FROSTVEIL – Ephemeral Visions

CD / cassette, Dark Adversary Productions / Out of Season, album 2019
(English translation below)

Australijski jednoosobowy projekt FROSTVEIL istnieje od 2014 roku. Niemała ilość wydawnictw z logiem tego muzycznego tworu się już uzbierała, ale jak do tej pory mamy tylko jeden pełen album. Minęły już cztery lata od jego wydania i byłbym cholernie rad, gdyby ukazał się następca wspaniałego 'Ephemeral Visions’. Albumu, który jest kompleksowy i przepełniony emocjami.

Na album składa się dziesięć utworów, a całość trwa ponad godzinę. Przyznać trzeba, że w dzisiejszych czasach to odważny ruch. Coraz mniej ukazuje się albumów z tego zakresu czasu trwania i dodatkowo, spora część z nich zaczyna nużyć po połowie. FROSTVEIL skupił moją uwagę do samego końca. Black Metal z jakim sie tu zetkniemy jest silnie atmosferyczny, duża jego część bazuje na długich kompozycjach rosnących w miarę ich słuchania. Materia muzyki jest wielce wciągająca. Każdy z kolejnych odsłuchów jakie sobie zapewniłem były coraz lepsze, muzyka raz za razem eksplodowała we mnie ilością emocji. To jednak nie koniec. Każda kolejna godzina spędzona z 'Ephemeral Visions’ odkrywała następne smaczki, skupiała umysł na fantastycznej złożoności kompozycji Australijczyka.

Brzmienie albumu jest czyste. To kolejny element jaki mnie zaskoczył, ponieważ nie jestem zwolennikiem takiej niemal sterylności, a w przypadku FROSTVEIL sprawdził się wzorowo. Dzięki temu rozwiązaniu, dźwięk i jego aranżacyjne warstwy poszczególnych partii instrumentów są łatwe do wychwycenia. I zgadzam się z założeniem artysty, ponieważ jest to ważna kwestia gdy oferuje się taką muzykę. 'Ephemeral Visions’ to również wyraźny dowód na to, że muzyk stojący za całością konceptu muzyczno-lirycznego, jest muzykiem. To co usłyszymy jest po prostu stricte muzykalne. Szkielety utworów to nie tylko zlepek riffów pasujących do siebie, ale przede wszystkim zazębiające się patenty poparte wiedzą i umiejętnościami kompozycyjnymi.

Przez album przemawia cała gama emocji, jednakże, dzięki instrumentom klawiszowym całość jest majestatyczna. Odbiór tej muzyki tylko powierzchownie może się wydawać łatwy. Sądzę, że aby w pełni pojąć mroczne piękno FROSTVEIL, należy odlaeźć w niej pierwiastki tragicznego romantyzmu, liryki podanej w całunie cierpienia i bezkresnej tęsknoty. Być może jest to także mała wskazówka dla refleksji, ku spojrzeniu wgłąb własnego ja i zdefiniowaniu naszych agonii i demonów?

Wobec wszystkiego co zostało powyżej powiedziane, nie muszę chyba dodawać, jak bardzoe ten album mnie porwał. Utwory dzięki swojemu rozbudowaniu są na poły hipnotyzujące, sprawiając, że albumu słucha się jednym tchem. Warto zwrócić uwagę na ścieżki gitar grające nawet trzy ścieżki jednocześnie w harmonii z klawiszami. Nie dość, że riffy te są znakomite, oparte o wyborne partie tremolo tworzące niebanalną melodykę, to nadanie im ciała w postaci klawiszy i połączenia w jeden organizm jest po prostu fascynujące.

Kolejnym elementem są utwory instrumentalne oraz pojawiające się na albumie partie gitar bez przesteru oraz akustycznych. Dzięki temu oraz niesamowitemu wyczuciu w tworzeniu utworów, FROSTVEIL zdecydowanie wyrasta wysoko ponad bardzo dużą ilość innych zespołów Black Metalowych. Atmosfera nostalgii, smutku i jednocześnie płynącego z niego piękna, jest wyjątkowa. Trudno to ująć w słowach, bo odnoszę wrażenie, że żadne w pełni nie oddałoby głębi emocji płynących z tychże dźwięków. Następnym elementem jest znajomość gry na pianinie, o ile nie pomyliłem uchem instrumentów. Tutaj usłyszymy faktyczną grę kompozytorską, nie tylko jakieś ambientowe pasaże, które znamy z 99.9% albumów. Powtórzę się, ale to trzeba ponownie podkreślić, 'Ephemeral Visions’ jest albumem wyjątkowo muzycznym.

