MORTUOUS – Through Wilderness

CD / cassette / vinyl, Tankcrimes / Dawnbreed Records / Ablaze Productions / Extremely Rotten Productions / Carbonized Records, album 2018
(English translation online)

San Jose, słoneczna Kalifornia. Nie ukrywam, że takie zestawienie jest dla mnie często zaskakujące – Death Metal pełen grobowej atmosfery, zgnilizny, a z drugiej strony gorące dupeczki w bikini i prażące słońce. Pozostawiając na boku porównanie do potraktowania z przymrużeniem oka, należy przyznać, że MORTUOUS wysmażył niesamowity debiut kilka lat temu. Intensywny do granic możliwości, a zarazem dojrzały jak jasna cholera. Czemu się jednak dziwić skoro w składzie mamy persony z takich zespołów jak Necrot, Evulse, Vastum czy też byłego muzyka Exhumed. Można by rzec, plejada gwiazd undergroundu. Amerykanie mają na swoim koncie już dwa pełne albumy, a 'Upon Desolation’ z 2022 roku to po prostu precyzyjny strzał w potylicę.

Wracając jednak do 'Through Wilderness’ to materiał był poprzedzony dwoma demami, które doczekały się również wznowienia w postaci kompilacji. I ten fakt, również nie dziwi, bo muzyka zawarta już na demach stała na wysokim poziomie, a ukłon w stronę fanów w postaci udostępnienia tych materiałów, to bardzo fajna sprawa.

Death Metal z jakim się tu mierzymy to najwyższe loty z możliwych. Wokale nadają tu odpowiedniego poziomu horroru jaki sączy się z głośników. Nie lada smaczkiem może być dla fanów gościnny udział samego Chrisa Reiferta w dwóch utworach. Zestawienie niskich growli z charakterystycznymi tonami głosu weterana z Autopsy, zamienia ścieżki wokalne w czyste, pokryte zgnilizną, złoto.

Partie gitar to powoli budujące się riffy. Nawet w szybszych partiach, a zespół nie stroni od prędkości na wysokich obrotach, riffy nie eksplodują gwałtownie. Zabieg ten wprowadza jeszcze większa aurę otwartego grobowca z przegniłymi od starości trumnami. Odniosłem wrażenie, że nawet te najszybsze ścieżki gitar w których dzieje się najwięcej, są równie nastawione na powolne narastanie w świadomości słuchacza. To tak, jakby ktoś stopniowo stosował tortury, z maniakalną przyjemnością napawał się cierpieniem ofiary. Nie zrozumcie mnie źle, 'Through Wilderness’ jest potężna dawką intensywności, ale jest to podane trochę na modłę albumów Incantation. Partie solowe gitar to szerokie spektrum umiejętności, ale muzycy zapewnili nam na tyle komfortu, że nie zderzamy się tu z czysto techniczną masturbacją na gryfie gitar. Jest to wyważone, pełne polotu i dopracowane. A z drugiej strony cholernie, ale to cholernie pełne pasji.

Pojawiają się w utworach także bardzo wolne partie, zwolnienia. Nie z rzadka gitary dzielą się na dwa kanały i prowadząca wyziera smutkiem, niemal żałobnymi melodiami pełnymi bólu. Trochę w tym starej Finlandii, ale także z silnym wskazaniem na Holandię, w szczególności na bardziej Doom Metalowe oblicze Asphyx. Oczywiście, wyłącznie pod kątem aranżacji melodyki tychże riffów, nic innego. Dodatkowo, owe wolne partie kojarzą się również z klasyką Stanów Zjednoczonych, jak chociażby właśnie Autopsy czy Incantation.
Jeden z odsłuchów tego albumu zrobiłem sobie wyłącznie pod kątem linii basu i perkusji. Sekcja rytmiczna ma tu olbrzymie przebicie i zaryzykuję stwierdzenie, że pomimo bardzo gitarowego charakteru muzyki MORTUOUS, to jednak ona wiedzie tu prym, a przynajmniej jest na równi z resztą instrumentów. Kontrast pomiędzy szybkimi partiami, a zwolnieniami to taka przysłowiowa wisienka na torcie. Co również ważne, finalny miks pozwala na czytelne wsłuchanie się w każdy z instrumentów.

Ku mojemu zdziwieniu, w jednym z utworów pojawiły sie partie fletu. No i, cholera jasna, jakże to się znakomicie wpasowało. Brawa za ten pomysł! Element wprowadził kolejny wymiar niepokoju, pewnej groteski. Kolejnym smaczkiem jaki się pojawia na 'Through Wilderness’ są gitary akustyczne, które jak wiadomo, na albumach z Death Metalem, są bardziej niż pożądane. Kolejny aplauz, kolejne brawa panowie!

