DEGRAVED – Whispered Morbidity

CD / cassette, Gurgling Gore, EP 2023
(English translation below)

Drugie demo DEGRAVED stało się faktem dwudziestego stycznia tego roku. Zespół, o ile ktoś z szanownych death metalowców jeszcze nie zna tej nazwy, to ekipa z Seattle, Washington. W skład wchodzą ludzie z Cavurn ale również człowiek stojący za Ebony Pendant. Tego drugiego z kolei, jak mniemam, nie trzeba przedstawiać rzeszy maniaków Black Metalu.

’Whispered Morbidity’ to cztery utwory trwające niecałe osiemnaście minut. Utwory są wzorowo skomponowane, spójne. Nadają bagnisto chorej atmosfery i żeby nie było, że mamy tu do czynienia wyłącznie ze stąpaniem w zapadającym się mule mokradeł cuchnących wilgocią i zgnilizną organiczną, wskazać należy na bardzoe dobre dynamiczne fragmenty – blastujące i szaleńcze. Jest to bardzo dobry zabieg wprowadzający wyrwanie słuchacza z mozołu kompozycji i wrzucenia jego percepcji na wyższe obroty.

Brzmieniowo materiał kładzie na łopatki. Dźwięk jest mięsisty, nisko zestrojony, ale nie oznacza to, że struny gitar w tym przypadku wiszą aż do podłogi. Jest mrocznie, ponuro. Klimat absolutnie kojarzy mi się ze sceną jakiegoś horroru, gdzie stara, na wpół rozpadająca się chata, stoi pośrodku moczar, a w nich grasują abominacje wszelakiego sortu. Fetor wypełnia nozdrza, a strach bycia w tym miejscu paraliżuje. Jak sądzę, chłopaki osiągnęli zamierzony efekt.

Stylistycznie Death Metal Amerykanów można łatwo umiejscowić wśród zespołów jakie się mnożą ostatnimi czasy na scenie hołdując starym szkołom grania lat 90-tych. DEGRAVED ma w sobie dużo ze sceny Fińskiej, a skojarzenia jakie automatycznie się mi nasuwają to Demigod, Abhorrence czy 'Privilege of Evil’ autorstwa Amorphis. Nie można się jednak tutaj zatrzymać, ponieważ zespół wtrąca tu sporo elementów z różnych scen, ale jako wypadkową właśnie podałbym Finlandię z okresu 1990 – 1993.

Muzyka zawarta na 'Whispered Morbidity’ wchodzi bardzo dobrze i zapewne fani takiego grania nie będą mieli większych problemów z nieskończoną ilością odsłuchów. Gitary jak wspomniałem są nisko zestrojone, jest obecny fajny ciężar. No i wokale, niskie growle podkreślające tą chorobliwą, bagienną atmosferę. Każdy z utworów prezentuje solidne uderzenie, bezlitosne i powalające. Pozornie mozolne riffy są niczym systematyczny walec, rozgniatający umysł odbiorcy. W przyśpieszeniach doświadczymy nieco chaotycznego oblicza zespołu. Ta twarz to czysta forma brutalności, pierwotnej agresji.

Pozostaje mi tylko zachęcić was do sięgnięcia po ten materiał. Miłośnicy ciężaru, Death Metalu w pełnym tego słowa znaczeniu, będą zadowoleni. 'Whispered Morbidity’ nie jest przekombinowane, to po prostu klasyka gatunku zagrana na nowo ze szczególnym zachowaniem barier gatunku. Szukajcie tej EPki, a ja wchodzę ponownie na mokradła.

(English version)

DEGRAVED’s second demo became a reality on January twenty of this year. The band, if any respectable death metallers don’t already know the name, is a crew from Seattle, Washington. The lineup includes people from Cavurn but also the man behind Ebony Pendant. The latter, I believe, needs no introduction to the multitude of Black Metal maniacs.

’Whispered Morbidity’ is four tracks lasting just under eighteen minutes. The songs are exemplarily composed, coherent. They give a swampy sick atmosphere, and lest it be said that we are dealing here only with stepping in the sinking muck of swamps reeking of humidity and organic rot, it should be pointed out that there are very good dynamic passages – blasting and frantic. This is a very good procedure that introduces pulling the listener out of the miasma of the composition and throwing his perception into higher gear.

Sonically, the material lays the groundwork. The sound is meaty, low-tuned, but that doesn’t mean that the strings of the guitars in this case hang all the way to the floor. It’s dark, somber. The atmosphere absolutely makes me think of a scene from some horror movie, where an old, half-ruined cottage stands in the middle of a moor, with abominations of all sorts prowling about. The fetor fills the nostrils and the fear of being in this place is paralyzing. As I believe, the guys achieved the intended effect.

Stylistically, the Death Metal Americans can easily be placed among the bands that have proliferated recently on the scene paying homage to the old school of 90s playing. DEGRAVED has a lot of Finnish scene in it and the associations that automatically come to my mind are Demigod, Abhorrence or 'Privilege of Evil’ by Amorphis. Nevertheless, one can’t stop here, as the band interjects a lot of elements from different scenes here, but I would just cite Finland from the 1990 – 1993 period as a resultant.

The music contained on 'Whispered Morbidity’ enters very well, and probably fans of this kind of playing won’t have much trouble with endless listening. The guitars as I mentioned are low tuned, there is a nice weight present. And then there are the vocals, low growls emphasizing that morbid, swampy atmosphere. Each track presents a solid beat, relentless and knockdown. The seemingly strenuous riffs are like a systematic steamroller, crushing the listener’s mind. In the accelerations we experience a somewhat chaotic face of the band. This face is a pure form of brutality, primal aggression.

It only remains for me to encourage you to reach for this material. Fans of heaviness, Death Metal in the full sense of the word, will be satisfied. 'Whispered Morbidity’ is not overplayed, it’s simply a classic of the genre played anew with special respect for the barriers of the genre. Look for this EP, and I’m re-entering the swamp.

Tracklist:
1. Crematortured
2. Compulsory Bloodletting
3. Reduced to Bone and Ash
4. Whispered Morbidity

Band:
https://degraved.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/degraved__death/

Label:
http://www.gurglinggore.com/
https://www.instagram.com/gurglinggore
https://gurglinggore.bandcamp.com/

Autor: W.