ADRAMELECH – Grip of Darkness

Cassette / CD / vinyl, self-released / Xtreem Music, demo 1992 / 2020
(English translation below)

Zespół legenda, a materiał przynajmniej kultowy. Jest rok 1992, kiedy to trójka młodych Finów nagrywa drugą taśmę demo. Po wątpliwej jakości pierwszej demówce (mowa o dźwięku) z sali prób, przyszła kolej na pierwsze tak naprawdę prawidłowe zaprezentowanie umiejętności i muzyki w postaci 'Grip of Darkness’. Death Metal jaki nam zaprezentowali ponad trzydzieści lat temu, to absolutna zgnilizna najwyższego sortu. W dzisiejszych czasach wiele, ale to naprawdę wiele zespołów inspiruje się, nawet powiela pomysły, zespołów z czasów kiedy istniał ADRAMELECH. Klasyczny Death Metal, fiński do bólu i miażdżący.

W czasach, gdy powstało to demo, scena Death Metalowa przeżywała swoistą eksplozję w liczbie co rusz pojawiających się zespołów. Niestety, w większości przypadków, po kilku latach wracających do grobu, by dokonać swego żywota. Brzmienie 'Grip of Darkness’ jak na demo z tamtego okresu, jest bardzo dobre. Brakuje mu może nieco więcej ciężaru, jakim chociażby rok wcześniej uderzył Demigod i ich ponadczasowe demo 'Unholy Domain’. Mimo to, uważam, że muzyka w wykonaniu ADRAMELECH przetrwała próbę czasu. Dowodem na te słowa niech będą chociażby wznowienia tego materiału lub jak część kompilacji z 2020 roku zatytułowanej ‘Recoveries of the Fallen’.

Aranżacyjnie materiał ten można postawić gdzieś pomiędzy twórczością wspomnianego wyżej Demigod a technicznymi pokręconymi kompozycjami Demilich. Oczywiście, ADRAMELECH ma o wiele bliżej do pierwszego z dwóch zespołów, ale siedzi w tej muzyce także taki niepokojący i nieokreślony twist jak w przypadku Demilich.

Riffy gitar, które tutaj głównie bazują na tremolo z dodatkiem gry akordami na otwartych strunach, są zarówno agresywne i mroczne. Skrywa się w nich owa ciemność, tak dobrze znana w tymże rejonie mapy Europy skoro mowa o Death Metalu. Całość bardzo dobrze mieli, tłucze na niskim zestrojeniu i jest najzwyczajniej mordercza w odbiorze. Duży wpływ mają tu linie basu, pulsującego, pobijającego niższe rejestry dźwięku. W kilku fragmentach utworów usłyszymy typową gitarę prowadzącą a riff wybrzmi mroczą melodią – to jest właśnie to! Ta mroczna melancholia, ten aranż w swej doskonałej formie na który brakuje opisu… W połączeniu z agresją kipiącą z każdego kotła, otrzymujemy wyborną miksturę Fińskiego Death Metalu. Co prawda, nie jest to muzyka non stop na najwyższych obrotach prędkości, ale intensywność jest wręcz dusząca.

‘Grip of Darkness’ jest materiałem zrywu młodych ludzi i to słychać. Nie ma w tym nic złego, przecież w końcu o naturalność i szczerość toczy się ciągła debata w muzyce. Rzecz jednak w tym, że można oczywiście wyłapać kilka mankamentów w utworach z ‘Grip of Darkness’. Być może utwory sprawiają wrażenie w kilku miejscach jakby zostały skomponowane w pośpiechu, ale kto może opanować młodzieńczy zapał i gorącą krew? Po tylu latach nadal słucham dema z niekrytym zachwytem, przywołując wspomnienia, gdy byłem gówniarzem słuchającym tej muzyki. Cóż, za wiele się nie zmieniło, ponieważ muzyka na fizycznych nośnikach nadal wiedzie prym w życiu. Wracając jednak do ‘Grip of Darkness’ – szukajcie wznowienia dzięki Xtreem Music, bo Dave odwala kawał zajebistej roboty wznawiając takie perełki. Cała seria 10 Inches of DeathKult to absolutny sztos, więc wiecie co robić.

(English version)

The band is a legend and the material is at least iconic. The year is 1992, when the three young Finns record their second demo tape. After the dubious quality of the first demo ( talking about the sound) from the rehearsal room, it was the turn of the first really proper demonstration of skills and music in the form of 'Grip of Darkness’. The Death Metal they presented to us over thirty years ago was absolute decay of the highest order. Nowadays, many, but really many bands are inspired by, even duplicate the ideas, of bands from the time when ADRAMELECH existed. Classic Death Metal, Finnish to the bone and crushing.

At the time when this demo was made, the Death Metal scene was experiencing a kind of explosion in the number of bands popping up every now and then. Unfortunately, in most cases, they were returning to the grave after a few years to make their existence. The sound of 'Grip of Darkness’, for a demo from that period, is very good. It lacks, perhaps, a bit more of the heaviness that Demigod and their timeless demo 'Unholy Domain’ struck with a year earlier. Nevertheless, I believe that the music performed by ADRAMELECH has stood the test of time. Proof of these words can be seen in reissues of this material or as part of the 2020 compilation entitled 'Recoveries of the Fallen’.

Arrangement-wise, this material can be placed somewhere between the work of the aforementioned Demigod and the technically twisted compositions of Demilich. Of course, ADRAMELECH is much closer to the former of the two bands, but there’s also such a disturbing and indefinable twist sitting in this music as in the case of Demilich.

The guitar riffs, which here mainly rely on tremolo with the addition of open-string chord playing, are both aggressive and dark. Hiding in them is that darkness, so well known in this region of the map of Europe since we are talking about Death Metal. The whole thing grinds very well, throbs in low tuning and is most simply murderous to listen to. A big influence here is the bass lines, pulsating, beating the lower registers of sound. In several parts of the songs we will hear a typical lead guitar and the riff will ring out with a dark melody – that’s it! This dark melancholy, this arrangement in its perfect form for which there is no description… Combined with the aggression boiling from every cauldron, we get a delectable concoction of Finnish Death Metal. Admittedly, this is not non-stop music at top speed, but the intensity is downright suffocating.

’Grip of Darkness’ is young people’s burst material and you can hear it. There’s nothing wrong with that, after all, naturalness and sincerity are an ongoing debate in music. The point, however, is that one can, of course, catch a few flaws in the tracks from 'Grip of Darkness.’ Perhaps the songs give the impression in a few places as if they were composed in haste, but who can control youthful enthusiasm and hot-bloodedness? After all these years, I still listen to the demo with undisguised delight, bringing back memories of when I was a shitty kid listening to this music. Well, not too much has changed, as music on physical media still leads the way in my case. But back to 'Grip of Darkness’ – look for a reissue thanks to Xtreem Music, because Dave does an awesome job reissuing such gems. The entire 10 Inches of DeathKult series is absolute blast, so you know what to do.

Tracklist:
1. Mortal God
2. Grip of Darkness
3. Ancestral Souls
4. Dreamdeath

Band:
https://www.facebook.com/pages/Adramelech/216261348385371

Label:
http://shop.xtreemmusic.com/
https://www.facebook.com/xtreemmusic666
https://www.instagram.com/xtreemmusic/
http://xtreemmusic.bandcamp.com/

Autor: W.