MORTUOUS zapewnił sobie kilka lat temu poważne wejście na scenę undergroundowego Death Metalu. Album potężny sam w sobie oraz co by nie powiedzieć, wypełniony bardzo posępną atmosferą. Zatem, jeśli jeszcze jakimś cudem nie znacie tego albumu, to czym prędzej nadrabiać. Absolutny mus w kolekcji.

(English version)

San Jose, sunny California. I make no secret of the fact that such a juxtaposition is often surprising to me – Death Metal full of sepulchral atmosphere, rottenness, and on the other hand hot girl’s asses in bikinis and the hot sun. Leaving aside the comparison to be taken with a pinch of salt, it must be admitted that MORTUOUS fried an amazing debut a few years ago. Intense to the extreme, yet mature as hell. Nevertheless, why be surprised when the lineup includes personae from such bands as Necrot, Evulse, Vastum and former Exhumed musician. One could say, a pleiad of underground stars. The Americans already have two full-length albums to their credit, and 'Upon Desolation’ from 2022 is simply a precise shot in the occiput.

Returning to 'Through Wilderness’, the material was preceded by two demos, which also lived to be reissued as compilations. And this fact, too, is not surprising, because the music contained in the demos was already at a high level, and a nod to the fans in the form of making these materials available is a very cool thing.

The Death Metal we are dealing with here is the highest flights possible. The vocals here add just the right level of horror that oozes from the speakers. A nice treat for fans may be the guest participation of Chris Reifert himself on two tracks. The juxtaposition of the low growls with the characteristic tones of the Autopsy veteran’s voice turns the vocal tracks into pure, decay-covered gold.

The guitar parts are slow-building riffs. Even in the faster parts, and the band doesn’t shy away from high speed, the riffs don’t explode violently. This treatment introduces even more of the aura of an open crypt with coffins overturned from old age. I got the impression that even the fastest guitar tracks in which the most happens are equally set to slowly build up in the listener’s consciousness. It’s as if someone is gradually applying torture, taking maniacal pleasure in gloating over the victim’s suffering. Don’t get me wrong, 'Through Wilderness’ is a powerful dose of intensity, but it’s served a bit in the fashion of Incantation albums. The guitar solo parts are a wide range of skills, but the musicians have given us enough comfort that we don’t collide here with purely technical masturbation on the guitar neck. It’s balanced, full of flair and refined. And on the other hand, it’s damned, damned passionate.

Very slow parts, slowdowns also appear in the songs. It’s not uncommon for guitars to split into two channels and the lead to give off sadness, almost mournful melodies full of pain. A little bit of old Finland in this, but also with a strong hint of Holland, especially the more Doom Metal face of Asphyx. Of course, purely in terms of the melodic arrangements of these riffs, nothing else. In addition, these slow parts are also associated with US classics, such as Autopsy or Incantation just now.

One of the listens I did to this album was solely for the bass line and drums. The rhythm section has a tremendous punch here and I would venture to say that despite the very guitar-driven nature of MORTUOUS’ music, it nevertheless leads the way, or at least is on par with the rest of the instruments. The contrast between fast parts and slowdowns is such a proverbial icing on the cake. Also importantly, the final mix allows you to listen clearly to each instrument.

To my surprise, one of the tracks featured flute parts. And, holy shit, what an excellent fit it was. Applause for this idea! The element introduced another dimension of unease, a certain grotesqueness. Another flavor that appears on 'Through Wilderness’ are acoustic guitars, which, as you know, on Death Metal albums, are more than welcome. Another round of acclaim, another round of applause gentlemen!

MORTUOUS secured a serious entry into the underground Death Metal scene a few years ago. An album powerful in its own right and, what not to say, filled with a very gloomy atmosphere. So, if by some mystery you are not yet familiar with this album, catch up with it as soon as possible. An absolute must have in the collection.

Tracklist:
1. Beyond Flesh
2. Bitterness
3. Crysalis of Sorrow
4. The Dead Yet Dream
5. Anguish and Insanity
6. Through Wilderness
7. Prisoner unto Past
8. Screaming Headless
9. Subjugation of Will

Band:
http://mortuousdeath.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/pages/Mortuous/117734498300931/
https://instagram.com/mortuous/

Label:
http://www.tankcrimes.com/
https://www.instagram.com/tankcrimes/
http://www.facebook.com/tankcrimes
http://www.extremelyrottenprod.com/
https://www.facebook.com/extremelyrottenproductions
https://www.instagram.com/extremelyrottenprod/
https://extremelyrottenproductions.bandcamp.com/
http://www.dawnbreed.com/
https://www.facebook.com/DawnbreedRecords/
https://dawnbreedrecords.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/dawnbreed_records/
https://ablazeprods666.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Ablazelabelstore

Autor: W.