FLESH HOARDER – Relic of Putrescent Filth

CD, New Standard Elite, album 2021
(English translation below)

FLESH HOARDER to amerykański zespół parający się Brutal Death Metalem. Nie ukrywajmy faktu, że bardzo, ale to bardzo duży procent wydawnictw jakie ukazują się obecnie w tej stylistyce to przeprodukowane gówno wymieszane zazwyczaj ze Slamem lub Deathcorem. Innymi słowy totalny chłam. FLESH HOARDER dla odmiany to konkretna produkcja i ochłap krwawego, na wpół zjełczałego i zarobaczonego mięcha.

Dziesięć utworów zamykających się w trzydziestu pięciu minutach, intensywnych i robiących naprawdę robotę. Piątka chłopów zrobiła niemały rozpierdol, łącząc w swojej muzyce sporo klasycznych dla tego gatunku rozwiązań z świeższymi pomysłami. Te na szczęście nie przekraczają pewnych granic i tym samym utrzymują odpowiedni poziom brutalności. Brzmienie, ciężkie i selektywne, ukazuje potencjał utworów, a zarazem miażdży. Jak na moje ucho wypadło naprawdę dobrze. Szybkie, blastujące partie nie zamieniają się w bezpłciową i sterylną napierdalankę, ale nadal trzymają ciężar. Natomiast, zwolnienia wyciągają piękne doły brzmieniowe, pomijając żenadę zwolnień Slamowych syfów.

Brutal Death Metal w wykonaniu FLESH HOARDER jest naprawdę świetnie przemyślany. Połączenie melodyjnych riffów z chorymi, pełnymi groteskowych okropności, daje znakomity efekt. Gdy wjeżdżają bardziej rytmiczne zwolnienia, ten ciężar plus podwójna centralka terkocząca echem w naszych bebechach, to wyznacznik ciężaru. Tak jak wspomniałem wyżej, na szczęście Amerykanie nie korzystają z typowych rozwiązań Slamu, nużących do bólu. Być może i kilka wolniejszych partii na ‘Relic of Putrescent Filth’ można by było na siłę pod takowe podciągnąć, ale te są wykonane z wyważeniem, nie są przewidywalne i po prostu, nie nużą.

Bardzo spodobała mi się praca sekcji rytmicznej. Poziom techniczny umiejętności perkusisty zapewne wykracza poza zdolności wielu muzyków siedzących za tym instrumentem. Zmiany prędkości, bogate przejścia na łączeniu riffów lub nawet te dodatkowe uderzenia w blachę, gdzie zamiast jednego pojawiają się jednak dwa. Gitara basowa jest dobrze wkomponowana w finalne brzmienie i nie dudni na przodach. Tym samym, jej partie są czytelniejsze, bowiem zbędne wibracje niskich tonów tego instrumentu nie zakłócają odbioru w trakcie słuchania albumu. Dynamika na ‘Relic of Putrescent Filth’ jest cholernie istotna, a tenże duet zapewnia nam ją w 110%.

Szybkości, ich zmiany z średnich w wolne, w szybkie i naprzemiennie, to ważny element tej stylistyki. Tak jest też i tutaj. Zespół radzi sobie z tym z matematyczną precyzją, a ilość pomysłów w każdym z utworów lub patrząc na całość albumu, jest naprawdę spora. Co jednak ważne, że wszystko tu współgra, nie rozjeżdża się, a utwory są jeden po drugim kolejnymi stronicami opowieści gore. Nie z rzadka praca gitar opiera się na klasycznych riffach tremolo, dając słuchaczowi wrażenie obcowania z czymś więcej niż tylko z Brutal Death Metalem. Rzekłbym nawet, że bardzo procent tychże jest zaaranżowany właśnie w taki sposób, oddającego ducha klasycznego Death Metalu.

