UNDERGANG – Til døden os skiller

CD / vinyl / cassette, Xtreem Music / Me Saco un Ojo Records / Extremely Rotten Productions, album 2012
(English translation below)

Drugi album Duńczyków z UNDERGANG to dzisiaj już klasyk tzw. nowej fali Death Metalu. Fali, która hołduje swoim idolom z lat 90 – tych, dorzucając do tego kotła swoje wizje rozkładu. Jak mniemam wszyscy dobrze znają ten zespół i nie ma sensu się tu rozwodzić nad ich historią czy dyskografią. Zatem, przejdziemy od razu do zawartości albumu.

Jeszcze jedna sprawa. Chęć na opis drugiego albumu UNDERGANG pojawił się zupełnie bez przyczyny. Jest to najzwyczajniej materiał do którego bardzo lubię wracać i dla mnie jasno jawi się jako wartościowy ochłap w Death Metalu. A zatem, czas na przyjrzenie się ośmiu utworom na ‘Til døden os skiller’. Nie chcę robić tutaj porównań bądź klasyfikować w hierarchii na którym miejscu według mojej opinii album Duńczyków się znalazł. Niech każdy to zrobi za siebie, o ile macie taką potrzebę. Dobra, czas w końcu, do cholery, skupić się na utworach z dwójeczki UNDERGANG.

Zacznijmy od mięsnego brzmienia, ponieważ te, jest zdecydowanym atutem tego krążka. Skomasowane, ciężkie, niskie i szczerze urywające łeb przy samej dupie. Niezaprzeczalna masakra, zaprawiona hektolitrami posoki zmieszanej z ropą. Zgniłe płyny ludzkiego organizmu, sączące się z chodzących trupów i roztaczające mdłą woń rozkładu. Zresztą, wystarczy spojrzeć na tytuł, pofatygować się z tłumaczeniem i wszystko stanie się bardziej jak zrozumiałe – ‘Póki Śmierć Nas Nie Rozłączy’. W tym jednym zdaniu będącym tytułem albumu Duńczyków zawiera się wszystko czym ten materiał stoi.

‘Til døden os skiller’ jest zdecydowanie albumem zróżnicowanym. Nie jest to album wyłącznie szybkich prędkości lub nastawiony wyłącznie na zwolnienia i ciągnięcie sonicznego trupa przez bagno. UNDERGANG zadbali, by wszystkiego było po trochu i tym samym otrzymaliśmy wielce dynamiczny album. Pewnie, materiał ten jest skierowany do danego grona odbiorców i utrzymany sztywno w swoich ramach stylistycznych, ale nie można powiedzieć by był jednostajny. I teraz, dorzucamy do powyższego wspomniane już, ohydne brzmienie. Z tego równania jedynym wynikiem jest Death Metal absolutny, bo cóż innego możemy otrzymać?

Riffy gitar są absolutnie fantastyczne. Tutaj zrobię małe nawiązanie do całej dyskografii UNDERGANG, ponieważ bez różnicy z jakim wydawnictwem w ich wykonaniu mamy do czynienia, gwarantem jest pieprzona jakość. Nie ma żadnych, najmniejszych ułomności, elementów na które można by narzekać. A co najważniejsze, słychać od samego początku, od samego ‘Promo ‘09’, że chłopaki czują tą muzykę, że po prostu tym żyją do dziś. Wiele w tym inspiracji ‘Symphonies of Sickness’, pojawiają się też Fińskie akcenty Abhorrence lub Demigod. Czy nawet coś na wzór prostoty Mortician (szybkie partie). Prawda jest taka, że każdy usłyszy w muzyce UNDERGANG inne porównania, ale tym bardziej warto. Ciężar gitar i ich brzmienie to naprawdę kolosalna robota. Duchota i zgnilizna jaka z nich bije jest jak najlepszy gore slasher klasy B.

Perkusja i bas potrafią bardzo gęsto pokryć dane fragmenty utworów. Ultra szybkie partie wprowadzają element chaotyczności i kojarzą się z niezaprzeczalną furią, amokiem. Nadaje to bezpośrednio fantastycznego klimatu podczas słuchania albumu i kontrastuje z bardziej rytmicznymi partiami. Te spontaniczne wybuchy prędkości są niemal nieprzewidywalne i o ile nie zapamiętało się dziesiątkami odsłuchów szkieletów utworu, tak do dzisiaj ta gwałtowność uderza z wielką mocą. Wokale, tu nie ma żadnych niespodzianek. Growle, kurewsko niskie growle. Czasem sprawiające wrażenie niedbałych, trochę schowanych w finalnym efekcie, ale to jest kolejny atut. Przynajmniej w przypadku Duńczyków to się sprawdza i nie koliduje z ciężarem maltretującym zmysły słuchacza przez całe, prawie że pięćdziesiąt minut.

