AT THE ALTAR OF THE HORNED GOD – Heart of Silence

CD / vinyl, I Voidhanger Records, album 2023
(English translation below)

Heolstor powraca z jakże znakomitym materiałem. Drugi album Hiszpana to istne arcydzieło, ale po kolei. Osoba stojąca za tym projektem może być przynajmniej części maniaków znana z takich nazw jak Mystagos czy Vanth. Debiutancki album AT THE ALTAR OF THE HORNED GOD (do którego muszę notabene wrócić) już sam w sobie był niesamowitą muzyką, ale to co zostało zaprezentowane na 'Heart of Silence’… – ciężko jest mi ubrać w słowa mój zachwyt, ale spróbuję.

’Heart of Silence’ to niemal czterdzieści minut muzyki, jaką możemy nazwać Atmospheric Black Metal z dużą ilością rytualnych elementów i mroku, który bezsprzecznie kojarzy się z dokonaniami Dead Can Dance. Osiem utworów, w czym znajdziemy arcyciekawy cover Suicide Commando 'God Is in the Rain’, idealnie buja dźwiękami słuchacza, jest niemal narkotyczne. Na poły muzyka ta przywołuje również hipnotyczne cechy Urfaust z tą różnicą, że mamy tu do czynienia z totalnie różnymi stylistykami.

Ciekawą refleksją jaka mnie naszła podczas pierwszego odsłuchu albumu, był mój zawód. Gdy w pierwszym utworze zatytułowanym 'Listen’ kończy się rytualna fraza i wchodzą gitary, pomyślałem sobie 'dlaczego?’. Oczywiście, po chwili ta myśl uciekła, będąc zatopioną kolejną fascynacją następnymi dźwiękami. Do czego jednak zmierzam, to fakt, że AT THE ALTAR OF THE HORNED GOD już od pierwszych dźwięków urzeka, mami dźwiękami i manipuluje słuchaczem wprowadzając wielorakie poziomy atmosfery w swej muzyce. Rytualne bębny, nakładające się skrzeczące wokale na czyste wokalizy oddające ducha gotyckiej muzyki, hipnotyczne klawisze, a do tego to charakterystyczne 'płaskie’ brzmienie gitar. Elementy te wirują w opętanym tańcu, w szkieletach utworów, wywołując ciarki u słuchacza, jednocześnie wprawiając w stupor zachwytu.

Odnajdziemy tu rzecz jasna, fragmenty utworów ubrane w szaty stricte Black Metalowe. Będą blasty i piekielny ogień. Jednakże, to tylko kropla w morzu całości. Interesującym jest fakt, w jaki te bogate aranżacje się zazębiają. Słuchając 'Heart of Silence’ miałem wrażenie obcowania z czymś wyjątkowym, ze sztuką. To nie jest tylko kolejny album jaki można mieć w kolekcji, nic podobnego. AT THE ALTAR OF THE HORNED GOD udowodnił swą dojrzałość, ukazał swą wyjątkowość stylistyki. Black Metal zaklęty w formie rytuału, pełen szamańskiego upojenia i widziadeł.

Warto zwrócić uwagę na jeden z instrumentów, a mianowicie djemble czyli afrykański bębenek w kształcie kielicha. Wykorzystanie go plus dołożenie hipnotycznie wypowiadanych słów jak mantry, dodaje elementu autentyczności oraz ukazuje jak wszechstronnym artystą jest Heolstor. Sięgnąć można co prawda po każdy instrument, ale potrafić takowy zaadoptować na potrzeby własnej wizji i zrobić to tak doskonale jak na 'Heart of Silence’ – moje gratulacje.

Na zakończenie kilka słów o produkcji. Ta, oczywiście, jest bez zastrzeżeń. Pojawiają się momenty, gdy gitary nieco się chowają, być może trochę za bardzo. Tyle tylko, że ten wniosek nasuwa się dopiero, gdy skupiamy się na poszczególnych instrumentach. Brzmienie całości jest czytelne. I pomimo, że według szufladek stylistycznych album ten to nadal Black Metal, to jednak jego gotycko-mroczna natura wyziera z niego w całości, przemawia równoprawnie jak jedna z głów hydry. Sumując już powyższą całość, album – potęga.

(English version)

Heolstor is back with what excellent material. The Spaniard’s second album is a veritable masterpiece, but one step at a time. The person behind this project may be known to at least some maniacs from such names as Mystagos or Vanth. The debut album AT THE ALTAR OF THE HORNED GOD (to which I must incidentally return) was already amazing music in itself, but what was presented on 'Heart of Silence’…. – it’s hard for me to put my admiration into words, but I’ll try.

’Heart of Silence’ is almost forty minutes of music we can call Atmospheric Black Metal with a lot of ritualistic elements and darkness, which is undeniably associated with the achievements of Dead Can Dance. Eight tracks, in which we find a masterpiece cover of Suicide Commando’s 'God Is in the Rain’, perfectly buzzes the listener with sounds, is almost narcotic. The music also half recalls the hypnotic qualities of Urfaust, with the difference that we are dealing here with totally different stylistics.

An interesting reflection that came to me during the first listening of the album was my disappointment. When the first track entitled 'Listen’ ends with a ritualistic phrase and the guitars enter, I thought to myself 'Why? This was excellent, after all’. Of course, after a while this thought fled, being submerged by another fascination with the following sounds. What I’m getting at, nevertheless, is that AT THE ALTAR OF THE HORNED GOD captivates from the very first sounds, tantalizes with sounds and manipulates the listener by introducing multiple levels of atmosphere in its music. Ritualistic drums, overlapping screeching vocals over clean vocalizations capturing the spirit of gothic music, hypnotic keyboards, and to top it off, that characteristic 'flat’ guitar sound. These elements swirl in a possessed dance, in the skeletons of the songs, sending shivers down the listener’s spine while instilling a stupor of awe.

We will find here, of course, fragments of songs dressed in strictly Black Metal robes. There will be blasts and hellfire. However, this is only a drop in the ocean of the whole. What’s interesting is the way these rich arrangements interlock. Listening to 'Heart of Silence’ I had the impression of interacting with something special, with art. This is not just another album to have in the collection, nothing like that. AT THE ALTAR OF THE HORNED GOD proved its maturity, showed its uniqueness of style. Black Metal incanted in the form of a ritual, full of shamanic intoxication and specters.

It is worth noting one of the instruments, namely the djemble or African cup-shaped drum. The use of it, plus the addition of hypnotically spoken words like mantras, adds an element of authenticity and shows how versatile an artist Heolstor is. One can reach for any instrument, but to be able to adapt such an instrument to the needs of one’s own vision and do it so perfectly as on 'Heart of Silence’ – my congratulations.

Finally, a few words about the production. This one, of course, is without objection. There are moments when the guitars hide a bit, perhaps a bit too much. Only that this conclusion arises only when we focus on the individual instruments. The sound of the whole is clear. And despite the fact that, according to stylistic drawers, this album is still Black Metal, nevertheless, its gothic-dark nature oozes out of it in its entirety, speaks as equally as one of the hydra’s heads. Summing up the above whole already, the album – a monster.

Tracklist:
1. Listen
2. Closing Circle
3. Heart of Silence
4. Chthonic Summoning
5. Guardian of the Threshold
6. Anointed with Fire
7. God Is in the Rain (Suicide Commando cover)
8. Severing Light

Band:
https://www.facebook.com/atthealtarofthehornedgod/

Label:
http://www.i-voidhanger.com/
http://i-voidhangerrecords.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/pages/I-Voidhanger-Records/178326288885897
https://www.instagram.com/i_voidhanger_records

Autor: W.