HERETICAL SECT – Rapturous Flesh Consumed

CD / vinyl, Redefining Darkness Records, album 2020
(English translation below)

Black Metal ze Stanów Zjednoczonych. Sześć utworów trwa niemal 37 minut. Zacznijmy od tego, że nie usłyszymy tutaj prostych riffów rażących prymitywizmem wczesnych lat ’90-tych. Jeśli miałbym przywołać tutaj jakiekolwiek porównania to powiedziałbym, że słyszę tu wyraźne echa Deathspell Omega, ale bardziej pod kątem stworzonej przez Amerykanów atmosfery. Nie jest to zapewne tak skomplikowane granie jak w przypadku Francuzów z Finem na wokalu, ale ta niepokojąca aura właśnie przywołuje takie a nie inne skojarzenia. Utwory HERETICAL SECT są bardzo dobrze zaaranżowane, a ich rozbudowana forma wciąga przykuwając uwagę. Prędkości, jak to bywa w przypadku takiej stylistyki, są zróżnicowane. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że zespół radzi sobie bardzo, ale to bardzo konkretnie w jakiejkolwiek odsłonie. Jednakże, na szczególna uwagę zwracają na siebie powolne tempa, bardziej hipnotyczne i mające w sobie ten element ohydy, jakiegoś dramatyzmu, który można by tu nawet podpiąć pod Doom Metal. Smolistość całości tylko zagęszcza soniczne doznania. Partie grane techniką tremolo dają ułudę znalezienia się w wężowym dole, gdzie setki gadów bezkompromisowo rzucają się na ciało ofiary. Nie wiem jak mogę to inaczej opisać, ale w tej muzyce znalazł się zalążek, pierwiastek czegoś silnie paskudnego i zrobionego z rozmachem niczym kinowa produkcja. Co więcej, pomimo tych doznań nie ma tu absolutnie mowy o dążeniu lub próbie podbijania main streamu. Kolejną bardzo udaną cechą są tu wokale, władcze niczym wydające rozkazy i tym samym stojące siłą. Konglomerat tychże cech i elementów, tylko z pozoru mogących nie pasować do siebie, tworzy absolutnie fantastyczną i diaboliczną muzykę. Z tym albumem trzeba się zapoznać.

(English version)

Black Metal from the United States. Six tracks last almost 37 minutes. Let’s start from the fact that we won’t hear here any simple riffs blatant with the primitivism of the early ’90s. If I were to make any comparisons here, I would say that I can hear clear echoes of Deathspell Omega, but more in terms of the atmosphere created by the Americans. It’s probably not as complicated as in the case of the French with Finn on vocals, but this unsettling aura evokes such associations. The tracks of HERETICAL SECT are very well arranged and their extended form draws your attention. The speeds, as it happens in case of such stylistics, are varied. It has to be clearly stated that the band manages to be very, very precise in whatever they play. However, what draws your attention are slow tempos, more hypnotic and having that element of hideousness, some kind of drama, which could even be placed here under Doom Metal. The tariness of the whole only thickens the sonic experience. Parts played with tremolo technique give the impression of being in a snake pit, where hundreds of reptiles uncompromisingly throw themselves on the body of the victim. I do not know how else I can describe it, but in this music there was a seed, an element of something strongly nasty and made on a grand scale like a cinema production. What’s more, despite these sensations, there is absolutely no question of aiming or trying to conquer the main stream. Another very successful feature here are the vocals, commanding as if giving orders and thus standing strong. The conglomerate of these features and elements, only seemingly incompatible, creates absolutely fantastic and diabolical music. This album is a must get acquainted with.

Tracklist:
1.Rising Light of Lunacy
2.Baptismal Rot and Ash
3.The Depths of Weeping Infinity
4.Degradation Temple
5.Resurrection Sky
6.Ritual Inversion

Band:
https://hereticalsect.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/heretialsect
https://www.instagram.com/hereticalsect

Label:
http://www.redefiningdarkness.com/
https://www.instagram.com/redefining_darkness/
https://redefiningdarknessrecords.bandcamp.com/

Autor: W.