VAMPYRIC BLOOD – Watching the Nights Rot in Eternal Melancholy

CD, Dark Adversary Productions, EP 2019
(English translation below)

VAMPYRIC BLOOD to fiński projekt black metalowy, który został wydany przez australijską wytwórnię Dark Adversary Productions. Za owym projektem stoi jedna osoba – Lord of Shadows. VAMPYRIC BLOOD istnieje od 2011 roku i do tej pory nagrał trzy albumy oraz kilka mniejszych wydawnictw.

’Watching the Nights Rot in Eternal Melancholy to niezbyt długa EP, bo zawiera jedynie trzy utwory, których łączny czas trwania wynosi ponad osiemnaście minut. Materiał ten charakteryzuje się całkiem dobrą produkcją, która pozwala na klarowny odbiór skomponowanej muzyki. Oczywiście dźwięki nie należą do przyjemnych i takich przy których można sobie poskakać. To pierdolony rytuał ku chwale Diabła. Mocno uciekający w atmosferyczne klimaty, gdzie za linię melodyjną odpowiedzialne są klawisze, które kojarzą się z dark ambientem. Tempa są zróżnicowane pomiędzy średnimi, a wolnymi. W wolniejszych momentach muzyka hipnotyzuje i uzależnia od siebie, by po chwili gwałtownie wyrwać z tej hipnozy, zwiększając tempo gry i przechodząc do bardziej agresywnej strony tego materiału dzięki czemu, budzą się mroczne cienie w duszy. Riffy gitar bardzo mocno są oparte na sekcji tremolo, ale w wolniejszych momentach dominuje sekcja rytmiczna, która narzuca potężny ciężar. Najwięcej uroku dodają majestatyczne klawisze, które kreują melodię zapadającą na długo w pamięci, a melodyjność w metalu (jakimkolwiek) z Finlandii to znak rozpoznawczy, który i w tym przypadku doskonale się sprawdza – to formuła wypracowana od lat. Perkusja jest świetnie wpasowana w resztę instrumentów. Nie jest ani za głośna, ani za cicha. Jest taka jaka powinna być. Jak trzeba, to potrafi zaskoczyć mocnym uderzeniem, ale również świetnie odnajduje się w wolnych rytmach. Tak samo miło zaskakuje swoją nieobecnością podczas gdy klawiszowe pasaże wchodzą na główny plan tworząc klimat nocy. Wokal jaki tu występuje można podzielić na agresywny i łagodny. W agresywnej odsłonie mamy do czynienia ze skrzekiem, który kojarzy się z wieloma innymi głosami, które przewinęły się przez scenę black metal. Łagodne wokale ukazują się w czystej formie mówionej, która ma udział w budowie oryginalnej atmosfery. Wielką zaletą tego krążka jest to, że można go przesłuchać wielokrotnie podczas wieczoru i zapewniam, że się nie znudzi.

(English version)

VAMPYRIC BLOOD is a Finnish black metal project, which was released by Australian label Dark Adversary Productions. There is one person behind this project – Lord of Shadows. VAMPYRIC BLOOD has been around since 2011 and has so far recorded three albums and several smaller releases.

’Watching the Nights Rot in Eternal Melancholy’ is not a very long EP, because it contains only three tracks, whose total duration is over eighteen minutes. The whole is characterized by a pretty good production, which allows for a clear perception of the composed music. Of course, the sounds are not pleasant and such at which you can jump.It’s a fucking ritual to the glory of the Devil. Strongly escaping into atmospheric climates, where for the melody line are responsible keyboards, which are associated with dark ambient. Tempos are varied between medium and slow. In slower moments the music is hypnotizing and addictive, but after a while it abruptly breaks out of the hypnosis, increasing the tempo and moving to the more aggressive side of the material, thanks to which dark shadows in the soul are awakened. Guitar riffs are very much based on tremolo section, but in slower moments rhythm section dominates and imposes a powerful weight. Most charming are the majestic keyboards, which create a melody memorable for a long time. Melodiousness in metal (of any kind) from Finland is a trademark, which also works perfectly in this case – it’s a formula worked out for years. The drums are perfectly blended with the rest of the instruments. It is neither too loud nor too quiet. It is as it should be. If necessary, it can surprise with a strong beat, but it also finds its way very well in slow rhythms. Just as nicely, it surprises with its absence while the keyboard passages come to the main plan creating the atmosphere of the night. Vocals which appear here can be divided into aggressive and soft. In the aggressive part we have to deal with a screech, which is associated with many other voices that passed through the black metal scene. Mild vocals appear in a pure spoken form, which contributes to the original atmosphere. The great thing about this disc is that you can listen to it multiple times during an evening and I assure you that you will not get bored.

Tracklist:
1. Ancient Worlds Awaken
2. Midnights in Satan’s Mysteries
3. Watching the Nights Rot in Eternal Melancholy

Band:
none

Label:
https://www.facebook.com/DarkAdversaryProductions
https://darkadversary.bigcartel.com/
https://www.instagram.com/dark.adversary/

Autor: P.