VAMPYRIC WINTER – Realms of Spectral Darkness and Eternal Despair

Vinyl / cassette / CD, Obscurant Visions / TormentRex / Culto Obscuro, album 2021
(English translation below)

Pochodzący z Hiszpanii, Barcelony, VAMPYRIC WINTER – co zapewne nikogo nie zaskoczy – para się surowym Black Metalem. Informacji związanych z projektem, jak to zwykle bywa w przypadku takich hord, niewiele można znaleźć w sieci. Rok powstania nieznany, ale wszystkie trzy wydawnictwa jak do tej pory (połowa września 2021) zostały wydane w 2021 roku. Duet udziela się / tworzy inne projekty jak choćby Arna lub Amargor. Zaciekawił mnie też solowy twór perkusisty Herald ov Wizborg, którego muszę koniecznie sprawdzić. A teraz czas przenieść się do innego wymiaru, pełnego ciemności i rozpaczy.

VAMPYRIC WINTER, co można bardzo dobrze wywnioskować z okładki, gustuje w starej estetyce Black Metalu. Sama nazwa zespołu bardzo dobrze oddaje to, co słuchacz usłyszy na „Realms of Spectral Darkness and Eternal Despair”. Black Metal w wykonaniu Hiszpan jest potwornie zimny, pozbawia nadziei i otula duszę całunem nieprzeniknionego mroku. Dla mnie ten gatunek, jeśli mowa o stricte samej muzyce, zawsze stał dwiema rzeczami – atmosferą i riffami gitar. Zacznę od tej drugiej i powiem dlaczego. Kurwa, ten materiał po prostu zabija! Riffy gitar są tak genialne, tak zaciekłe i przede wszystkim prosto w punkt, że pokuszę się o stwierdzenie, że dawno nie słyszałem tak dobrego albumu od tej strony. Wylewa się z nich tonami absolutny chłód, który miesza się ze wspomnianą rozpaczą. I nie zrozumcie tego na opak, muzyka zawarta na tym albumie nie ma nic wspólnego z nurtem depressive, nic z tych rzeczy! To właśnie ścieżki gitar w połączeniu z świetnymi wokalami wywołują takie wrażenie. Pod względem prędkości utworów znajdziemy tu pełen przekrój – szybkie tempa, środkowe i spokojne, wolniejsze. Co ważne, pomimo iż VAMPYRIC WINTER zdecydował się na surowe brzmienie, tak czytelność i przestrzeń instrumentów jest zdumiewająca. Naprawdę wyszło świetnie. Partie perkusji są bardzo dobrze zagrane, nie przytłaczają ani nie są nudne. Bardzo ciekawy i zarazem spójnym elementem jest intro, outro i środkowe interludium w pełnie nawiązujące do stylistyki Dungeon Synth. Mroczne klawiszowe melodie porażają cierpieniem, smutkiem… Połączenie tych wszystkich elementów składa się na prześwietną atmosferę – i tu wrócimy do do pierwszej sprawy, która z dwóch wymienionych, jest dla mnie ważna w tym gatunku muzycznym. Oplecione w cmentarną mgłę, setki nagrobków z naciekami starej wilgoci stoją gotowe by wypuścić wampiryczne twory, pełne żądzy krwi niezaspokojonej od lat. Ciemności, cmentarzyska, potępienie i rozpacz… Aura „Realms of Spectral Darkness and Eternal Despair” urzeka, przyciąga i nie puszcza ze swoich kościstych, lodowatych i pomarszczonych dłoni… Tak, ten materiał jest doskonały, pierwszorzędny i cholernie fascynujący!

(English version)

Hailing from Barcelona, Spain, VAMPYRIC WINTER – which probably won’t surprise anyone – are into raw Black Metal. As it usually happens in case of such hordes, not much information related to the project can be found online. Year of creation unknown, but all three releases so far (mid-September 2021) were released in 2021. The duo contributes / creates other projects like Arna or Amargor. I was also curious about the solo work of the drummer – Herald ov Wizborg, which I must definitely check out. And now it’s time to move to another dimension, full of darkness and despair.

VAMPYRIC WINTER, what you can very well deduce from the cover, has a taste for old Black Metal aesthetics. The band’s name itself reflects very well what the listener will hear on „Realms of Spectral Darkness and Eternal Despair”. Black Metal performed by the Spanish is monstrously cold, deprives of hope and wraps the soul in a shroud of impenetrable darkness. For me this genre, if we talk about strictly the music itself, has always stood for two things – the atmosphere and the guitar riffs. I’ll start with the latter and tell you why. Fuck, this material just kills! The guitar riffs are so brilliant, so fierce and most of all straight to the point that I’m tempted to say I haven’t heard such a good album from this side in a long time. It oozes with absolute coldness mixed with the aforementioned despair. And don’t get it wrong, the music on this album has nothing to do with depressive trend, nothing of the sort! It is the guitar tracks combined with great vocals that make such an impression. As far as the speed of tracks is concerned, we can find here a full cross-section – fast tempos, middle ones and calmer, slower ones. What’s important, despite the fact that VAMPYRIC WINTER has decided for a raw sound, the clarity and space of the instruments is amazing. It really came out great. The drums are very well played, without being overwhelming or boring. A very interesting and at the same time coherent element is the intro, outro and middle interlude fully referring to the style of Dungeon Synth. Dark keyboard melodies shock with suffering, sadness… The combination of all these elements adds up to a superb atmosphere – and here we come back to the first point, which, of the two mentioned, is important to me in this musical genre. Wrapped in a cemetery mist, hundreds of tombstones with drips of old moisture stand ready to unleash vampiric creatures, full of blood lust unsatisfied for years. Darkness, graveyards, damnation and despair… The aura of „Realms of Spectral Darkness and Eternal Despair” bewitches, attracts and does not let go of its bony, icy and wrinkled hands… Yes, this material is excellent, first-rate and damn fascinating!

Tracklist:
1.In the Darkness We Dwell
2.Forsaken Under the Eyes of the Mortals
3.Of Darkness and Eternity
4.Fog, Whispers and Blood
5.Thy Death Scythed Land Come
6.Eternal Damnation
7.Victorious Vampyric Empire
8.Foretold Rise of the Vampyric Winter
9.Snow Covers My Ashes

Band:
https://vampyricwinter.bandcamp.com/

Label:
https://obscurantvisions.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/ObscurantVisions/
https://www.tormentrex.com/
https://www.instagram.com/tormentrex/
https://www.facebook.com/Tormentrex/
https://culto-obscuro.minestore.com.br/
https://www.instagram.com/obscuroculto/

Autor: W.