ETERNAL DOWNFALL – Ancient Spells to Summon the Prince of Lies

Cassette, Cursed Blood Records, demo 2021
(English translation below)

16 sztuk kaset i to cały nakład? Niech mi ktoś to pomoże zrozumieć, bo samemu nie potrafię. ETERNAL DOWNFALL to kolejny przedstawiciel ultra surowego Black Metalu z zerową praktycznie metryką informacji. Jest to drugie demo tego projektu – cztery utwory i nieco ponad dwanaście minut muzyki. Poza absolutnie śmieszną limitacją wydawnictwa, spojrzymy sobie obiektywnym okiem i uchem na muzykę ETERNAL DOWNFALL.

Oczywistym faktem jest, że musiałem się zadowolić wersją cyfrową tego wydawnictwa, a szkoda. Z niekrytą chęcią posłuchałbym tego materiału wprost z kasety i nacieszył zmysły surowym i organicznym dźwiękiem. Trudno, jest jak jest. Wróćmy jednak do zawartości dema. Jak już zapewne nie trudno się domyślić – tak, warto zwrócić na ten projekt uwagę i poświęcić tej muzyce chwilę, i to nie jedną. Oczywiście, nic nas tu nie wgniecie w glebę z zachwytu czy też odkrywczości dźwięków zawartych na „Ancient Spells to Summon the Prince of Lies”. Tylko kolejny raz należy nadmienić fakt, że nie w tym rzecz by tak było. ETERNAL DOWNFALL nie ma na celu zabijania przewrotnością aranżacyjną, poruszaniem się na nowych terytoriach Black Metalu czy też ujmowaniem serc maniaków wirtuozerią instrumentów. Jest wręcz odwrotnie. Prymitywizm, szaleństwo przekazu i chora autentyczność jawiąca się w, powtórzę się, prymitywizmie kompozycji. Cały ogrom sprzężeń gitar, wrzeszczące w szaleństwie wokale i bijące w wynaturzeniu rytmiczne bębny. Poniekąd jest to całkiem dobry zapis absurdalnego skrzywienia psychicznego, nie do zatrzymania postępującej degeneracji, która zakrywa umysł ciemnościami, grozą, paraliżujących strachem i tajemnicami skrytymi gdzieś tam, poza zrozumieniem. ETERNAL DOWNFALL taki właśnie jest, totalnie nieprzyjemny i odpychający. A mnie to w zupełności wystarcza.

(English version)

16 copies of the cassette and that’s the whole print run? Somebody please help me understand this, because I can’t do it myself. ETERNAL DOWNFALL is another representative of ultra raw Black Metal with practically zero information metrics. This is the second demo of this project – four tracks and just over twelve minutes of music. In addition to the absolutely ridiculous limitation of the release, we will look with an objective eye and ear at the music of ETERNAL DOWNFALL.

The obvious fact is that I had to settle for the digital version of this release, which is a pity. I would have gladly listened to the material straight from the cassette and feasted my senses on the raw and organic sound. Well, it is as it is. But let’s go back to the content of the demo. As you can guess – yes, this project is worth paying attention to and devote a moment, and not just one moment, to this music. Of course, nothing here will make us fall into the ground out of admiration or discovery of sounds contained in „Ancient Spells to Summon the Prince of Lies”. Only once again it should be mentioned that this is not the point. ETERNAL DOWNFALL doesn’t aim at killing with perversity of arrangements, moving into new territories of Black Metal or capturing hearts of the maniacs with virtuosity of instruments. It is quite the opposite. Primitivism, lunacy of the message and sick authenticity appearing in, I repeat, primitivism of the composition. A whole lot of guitars buzzing, vocals screaming in madness and rhythmic drums beating in degeneration. In a way it is quite a good record of absurd psychological twistedness, unstoppable progressive degeneration, which covers the mind with darkness, horror, paralyzing fear and secrets hidden somewhere out there, beyond comprehension. ETERNAL DOWNFALL is just like that, totally unpleasant and repulsive. And that is enough for me.

Tracklist:
1.Sweating Blood of Past Victims
2.Ancient Spells to Summon the Prince of Lies
3.Leaving the Dimension of Living Form
4.Awaking the Elements Fury Towards Chaos

Band:
none

Label:
https://cursedbloodrecords.bandcamp.com/

Autor: W.