Wyraźne, charakterne skrzeczące wokale dopełniają obrazu. Są wyraźnie podszyte smutkiem, poniekąd trochę nostalgiczne i dzięki temu wpasowują się idealnie w wizję jaką swoją muzyką otwiera przed nami FROSTVEIL. Wizję pełną ponurych myśli, wewnętrznej agonii i samotności. Wizję pełną fascynacji.

(English version)

Australian one-man project FROSTVEIL has been in existence since 2014. A considerable number of releases with the logo of this musical creation have already accumulated, but so far we have only one full album. It’s been four years since its release, and I’d be damn glad if a successor to the magnificent 'Ephemeral Visions’ was released. An album that is comprehensive and filled with emotion.

The album consists of ten tracks, and the whole thing lasts over an hour. One has to admit that this is a bold move these days. Fewer and fewer albums of this duration range are being released, and in addition, a good portion of them begin to bore after half. FROSTVEIL held my attention until the very end. The Black Metal we encounter here is strongly atmospheric, much of it based on long compositions that grow as you listen to them. The substance of the music is highly addictive. Each of the subsequent listens I gave myself got better and better, the music exploded in me time and again with the amount of emotion. However, this is not the end of the story. Each successive hour spent with 'Ephemeral Visions’ uncovered further flavors, focused the mind on the fantastic complexity of the Australian’s compositions.

The sound of the album is pure. This is another element that surprised me, because I’m not a fan of such almost sterility, and in the case of FROSTVEIL it worked perfectly. Thanks to this solution, the sound and its arranging layers of individual instrument parts are easy to pick up. And I agree with the artist’s premise, as this is an important consideration when offering such music. 'Ephemeral Visions’ is also a clear demonstration of the musician behind the overall musical and lyrical concept. What we hear is simply strictly musical. The skeletons of the songs are not just a conglomeration of riffs that fit together, but mostly interlocking patents backed by knowledge and compositional skill.

A whole range of emotions speaks through the album, however, thanks to the keyboard instruments the whole thing is majestic. The reception of this music may only superficially seem easy. I think that in order to fully comprehend the dark beauty of FROSTVEIL, it is necessary to cast in it the elements of tragic romanticism, lyricism given in a shroud of suffering and boundless longing. Perhaps it is also a small hint for reflection, towards looking deep into our own selves and defining our agonies and demons?

In view of all that has been said above, I don’t think I need to add how much this album grabbed me. The songs, thanks to their elaboration, are semi-hypnotic, making the album listen in one breath. Noteworthy are the guitar tracks playing up to three channels simultaneously in harmony with the keyboards. Not only are these riffs superb, based on exquisite tremolo parts that create a remarkable melody, but giving them flesh in the form of keyboards and combining them into one organism is simply fascinating.

Another element is the instrumental tracks and the overdrive-free and acoustic guitar parts that appear on the album. Thanks to this and an incredible sense of songwriting, FROSTVEIL definitely rises high above a very large number of other Black Metal bands. The atmosphere of nostalgia, sadness and at the same time the beauty that flows from it, is outstanding. It’s hard to put it into words, as I get the impression that none would fully convey the depth of emotion coming from these sounds. The next element is the knowledge of piano playing, if I haven’t confused the instruments with my ears. Here we will hear actual compositional playing, not just some ambient passages we know from 99.9% of albums. I’ll repeat myself, but it must be emphasized again, 'Ephemeral Visions’ is an exceptionally musical album.

Distinctive, characterful screeching vocals complete the picture. They are clearly lined with sadness, a bit nostalgic in a way, and thus fit perfectly into the vision that FROSTVEIL opens up to us with its music. A vision full of gloomy thoughts, inner agony and loneliness. A vision full of fascination.

Tracklist:
1. Echoes of Inexistence
2. Valiance
3. Tormented by Life
4. Orlok
5. Longing
6. Writhing in Tender Anguish
7. Tranquil Reflections
8. Ephemeral Visions
9. Salvation
10. Descent of the Final Cold

Band:
http://frostveil.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/Frostveil

Label:
https://www.instagram.com/dark.adversary/
https://www.facebook.com/DarkAdversaryProductions
http://darkadversary.bigcartel.com/

Autor: W.