ANAL BLASPHEMY – Perversions of Satan

CD / vinyl, Hammer of Hate Records / Pagan War Distro / Iron Bonehead Productions, album 2012
(English translation below)

Tego projektu, dowodzonego nieodmiennie przez Molestora Kadotusa nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Chłop jest znany również z maczania twórczych paluchów w Musta Keppeli czy Black Priest of Satan. W przeszłości pracował między innymi z Baptism, Drowning the Light lub Calvarium. Dodatkowo, label Hammer of Hate Records i powiązane z nim labele są pod jego rządami. W tym roku, po dość dłuższym przestoju wydawniczym, ANAL BLASPHEMY powróciło z trzy utworową Epką ‘Lust of the Evil Witches’. Nie miałem jeszcze okazji tego materiału słyszeć. Postanowiłem w zamian wrzucić na odsłuch gwoli przypomnienia trzeci album Fina i to o nim powiemy sobie kilka słów.

Materiał jaki znalazł się na ‘Perversions of Satan’ to bestialskie połączenie Black i Death Metalu. Ciekawostką są utwory stricte Black Metalowe, jak dla przykładu ‘Lust for Satan (Sexual Worship). Charakterystyczna konstrukcja, nieco utrzymana nawet w lekko depresyjnym klimacie, mocno podbarwiona perwersyjnymi śpiewami kobiety jęczącej w ekstazie (wokali użyczyła Possessed Demoness znana z Anguised), a tym samym zmieniającym kompletnie odbiór utworu. Pojawiają się też aranżacje z większym naciskiem na Death Metalowe riffy. Materiał mimo wszystko kładzie duży wagę na Black Metalowe korzenie, surowe i prymitywne. I jako taką należy ową muzykę traktować.

Utwory są utrzymane w różnych szybkościach. Są wolne i hipnotyczne, ale znajdziemy też i bardzo dynamiczne, a nawet ocierające się o klasyczne nagrania Beherit. Co by jednak nie powiedzieć, to jedno jest pewne – muzyka jest na wskroś Fińska i to czuć. Riffów nie można pomylić, a zarówno sama atmosfera emanuje właśnie aurą Black Metalu tamtego kraju. I kolejny raz, nie jest to nic odkrywczego. Nie zmienia to faktu, że taka muzyka wchodzi na jednym wdechu. Jest zrobiona ze smakiem (o ile można takiego określenia w tym przypadku użyć) i słychać, że Molestor tworzy co mu w duszy siedzi.

Brzmienie jest surowe, dalekie zarówno od mainstreamu ale i od low-fi, piwnicznych produkcji. Pojedyncze instrumenty można bardzo łatwo wychwycić, ich osobne ścieżki nagraniowe. Album zdecydowanie kładzie nacisk na partie gitar, których solidny warsztat użyty w prymitywnych aranżacjach, jest wysunięty na przód i skupia uwagę odbiorcy. Aranżacje nie są nachalne jakby mogło się wydawać ze względu na ich bezpośredniość. Budują, rosną w świadomości słuchacza, zamiast natychmiastowo eksplodować.

Partie perkusji zostały zagrane na ‘Perversions of Satan’ przez Mikkę Nieminena, perkusistę z Korgonthurus. Trzeba przyznać, że to kolejny kolejny strzał w dziesiątkę na tym albumie. Mikka świetnie wczuł się w klimat materiału. Wolne partie wgniatają niemiłosiernie, potęgują perwersyjny klimat, a w szybszych mam wrażenie jakbym znalazł się ponownie na początku lat ‘90-tych. Wyborna technika gry a organiczne brzmienie blach i werbla doskonale się sprawdza. I te wokale – ostre, chropowate krzyki idealnie pasujące do całości. Połączenie tychże elementów zaowocowało albumem niemal doskonałym.

Perwersje, wyuzdanie i ciemność skąpana w plwocinach agonalnych doznań. Szaleństwo, demoniczna orgia, zaklęcia zapomnianych praktyk i rytuałów. Album, którego można słuchać na okrągło, podobnie jak pozostałych materiałów Fina.

(English translation)

This project, invariably led by Molestor Kadotus, probably needs no introduction. The lad is also known for his creative fingers in Musta Keppeli or Black Priest of Satan. In the past he worked with Baptism, Drowning the Light or Calvarium, among others. In addition, the Hammer of Hate Records label and related labels are under his management. This year, after a rather lengthy publishing hiatus, ANAL BLASPHEMY returned with the three-track EP 'Lust of the Evil Witches’. I haven’t had a chance to hear this material yet. Instead, I decided to throw in a listen as a reminder of Fin’s third album, and this is what we’ll say a few words about it.

The material found on 'Perversions of Satan’ is a beastly combination of Black and Death Metal. Interestingly, there are strictly Black Metal tracks, such as 'Lust for Satan (Sexual Worship), for example. A distinctive construction, somewhat kept even in a slightly depressive atmosphere, strongly colored by the perverse vocals of a woman moaning in ecstasy (vocals lent by Possessed Demoness known from Anguised), and thus changing the reception of the song completely. Arrangements with more emphasis on Death Metal riffs also appear. The material nevertheless places great importance on Black Metal roots, raw and primitive. And the music should be treated as such.

The songs are kept at different speeds. There are slow and hypnotic ones, but we can also find some very dynamic ones, and even those rubbing against classic Beherit recordings. Whatever one may say, one thing is certain – the music is thoroughly Finnish, and you can feel it. The riffs cannot be mistaken, and both the atmosphere itself exudes the very aura of Black Metal of that country. And once again, this is nothing revelatory. This does not change the fact that such music enters in one breath. It is done with taste (if such a term can be used in this case) and you can hear that Molestor creates what is in his soul.

The sound is raw, far from both mainstream but also from low-fi, basement productions. Individual instruments can be picked up very easily, their separate recording tracks. The album definitely emphasizes guitar parts, whose solid craftsmanship used in primitive arrangements, is brought to the front and focuses the attention of the viewer. The arrangements are not pushy as if it might seem because of their straightforwardness. They build, growing in the listener’s consciousness instead of exploding immediately.

The drum parts were played on 'Perversions of Satan’ by Mikka Nieminen, the drummer from Korgonthurus. It has to be said that this is another hit on this album. Mikka has perfectly got into the atmosphere of the material. The slow parts crush mercilessly, intensifying the perverse atmosphere, and in the faster ones I have the impression of being back in the early ’90s. Outstanding playing technique and the organic sound of the cymbals and snare drum work perfectly. And those vocals – sharp, harsh screams that fit perfectly into the whole. The combination of these elements resulted in an almost perfect album.

Perversions, filthiness and darkness bathed in sputters of agonal delights. Madness, demonic orgy, spells of forgotten practices and rituals. An album that can be listened to over and over again, just like the rest of Fin’s material.

Tracklist:
1. Rukous Saatanalle
2. Perversions of Satan
3. Vomit the World
4. Perverse Madonna, Filthy Magdalene
5. Lust for Satan (Sexual Worship)
6. Descendants of Lilith
7. Black Cum Absolution
8. Altar of Indulgence

Band:
https://analblasphemyofficial.bandcamp.com/

Label:
https://kvlt.fi/label/hammer_of_hate
http://www.facebook.com/pages/Hammer-Of-Hate-Records/236459550089
http://www.paganwardistro.com/
http://www.ironbonehead.de/
https://www.instagram.com/ironboneheadproductions/
http://www.facebook.com/IronBoneheadProductions
http://ironboneheadproductions.bandcamp.com/

Autor: W.