AGES OF BLOOD – Vestiges of a Fallen Empire

Cassette / vinyl, Narbentage Produktionen / His Wounds, album 2021
(English translation below)

AGES OF BLOOD pochodzi z Argentyny i jest to jedno osobowy projekt autorstwa Beulenpesta. Początki tegoż datują się na rok 2019, a więc kolejny raz mamy do czynienia z nowym Black Metalowym tworem prosto z bezmiaru podziemia. Nie będę ukrywał żebym spodziewał się czegoś spektakularnego po muzyce AGES OF BLOOD, gdy pierwszy raz usłyszałem tą nazwę i sięgnąłem po demówkę. I cóż tu by powiedzieć… już pierwsze demo dowiodło, że warto zwrócić uwagę ku muzyce Argentyńczyka. Nie inaczej jest w przypadku debiutanckiego albumu.

Black Metal wedle zamysłu Beulenpesta, to melodyjny, poniekąd epicki obraz, przywołujący muzyczną atmosferę średniowiecza. W tych dźwiękach została zaklęta energia, coś co przyciąga jak niewidzialny magnez i nie pozwala się uwolnić od utworów jakie znalazły się na ‘Vestiges of a Fallen Temple’. Oblicze muzyczne jest absolutnie inne, ale atmosfera trochę przypomina mi debiut Satyricon. Podkreślę to raz jeszcze – to totalnie inne medium muzyczne, zupełnie inny charakter muzyki samej w sobie, której bliżej do Fińskiej sceny – ale, średniowieczna, co prawda bardziej pompatyczna i epicka, aura jest aż namacalna.

Album jest okryty pewną tajemnicą, czymś co wyłania się z dźwięków. Przejdźmy jednak do pracy instrumentów. Gitary są nastawione na melodyjne pasaże tremolo. Wydawać by się mogło, że w tym zdaniu mieści się wszystko i można zamknąć temat, ale nie. Riffy są majestatyczne, rozciągają się, budując świetne podwaliny pod całokształt tego, czym stoi ‘Vestiges of a Fallen Temple’. Melodie zapadają na długo w pamięć, są bardzo charakterystyczne. Gdy do całości dodamy jeszcze partie akustyczne, solówki, to tworzy się nam niemały ogrom muzycznego spektrum z którym sie tu mierzymy. Wyziera stąd, poza wspomnianą aurą średniowiecza, sporo melancholii. Gitary niejednokrotnie potrafią zaskoczyć, ukazać nawet romantyczny herozim w swoim brzmieniu. Przyznacie, że to niemało. Nad całością, dość często rozciąga się subtelna partia instrumentów klawiszowych. Te z kolei, są jak ozdobne szaty króla, pełne pięknych ornamentów i zachwycające. Ich aranżacje pojawiają się również jako osobne dźwięki w niektórych utworach oraz stanowią w pełni intro i outro. Jest w nich właśnie ta tajemniczość, jawią się jakby trochę stylistyką Dungeon Synth a może i Dark Ambientem. Właśnie intro ‘The Call of Infinity’ jest bardzo trafnym wprowadzeniem do muzyki, jaką będzie nam dane słyszeć już we właściwej części albumu.

Przyznam, że Black Metal zaprezentowany na pełnym debiucie AGES OF BLOOD jest tak dobry, że nawet automat perkusyjny nie odstrasza i nie wkurwia. Nie jestem zwolennikiem maszynek perkusyjnych, a te niestety coraz częściej pojawią się, będąc niczym innym jak bezdusznym i zaprogramowanym programem komputerowym opierającym się na wybranych brzmieniach. Z drugiej strony, rozumiem to w pełni, ponieważ nie jest łatwo znaleźć perkusistów, którzy chociażby mieli taką samą wizję muzyki, jak główny założyciel danego zespołu. Wracając jednak do AGES OF BLOOD – automat perkusyjny daje znać o sobie od pierwszych dźwięków drugiego utworu. Z tą dziwną różnicą, że, no cholera jasna, bezsprzecznie pasuje do całej muzyki.