Growle, niskie pomruki, wykrzyczane frazy. Tak oto można na szybko opisać tonację wokali, które w afekcie są wyjątkowo dobrze dopasowane do kompozycji. Nie osądzam zespołu o wykalkulowane działanie i matematyczne ułożenie wszystkiego, ale jakby nie było, wyszło naprawdę żywiołowo i z pasją. I oczywiście, takie album nie byłby kompletny bez kilku wstawek mordowanych kobiet lub wyznań zabójców. Kto siedzi w takim graniu, zapewne już zna ten zespół i polecać nie muszę, ale może ktoś się jeszcze się przekona do ich muzyki. Tak więc, polecam.

(English version)

FLESH HOARDER is an American band that deals in Brutal Death Metal. Let’s not hide the fact that a very, very large percentage of the releases that come out in this style nowadays are overproduced crap usually mixed with Slam or Deathcore. In other words, total crap. FLESH HOARDER, on the other hand, is a definite production and a chunk of bloody, half rancid and infested meat.

Ten tracks closing in on thirty-five minutes, intense and really getting the job done. The five lads have done no small amount of shredding, combining a lot of classics of the genre with fresher ideas in their music. These, fortunately, do not cross certain boundaries and thus maintain an appropriate level of brutality. The sound, heavy and selective, shows the potential of the songs, and at the same time crushes. To my ear, it turned out really well. The fast, blasting parts don’t turn into a flat and sterile thrash, but still hold heaviness. On the other hand, the slowdowns draw out the beautiful low tones, leaving aside the blandness of Slam’s slowdowns.

Brutal Death Metal performed by FLESH HOARDER is really well thought out. The combination of melodic riffs with sick, full of grotesque horrors has a great effect. When the more rhythmic slowdowns roll in, this heaviness plus the double kick drum parts echoing in our guts, is an indicator of heaviness. As I mentioned above, fortunately the Americans do not use the typical Slam solutions, tedious to the point of pain. Perhaps, and some of the slower parts on 'Relic of Putrescent Filth’ could be forcibly pulled under such, but these are done with balance, are not predictable and simply, do not bore.

I really liked the work of the rhythm section. The level of technical skill of the drummer probably exceeds the abilities of many musicians sitting behind this instrument. The speed changes, the rich transitions on connecting riffs or even those extra hits on the cymbals where two appear instead of one. The bass guitar is well integrated into the final sound and doesn’t rumble on the fronts. Thus, its parts are clearer, as unnecessary low-end vibrations of this instrument do not interfere with the reception while listening to the album. Dynamics on 'Relic of Putrescent Filth’ is damn important, and this duo provides us with it 110%.

Speeds, their changes from medium to slow, to fast and alternating, are an important part of this style. This is also the case here. The band handles this with mathematical precision, and the number of ideas in each song, or looking at the album as a whole, is really quite large. What’s important, however, is that everything here works together, it doesn’t drift apart, and the songs are, one by one, successive pages of a gore story. Not out of the ordinary, the guitar work is based on classic tremolo riffs, giving the listener the impression of interacting with more than just Brutal Death Metal. I would even say that a very high percentage of these are arranged in just such a way capturing the spirit of classic Death Metal.

Growls, low murmurs, shouted phrases. That’s how you can quickly describe the tonality of the vocals, which are exceptionally well suited to the composition. I’m not judging the band for calculated action and mathematical arrangement of everything, but as if it wasn’t, it came out really lively and passionate. And of course, such an album wouldn’t be complete without a few intros of murdered women or confessions of killers. Those who are into this kind of playing are probably already familiar with this band and I don’t have to recommend it, but maybe someone will still be convinced by their music. So, I do recommend it and check them out.

Tracklist:
1. An Unsettled Soul
2. Gratification Through Mutilation
3. Ingesting Excrement
4. Dwelling with Hatred
5. Vacant Blue Eyes
6. Relic of Putrescent Filth
7. Another Form of Evil, Humanity Has Conjured
8. Gagging on Regurgitated Spew
9. Hide the Corpse
10. Aggressive Psychopathic Intentions

Band:
https://fleshhoarder.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/pages/Flesh-Hoarder/156767857723220/

Label:
https://www.newstandardelite.com/
https://www.instagram.com/newstandardelite/
https://www.facebook.com/NewStandardElite/
http://newstandardelite.bandcamp.com/

Autor: W.