (Of Immolated Witches)
3. III. Iron Emissaries of Elite Darkness

Band:
https://www.facebook.com/ancestralshadowsbm/
https://www.instagram.com/ancestral_shadows_official/

Label:
https://darkadversary.bigcartel.com/
https://www.instagram.com/dark.adversary/
https://www.facebook.com/DarkAdversaryProductions

Autor: W.