DISFIGUREMENT – Black Beyond Impurity

CD / cassette, Dark Recollections / self-released, 2020 / 1996
(English translation below)

DISFIGUREMENT był zespołem ze Stanów Zjednoczonych, Teksas, i pozostawił po sobie dwie demówki. Drugie i ostatnie demo zostało kilka lat temu wznowione przez meksykański label Dark Recollections i chwała im za to. Wiem jak często jest obecnie praktykowane wznawianie materiałów z przeszłości stanowiących ułamek historii sceny podziemnej danych lat i wiem również jak często zdarza się, że takie materiały poza sentymentem są po prostu bardzo przeciętne lub po prostu gówniane. ‘Black Beyond Impurity’ stanowi zaprzeczenie tejże tezy i stanowi ponad pół godzinną ucztę dla maniaków Death Metalu.

Teksas i scena Death Metalu zapewne nasuwa skojarzenia z gałęzią stylistyki Brutal. DISFIGUREMENT nie korzystał stricte z niej, ale nie można powiedzieć by też pozostał zupełnie z boku i ignorował ten gatunek. Ewidentnie był tu romans z Brutal Death Metalem i to nie tylko w warstwie tekstowej utworów. Oryginalna okładka kasety demo również nie pozostawiała złudzeń, na której widnieją zdeformowane i krwawe szczątki ludzkie porozrzucane niczym w krwawym gulaszu. Muzycznie jednak było zgoła inaczej. Zespół stawia bardziej na nieco mroczniejsze podejście do materii swoich kompozycji. Utwory są nie z rzadka bardziej tajemnicze, a z drugiej strony nie stronią od bezpośredniego wpierdolu jaki czeka tu odbiorcę.

Partie gitar to dość mocno zróżnicowana strefa. Spotkamy się tu z ciekawymi rozwiązaniami tremolo, nawet melodyjnymi, aczkolwiek w dużej mierze zderzymy się z rytmicznymi riffami granymi na stłumionych strunach. Pojawią się też w paru miejscach elementy nieco bardziej przystępne, może nawet fajnie bujające, ale to już bardziej taka ciekawostka bądź wina moich zdeformowanych narządów słuchowych. Jest tez kilka partii solowych, które dupy nie urywają, ale doskonale swoją niechlujną i chaotyczną formą pasują do całości materiału.

Demo jest pozbawione blastujących temp, a co za tym idzie, ciężar wytycza tu dynamikę w utworach. Trzeba przyznać, że chłopaki odrobili lekcje, bo brzmi to konkretnie i słuchacze, którzy nie znali tego materiału w przeszłości, teraz zdecydowanie docenią. Pojawi się też kilka inter z horrorów, wrzasków i błagań o życie, taka klasyka, nic dodać nic ująć. Przejdźmy do wokali, bo jest na czym ucho zawiesić. Otóż Fabian świetnie operuje klasycznym growlem i zarazem wyśmienitą manierą krzyku. Wrzaski są tu na wysokim poziomie i co ważne, zazwyczaj używane w nadmiarze po prostu irytują. Wokale na ‘Black Beyond Impurity’ nie stronią od częstych wrzasków i trafiają w sedno. A agresja jaką z siebie wydobywają powala na kolana.

Zatem, podsumowując, warto sięgnąć po to demo. Uważam, że maniacy Death Metalu z chęcią się w taki brud wkręcą i tym bardziej odświeżą sobie (lub poznają) ten nieczysty, perwersyjny ochłap ścierwa. Zgniłych ochłapów tejże padliny starczy dla każdego chętnego.

(English version)

DISFIGUREMENT was a band from the United States, Texas, and left behind two demos. The second and last demo was reissued a few years ago by the Mexican label Dark Recollections, and praise to them for that. I know how common it is nowadays to reissue material from the past that represents a fraction of the history of the underground scene of the years in question, and I also know how often it happens that such material, beyond sentiment, is just very mediocre or just plain crappy. 'Black Beyond Impurity’ contradicts this and is more than half an hour long feast for Death Metal maniacs.

Texas and the Death Metal scene arguably brings to mind a branch of the Brutal style. DISFIGUREMENT didn’t strictly use it, but it can’t be said to have stayed completely on the sidelines and ignored the genre either. There was clearly a love affair with Brutal Death Metal here, and not just in the lyrics of the songs. The original cover of the demo cassette also left no illusions, featuring deformed and bloody human remains scattered as if in a bloody stew. Musically, however, it was quite different. The band relies more on a slightly darker approach to the matter of its compositions. The songs are not uncommonly more mysterious, and on the other hand they do not shy away from the direct pounding that awaits the listener here.

Guitar parts are quite a diverse zone. We’ll encounter some interesting tremolo solutions here, even melodic ones, although we’ll largely collide with rhythmic riffs played on muffled strings. There are also a few more accessible elements, perhaps even some nice rocking, but this is more of a curiosity or a fault of my deformed auditory organs. There are also a few solo parts, which don’t kick ass, but fit perfectly with the whole material in their sloppy and chaotic form.

The demo is devoid of blasting tempos, and thus the weight here sets the dynamics in the songs. You have to admit that the guys have done their homework, as it sounds concrete and listeners who were unfamiliar with this material in the past will definitely appreciate it now. There will also be some intros from horror movies, screams and pleas for life, such classics, no more no less. Let’s move on to the vocals, because there is something to hang your ear on. Well, Fabian perfectly operates a classic growl and at the same time an exquisite manner of screaming. The screams here are at a high level and, importantly, usually used in excess simply annoy. The vocals on 'Black Beyond Impurity’ don’t shy away from frequent screams and hit the mark. And the aggression they bring out of themselves knocks you out.

So, in conclusion, this demo is worth reaching for. I think Death Metal maniacs would love to get into this kind of filth, and all the more to refresh themselves (or get to know) this foul, perverted abrasive waste. There are enough rotten scraps of this carrion for anyone willing to do so.

Tracklist:
1. Abominate
2. Black Beyond Impurity
3. Embrace the Perversion
4. Skin Scape Seed
5. Dead Awake
6. The Pleasure of Disgust
7. Carnal Frenzy
8. Perpetual Desire
9. Outro (Substantia Lucifera)

Band:
none

Label:
https://darkrecollectionsprods.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/DarkRecollectionsProductions

Autor: W.