EVIL MIGHT – The Chapel of Old

CD, Misantropia Records, compilation 2022
(English translation below)

Na chwilę obecną działalność hordy EVIL MIGHT pozostaje zawieszona. Podejrzewam, że chodzi tu o obowiązki muzyków w projektach do których należeli pierwotnie, ale to tylko domysły i prawda może okazać się zupełnie inna, jak chociażby nieporozumienia personalne. 'The Chapel of Old’ to kompilacja dwóch materiałów demo wydanych kolejno w latach 2020 i 2021. Otrzymujemy zatem sześć utworów o łącznym czasie trwania prawie trzydziestu pięciu minut. EVIL MIGHT gra surowy Black Metal, oczywiście na fińską modłę. I cóż, zostało to zrobione na całkiem dobrym poziomie.

Część składu tworzy lub była częścią Rienaus, Sadokist lub innych projektów, których nazwy zupełnie nic mi nie mówią. Przechodząc do sedna sprawy i bez krążenia wokół tematu jak mucha nad gównem, materiał jaki nam się jawi pod nazwą ‘The Chapel of Old’ to po prostu Black Metal rodem z Finlandii. Masa tu melodii, do której ta scena zdążyła nas na przestrzeni lat przyzwyczaić. EVIL MIGHT nie odstaje w tej kwestii i riffy jakie proponuje słuchaczowi są zbudowane właśnie wokół melodyjności gry techniką tremolo. Nie dzieje się tak przez cały materiał, bo oczywiście znajdziemy tu i otwarte struny lub grę akordami. Co by jednak nie powiedzieć i jak tychże nie nazwać, to można być pewnym, że Finowie wiedzą jak przyciągnąć ucho słuchacza.

Szkielety utworów nie bombardują nas od samego początku. Owszem, jest dynamicznie, a na pierwszym demie może nawet i chaotycznie (ze względu na mniej wyraźne brzmienie), ale zdecydowanie nie są to ciosy spadające na słuchacza odgórnie zaraz po naciśnięciu przycisku ‘play’. Riffy dobrze się rozwijają, a ich powtarzalność wpływa na budowę atmosfery. Trzeba sobie też powiedzieć, że EVIL MIGHT, tak jak spora część zespołów tej stylistyki, roztacza w swojej muzyce coś więcej niż tylko dźwięki. Poza czystą materią muzyki słychać tu ogrom melancholii przepełnionej wściekłością, może nawet goryczą. Jest w tym smutek, ten smutek, który znamy z większości Fińskich materiałów sceny BM. Może i nawet DM.

Stylistycznie uświadczymy tu takie połączenie pomiędzy starszymi materiałami Horna i Sargeist. Znajdą się też elementy Satanic Warmaster. Jednakże, podanie tych nazw niech posłuży tu jako taki mały instruktaż, dokąd EVIL MIGHT zmieżali ze swoją muzyką. Tak więc, oprócz melodyjnej, aczkolwiek jednak chłosty, znajdziemy tu dużą część naleciałości punkowego grania zaadaptowanego pod potrzeby Black Metalowej stylistyki. Cóż, każdy z nas to słyszał po tysiące razy i za każdym razem to się sprawdza. Nie widzę zatem powodów bym samemu kolejny, tysięczny raz, nie miał dać za takie granie kciuków w górę.

EVIL MIGHT ma też swoje obskurne oblicze. Muzyka, jak już wspomniałem melodyjna, ale ma w sobie ten element amoku, niepohamowanej prymitywnej siły, jaka napędza te utwory. Gdy do tego dorzucimy brzmienie, mamy już pełen obraz. Pierwsze demo jest nieco bardziej brudne, stricte demówkowe, może nawet i garażowe, i pewnie bardziej pasuje tu swoim niechlujstwem w kanon owego ohydztwa. Drugie demo, lepiej nagrane i bardziej wyraziste dźwiękowo, nadal wplata się w takowe ramy. Mimo większego dopieszczenia, odnajdziemy tu bez najmniejszych problemów cechy jakie charakteryzowały pierwsze trzy utwory.

Brzmienie surowe, riffy melodyjne i cholernie agresywne, dynamiczna i bezpośrednia perkusja, która w połączeniu z liniami basu tworzy konkretne uderzenie. Prędkości najdziemy tu rozmaite, bo od zwolnień po blastujące, ultra szybkie partie. EVIL MIGHT daje sobie radę w każdym z nich. Pozostają nam zatem wokale, które czasami są szorstkie i nieco może gardłowe, ale nadal można je podpiąć bez problemu pod stylistykę Black Metalu. Prze większość jednak trwania materiału zderzymy się jednak z tonacjami wokalnymi, które nie mogą zostać pomylone z żadnym innym gatunkiem muzyki. A więc, klasycznie i w zupełności tak wystarczy – bez eksperymentów.