Na ‘Til døden os skiller’ pojawi się też kilka wstawek / sampli z horrorów. Robi to całkiem fajną robotę, tym bardziej, że są również wyjęte z Duńskich produkcji filmowych. Ciekawym zakończeniem albumu jest najdłuższy, instrumentalny utwór. Wydawać by się mogło, że w Death Metalu, tym bardziej takim Death Metalu, instrumentalny utwór zagrany w pełni na gitarach z przesterami i całą resztą instrumentarium (przynajmniej przez jego 85%, ponieważ końcówka utworu kończy się nawet klimatycznie), może być lekko przynudzający. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Wciąga równie silnie jak pozostała część materiału i stanowi naprawdę dobrze przemyślane epitafium dla ‘Til døden os skiller’. To na tyle ode mnie, jeśli jeszcze nie macie tego krążka, to czym prędzej kupować.

(English version)

The second album by the Danes from UNDERGANG is today already a classic of the so-called new wave of Death Metal. A wave that pays tribute to their idols from the 90s, adding their visions of decay to this cauldron. As I think everyone knows this band well, and there is no point in dwelling on their history or discography here. So, let’s get straight to the content of the album.

One more thing. The desire to describe UNDERGANG’s second album appeared completely without reason. It is, most simply, material to which I very much like to return and, for me, clearly appears as a valuable splash in Death Metal. So, it’s time to take a look at the eight tracks on 'Til døden os skiller. I don’t want to make comparisons here or rank in a hierarchy where, in my opinion, the Danes’ album ranked. Let everyone do that for themselves, if you have the need. Okay, it’s time to finally, damn it, focus on the tracks from UNDERGANG’s second offering.

Let’s start with the meaty sound, because this, is a definite asset of this album. Compassed, heavy, low and frankly ripping the head right off the ass. An undeniable carnage, seasoned with hectoliters of sludge mixed with pus. Rotten fluids of the human body, oozing from the walking corpses and spreading the faint smell of decomposition. Anyway, just look at the title, mess around with the translation and everything becomes more like understandable – 'Till Death Do Us Part’. In this one sentence, which is the title of the Danes’ album, is contained everything with which this material stands.

’Til døden os skiller’ is definitely a diverse album. It is not an album exclusively of fast speeds or geared solely towards slowing down and dragging a sonic corpse through a swamp. UNDERGANG have made sure that there is a little bit of everything and thus we get a highly dynamic album. Sure, the material is aimed at a given audience and kept rigidly within its stylistic framework, but it can’t be said to be uniform. And now, we add the aforementioned hideous sound to the above. From this equation, the only result is absolute Death Metal, because what else can we get?

The guitar riffs are absolutely fantastic. Here I will make a small reference to the entire discography of UNDERGANG, because no matter what release we are dealing with in their performance, the fucking quality is guaranteed. There are no slightest faults, no elements to complain about. And most importantly, you can hear from the very beginning, from the very 'Promo ’09’, that the guys feel this music, that they simply live it to this day. There’s a lot of inspiration from 'Symphonies of Sickness’, there are also Finnish touches of Abhorrence or Demigod or even something along the lines of Mortician’s simplicity (fast parts). The truth is that everyone will hear different comparisons in UNDERGANG’s music, but it’s all the more worth it. The weight of the guitars and their sound is really a colossal job. The eeriness and rottenness that emanates from them is like the best B-grade gore slasher.

The drums and bass can cover given parts of the songs very densely. Ultra-fast parts introduce an element of chaos and are associated with an undeniable fury, run amok. This directly gives a fantastic atmosphere when listening to the album and contrasts with the more rhythmic parts. These spontaneous bursts of speed are almost unpredictable, and unless one has memorized by dozens of listens the skeletons of the song, to this day this vehemence strikes with great power. Vocals, here there are no surprises. Growls, fucking low growls. Sometimes giving the impression of being sloppy, a bit hidden in the final effect, but this is another asset. At least in the case of the Danes, this works and does not interfere with the weight that abuses the listener’s senses for the entire, almost, fifty minutes.

There will also be some inserts/samples from horror movies on 'Til døden os skiller’. It does a pretty cool job, especially since they are also lifted from Danish film productions. An interesting ending to the album is the longest instrumental track. It would seem that in Death Metal, even more so in this kind of Death Metal, an instrumental track played entirely on guitars with overdrives and all the rest of the instrumentation (at least for 85% of it, since the end of the track even ends climatically), could be slightly boring. It turns out that nothing could be further from the truth. It draws you in just as strongly as the rest of the material, and is a really well thought-out epitaph for 'Til døden os skiller. That’s it from me, if you don’t already have this disc, buy it at once.

Tracklist:
1. Opløste ådsler
2. Håbet er ligblegt
3. Rådden messe
4. Stranguleret
5. Orme Orgie
6. Når børnene dør
7. Til døden os skiller
8. Kadavermarch

Band:
http://undergang.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/undergangktdm/
https://www.instagram.com/undergang_official/

Label:
http://www.mesacounojo.com/
https://www.instagram.com/mesacounojo/
https://mesacounojo.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/mesacounojo/
http://shop.xtreemmusic.com/
https://www.facebook.com/xtreemmusic666/
https://www.instagram.com/xtreemmusic/
http://xtreemmusic.bandcamp.com/
http://www.extremelyrottenprod.com/
https://www.facebook.com/extremelyrottenproductions/
https://extremelyrottenproductions.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/extremelyrottenprod/

Autor: W.