Wokale są jednostajnymi, jakby trochę wymówionymi, skrzekami. Nie są bardzo wysokie, nie poruszają się też w dolnych rejestrach. To taki wyważony środek, być może nic wyjątkowego, ale ponownie idealnie pasującego. Materiał zawarty na ‘Vestiges of a Fallen Temple’ nie jest przełomowym dziełem, nie wnosi nic nowego do gatunku, ale takim miał właśnie być. Poruszanie się po wydeptanych setki tysięcy razy ścieżkami może być trudne i często prowadzi do zjadania własnego ogona i bezmyślnego kopiowania pomysłów, zamiast oddania hołdu czasom minionym. AGES OF BLOOD wychodzi z tej kolizji bez szwanku z podniesioną dumnie wysoko głową. Tym samym, nie pozostaje mi nic innego jak polecić wam zdobycie tego albumu lub chociażby przesłuchania go w sieci, jak kto woli.

(English version)

AGES OF BLOOD hails from Argentina and is a one-man project by Beulenpest. It’s origins date back to 2019, so once again we have a new Black Metal creation straight from the immensity of the underground. I won’t hide that I was expecting something spectacular from the music of AGES OF BLOOD when I first heard the name and reached for the demo. And what can I say… already the first demo proved that the Argentinian’s music is worth paying attention to. The debut album is no different.

Black Metal, according to Beulenpest’s intention, is a melodic, somewhat epic picture, evoking the musical atmosphere of the Middle Ages. There is an energy enchanted in these sounds, something that attracts like an invisible magnet and does not allow you to free yourself from the songs that are on 'Vestiges of a Fallen Temple’. The musical face is absolutely different, but the atmosphere reminds me a bit of Satyricon’s debut. I’ll emphasize it again – it’s a totally different musical medium, a completely different character of music in itself, which is closer to the Finnish scene – but, the medieval, admittedly more pompous and epic, aura is all the more perceptible.

The album is shrouded in a certain mystery, something that emerges from the sounds. However, let’s move on to the work of the instruments. The guitars are set to melodic tremolo passages. It would seem that in this sentence everything fits and the topic can be closed, but no. The riffs are majestic, stretching, building a great foundation for the whole of what 'Vestiges of a Fallen Temple’ stands for. The melodies are memorable and very distinctive. When we add acoustic parts and solos to the whole, it creates quite a vast musical spectrum we are dealing with here. Apart from the aura of the Middle Ages, there is a lot of melancholy. Guitars often manage to surprise, even show a romantic herosim in their sound. You will admit that this is no small thing. Above the whole, quite often extends a subtle part of keyboard instruments. These, in turn, are like the adorned robes of a king, full of beautiful ornaments and delightful. Their arrangements also appear as separate sounds in some of the songs and are fully intro and outro. There’s just that mysteriousness in them, they appear as if a bit of Dungeon Synth styling and maybe Dark Ambient. Just the intro of 'The Call of Infinity’ is a very apt introduction to the music we will hear in the actual part of the album.

I’ll admit that the Black Metal presented on the full debut of AGES OF BLOOD is so good that even the drum machine doesn’t scare you away or piss you off. I’m not a fan of drum machines, and unfortunately these will increasingly appear, being nothing more than a soulless and programmed computer program based on selected sounds. On the other hand, I fully understand this, because it is not easy to find drummers who at least had the same vision of music as the main founder of a particular band. But coming back to AGES OF BLOOD – the drum machine makes its presence known from the first sounds of the second track. With the odd difference that, well heck yeah, it fits unquestionably into all the music.

The vocals are monotonous, as if a little pronounced, creaks. They’re not very high, nor do they move in the lower registers. It’s such a balanced middle ground, perhaps nothing special, but again perfectly fitting. The material contained on 'Vestiges of a Fallen Temple’ is not a groundbreaking work, it doesn’t bring anything new to the genre, but that’s what it was meant to be. Navigating the paths trodden hundreds of thousands of times can be difficult and often leads to eating one’s own tail and mindlessly copying ideas rather than paying homage to times gone by. AGES OF BLOOD emerges from this collision unscathed with its head raised proudly high. Thus, I can’t help but recommend you to get this album, or at least listen to it online, as you prefer.

Tracklist:
1. The Call of Infinity
2. Cipher of the Basilisk
3. Rotting in Melancholy
4. Vestiges of a Fallen Empire
5. The Lycanthropic Monarch
6. Chapel of Inverted Coffins
7. Dark Millenium of Sorrow
8. The Path to the Ancient Graves

Band:
http://agesofblood.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Ages-of-Blood-104447207761096/
https://www.instagram.com/agesofbloodofficial/

Label:
https://hiswounds.bigcartel.com/
https://instagram.com/his_wounds
https://www.facebook.com/hiswounds/
http://narbentage.de/
https://www.instagram.com/narbentageproduktionen
https://narbentage.bandcamp.com/

Autor: W.