Maniacy Black Metalowego grania rodem z Finlandii zdecydowanie będą zadowoleni, a reszta, niech po prostu sięgnie po ten materiał bez jęczenia i prób szukania wymówek. Warto sprawdzić ten krążek i tyle, koniec kropka.

(English version)

For the moment, the activities of the EVIL MIGHT horde remain suspended. I suspect that it is about the duties of the musicians in the projects to which they originally belonged, but this is only speculation and the truth may turn out to be quite different, such as personnel disagreements. 'The Chapel of Old’ is a compilation of two demos released in 2020 and 2021, respectively, so we get six tracks with a total duration of almost thirty-five minutes. EVIL MIGHT plays Black Metal, in the Finnish fashion, of course. And well, it was done at a pretty good level.

Part of the lineup is or was part of Rienaus, Sadokist or other projects whose names tell me absolutely nothing. Getting to the point, and without circling around the subject like a fly over shit, the material that appears to us under the name 'The Chapel of Old’ is simply Black Metal native to Finland. The mass of melody here is what this scene has managed to get us used to over the years. EVIL MIGHT does not stand out in this regard and the riffs it offers the listener are built precisely around the melodicity of playing with tremolo technique. This is not the case throughout the entire material, because of course you will find open strings or chordal playing as well. However, what not to say and what not to call them, you can be sure that the Finns know how to attract the ear of the listener.

The skeletons of the songs do not bombard us from the very beginning. Yes, it is dynamic, and on the first demo maybe even chaotic (due to the less clear sound), but they are definitely not blows falling on the listener top-down right after pressing the 'play’ button. The riffs develop well, and their repetition contributes to the construction of the atmosphere. It should also be said to oneself that EVIL MIGHT, like quite a few bands of this style, spreads more than just sounds in their music. In addition to the pure matter of the music, one can hear a great deal of melancholy filled with rage, perhaps even bitterness. There is a sadness in it, that sadness we know from most Finnish materials of the BM scene. Maybe even DM’s.

Stylistically, we will experience such a combination between older Horna and Sargeist materials. There will also be elements of Satanic Warmaster. However, let the mentioning of these names here serve as such a small instruction manual of where EVIL MIGHT were heading with their music. So, in addition to the melodic, albeit flogging, you will find here a large part of the infiltration of punk playing adapted to the needs of Black Metal style. Well, everyone has heard it a thousand times each, and it works every time. So I don’t see any reason why I myself shouldn’t give another, thousandth time a thumbs up for such playing.

EVIL MIGHT also have its outlandish side. The music, as I mentioned melodic, but it has that element of amok, unbridled primitive force that drives these songs. When you add to that the sound, you already have the full picture. The first demo is a bit dirtier, strictly demo, maybe even garage, and probably fits here more with its sloppiness into the canon of this abomination. The second demo, better recorded and more sonically distinctive, still fits into such a framework. Despite more polishing, we find here without the slightest problem the qualities that characterized the first three tracks.

The sound is raw, the riffs melodic and damn aggressive, the drums dynamic and direct, which combined with the bass lines create a concrete impact. Speeds will be found here varying from slowdowns to blasting, ultra-fast parts. EVIL MIGHT manage all of them. This leaves us with the vocals, which are sometimes rough and perhaps a bit throaty, but can still be easily subsumed under the Black Metal stylistics. For most of the duration of the material, however, we will collide with vocal tones that cannot be confused with any other genre of music. So, classic and completely that’s enough – without experimentation.

Maniacs of Black Metal music coming from Finland will definitely be satisfied, and the rest, just reach for this material without whining or trying to find excuses. It’s worth checking out this CD and that’s it, end of period.

Tracklist:
1. Clandestine Lust for Power
2. The Essence of Unlight
3. Incinerate Our Flesh
4. Intro: Exitus / Tyrants of Armageddon
5. The Crown of Entropy
6. Serpents Thorns

Band:
https://evilmight.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/EvilMight

Label:
https://www.facebook.com/misantropiarecordlabel
https://www.instagram.com/misantropiarecords_label/
https://www.misantropiarecords.com/

Autor: W.