MJÖLNIR – Walpurgisfeuer

Vinyl / cassette, Darker Then Black Records / self-released, 2020 / 1996
(English translation below)

Początki tego projektu datowane są na rok 2021, a istnieje on nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Pierwsze nagrania demo ujrzały blask księżyca w 1995 roku i do 1998 roku, czyli roku w którym został wydany pierwszy pełen album, MJÖLNIR działał prężnie i bez przerw. Nie wiedzieć dlaczego, ale po tym materiale projekt przeszedł w stan uśpienia, nie wydając żadnych nowy materiałów aż do 2017 roku. Wtedy to ukazuje się drugi album, a w 2020 roku, trzeci. Black Metal jaki znajdziemy na wznowieniu czwartej taśmy demo, to surowa muzyka z dużą ilością instrumentów klawiszowych. Portal we wrotach czasu się otworzył i można wejść w nie, usłyszeć tenże relikt przeszłości.

‘Walpurgisfeuer’ ma zdecydowanie swój urok i nie mówię tego wyłącznie pod kątem pierwiastka historii, jakim jest ten materiał. Bije z niego autentyczność, brak zmanierowania i spoglądania ze siebie, czy aby to jest wystarczająco dobre, by rzesze fanów to polubiły (vide dzisiejsza scena i bardzo duży procent twórców). Demo ma charakter istnie średniowieczny. Partie instrumentów klawiszowych są rozbudowane i przez większość czasu trwania materiału raczą nas podniosłą i zarazem mroczną atmosferą. Trochę w tym debiutu Emperor, pierwszych dokonań Gehenna. Został zachowany także bardzo dobry kontrast względem partii z klawiszami, a tymi bez nich. Surowy i nieco nawet chaotyczny (postrzegany przez brzmienie dema) charakter muzyki MJÖLNIR, zostaje jeszcze bardziej uwydatniony, gdy klawisze milkną.

Partie gitar poruszają się głównie w technice tremolo. Sporo tu melodyki, która ginie w natłoku dźwięków, głównie w ultra szybkich partiach. Ot, trzeba po prostu wytężyć ucho, by wgryźć się w pełnię muzyki MJÖLNIR. W wolniejszych momentach, a jest ich całkiem sporo, melodyjność riffów jest łatwiejsza do wychwycenia. Pojawiają się także partie gitar grane akordami czy na tłumionych strunach lub bez przesteru, budując ciekawy pogański klimat. Jeden z riffów przypomniał mi również nieco bardziej thrashujący patent i nie ukrywam, całkiem fajny pomysł. Ogólnie rzecz ujmując – nie jest do zapewne żadna zbędna wirtuozeria, ale z drugiej strony pokazuje całkiem szeroki szpaler pomysłów jakie Niemcy wykuli w swojej wizji muzyki.

Miałem całkiem dużą zagwozdkę z perkusją. Moim pierwszym wrażeniem było poniekąd przekonanie, że jest to automat perkusyjny. Dźwięk blach, totalnie nienaturalny, identyczny z każdym uderzeniem, wydał mi się tak absurdalny, że jak nic musi to być ‘maszynka’ wybijająca zaprogramowane linie bębnów. Okazuje się, że niby gra tutaj żywy człowiek. Zbiło mnie to zupełnie w stan osłupienia. Być może w jakimś stopniu partie perkusji były wspomagane też automatem? Nie wiem, ale mniejsza z tym. Skupiając się bardziej na liniach samego instrumentu, należy przyznać, że znajdziemy tu wszystko czego potrzeba w Black Metalu.

Wokale są w punkt. Nie ma zaskoczenia, nie ma uciekania w eksperymenty, ot Black Metalowe skrzeczenie. W kilku partiach pojawią się czyste wokale, podniosłe w swej naturze, ale nieco fałszujące. Mimo tego, wszystko nieźle się zazębia i emanuje świetną pogańską atmosferą pełną patosu. Słuchając właśnie ‘Walpurgisfuer’ ma się wrażenie kroczenia mrocznymi, osnutymi mgłą lasami, które niemal przytłaczają swoją potęgą. Stare zamczyska na wzgórzach, równie mroczne i potężne. Czy trzeba czegoś więcej? Nie. W mojej opinii Darker Than Black Records zrobiło fajny ruch wypuszczając wznowienie tego materiału, albowiem jest to uczta czasów minionych ubrana w masę dźwięków.

(English version)

The origins of this project date back to 2021, and it has existed uninterrupted to the present day. The first demo recordings saw the moonlight in 1995, and until 1998, the year in which the first full album was released, MJÖLNIR operated vigorously and without interruption. We don’t know why, but after this material the project went dormant, not releasing any new material until 2017. That’s when the second album was released, and in 2020, the third. The Black Metal we find on the reissue of the fourth demo tape is raw music with lots of keyboards. The portal in the gates of time has opened and you can enter them and hear this relic of the past.

’Walpurgisfeuer’ definitely has its own charm, and I’m not just saying that in terms of the element of history that this material is. It beats authenticity, lack of mannerism and looking up from one another to see if this is good enough for the multitude of fans to like it (vide today’s scene and a very large percentage of artists). The demo has an existing medieval character. The keyboard parts are elaborate and for most of the duration of the material they regale us with a solemn yet dark atmosphere. A little bit of Emperor’s debut, Gehenna’s first achievements. A very good contrast was also maintained between the parts with and without keyboards. The raw and even somewhat chaotic (perceived by the sound of the demo) character of MJÖLNIR’s music, is further enhanced when the keyboards fall silent.

The guitar parts move mainly in tremolo technique. A lot of melody is lost in the flurry of sounds, mostly in the ultra-fast parts. Ot, one simply has to strain the ear to bite into the fullness of MJÖLNIR’s music. In slower moments, and there are quite a few of them, the melodiousness of the riffs is easier to pick up. There are also guitar parts played with chords or on muffled strings or without overdrive, building an interesting pagan atmosphere. One of the riffs also reminded me of a slightly more thrashy patent and, I can’t hide it, a pretty cool idea. Overall – it’s probably not any unnecessary virtuosity, but on the other hand it shows quite a wide bar of ideas that the Germans have forged in their vision of music.

I had a pretty big confusion with the drums. My first impression was somewhat convinced that it was a drum machine. The cymbals sound, totally unnatural, identical with every beat, seemed so absurd to me that it must be, like nothing, a 'machine’ pounding out pre-programmed drum lines. It turns out that there is seemingly a live person playing here. It knocked me completely out of my mind. Perhaps to some extent the drum parts were also assisted by an automaton? I don’t know, but whatever. Focusing more on the lines of the instrument itself, it has to be said that you will find here everything you need in Black Metal.

The vocals are spot on. There is no surprise, no escape into experimentation, just Black Metal screeches. In a few parts there will be clean vocals, solemn in nature, but a bit falsifying. Nevertheless, everything meshes well and exudes a great pagan atmosphere full of pathos. Just listening to 'Walpurgisfuer’ one has the impression of walking through dark, fog-shrouded forests that almost overwhelm with their vastness. Old castles on the hills, equally dark and powerful. Is more needed? No. In my opinion, Darker Than Black Records has made a nice move by releasing a reissue of this material, for it is a feast of times gone by dressed in a mass of sounds.

Tracklist:
1. Kreis der Schlange
2. Wald aus Eisen und Eis
3. Walpurgisfeuer
4. Hinweg über die Tore der Zeit
5. Schleier der Nebel
6. Heil & Schwert
7. Outro

Band:
none

Label:
https://www.facebook.com/darker.than.black.records
https://www.instagram.com/solitary.elitism

Autor: W.