ODAL – Zornes Heimat (Rough mix)

CD / vinyl, Sol Records, demo 2019
(English translation below)

Zespół ten już swoje lata ma, nie da się temu zaprzeczyć. Działający w podziemiu od 1999 roku, a dodatkowo Taaken – trzon hordy, tworzący w takich projektach jak Wolfsschrei, Gnipahålan, a w przeszłości w całej garści innych zespołów, nie składa broni. Od 2009 roku nieprzerwanie działa w ODAL ze swoją żoną A.D.D. i wykuwają kolejny oręż.

Album ten, a w sumie bardziej demo, będący surowym miksem utworów które finalnie znalazły się w 2008 roku na 'Zornes Heimat’, został wznowiony kilka lat temu przez niemiecką Sol Records. W momencie powstawania i rejestrowania tychże siedmiu aranżacji, pani A.D.D. nie była jeszcze częścią projektu i jak już wspomnieliśmy, dołączyła w 2009 roku. Ciekawostką tego nagrania jest fakt, iż jest on pozbawiony linii gitary basowej, czego tak naprawdę nie byłem świadom. Takowa informacja widnieje, oczywiście, ale jak to surowy Black Metal, bas wydawał się być jakby ukryty. Zresztą, 'surowy miks’ chyba też tu podświadomie zadziałał i wpłynął na błędny osąd. Tak czy inaczej, basu faktycznie tu nie ma.

Pogańska wersja Black Metalu w wykonaniu Niemców, to, można by rzec, klasyka sama w sobie. Od pierwszych dźwięków riffów gitar nie sposób pomylić stylistyki i przynależności narodowej ODAL. Ta specyficzna melodyka riffów połączona z agresją, wplatająca elementy Natury i smutku w poszczególne aranżacje, jest nader charakterystyczna. Można tu przywołać chociażby Moonblood, poniekąd Aaskareia, Sturmfolk lub Grabunhold, posiłkując się klasykami i obecnie działającymi hordami.

Muzyka sama w sobie opiera się na prostocie, z której to wyłaniają się jak żywe elementy fantastycznych melodii, harmonii gitarowych. Riffy gitar flirtują trochę z germańskim folkiem, a kilka razy miałem wrażenie, jakby kompozycje nieco odpływały w tamtym kierunku. Żaden to jednak zarzut. Taki zabieg urozmaica doznania słuchowe, a sama muzyka wiele zyskuje wyrywając się z kajdan monotonni. Ta monotonia dotyka całego materiału 'Zornes Heimat’, ale jest jak najbardziej pożądanym elementem. Oparcie na niej szkieletu utworów, budowanie atmosfery, wpływa na odbiór i niejednokrotnie wprowadza w zadumę. Swoisty rytuał zamyślenia, kontemplacji.

Pomimo braku linii basowych, które i tak na dłuższą metę nie są aż tak odczuwalne, utwory uderzają swoją bezpośredniością i dużą dynamiką. Wydawać by się to mogło zwodnicze. ODAL z tej niby sprzeczności wychodzi obronnie. Pewnie, nie życzę sobie by Black Metal był nagrywany bez gitary basowej, a z drugiej strony przyznaję, że to całkiem ciekawe doświadczenie słuchowe.

Agresywność utworów to kolejna sprawa, którą warto poruszyć. Riffy są wspomagane bardzo dobrze ułożonymi partiami perkusji, a całość wypada przynajmniej bardzo dobrze. Nawet w tych wolniejszych utworach bądź ich partiach, muzyka szarpie zmysły jak głodny zwierz. Tenże odchodzi po uczcie najedzony i spełniony, zwycięski, a ta przenośnia ma natomiast przełożenie na majestat jaki wyłania się z twórczości Niemców. Utwory potrafią zaskoczyć partiami gitar akustycznych, szybkimi prędkościami i gęstością dźwięku, by przejść w typowe partie środka. Na nudę nie można tu narzekać, mimo monotonnych i powtarzających się riffów i partii kompozycji.

Dużym plusem jest zdecydowanie wokal. Jego barwa ziejąca świetną chrypą, zdzieranym gardłem, to finalne dopięcie całości materiału. Podkreślenie pogańskiego przesłania, wykrzyczana w języku niemieckim, nie pozostawia wątpliwości z czym mamy do czynienia. Nie ma żadnych sygnałów sprzecznych. Harmonia, uzupełnianie się wzajemne instrumentów to podstawa na jakiej bazuje muzyka ODAL. I tymi słowami zachęcam do zapoznania się z dyskografią Niemców, bo naprawdę jest to projekt godny poświęcenia mu uwagi.

(English version)

The band has already had its years, there’s no denying that. Active in the underground since 1999, and additionally Taaken – the core of the horde, having formed in such projects as Wolfsschrei, Gnipahålan, and in the past in a whole handful of other bands – is not laying down its arms. He has been continuously active in ODAL with his wife A.D.D. since 2009, and they are forging another weapon.

This album, actually more of a demo, which is a rough mix of the songs that finally made it onto 'Zornes Heimat’ in 2008, was reissued a few years ago by Germany’s Sol Records. At the time of the creation and recording of these seven arrangements, Ms. A.D.D. was not yet part of the project and, as we mentioned, joined in 2009. An interesting fact about this recording is that it is devoid of a bass guitar line, which I was not really aware of. There is such information, of course, but as it’s raw Black Metal, the bass seemed to be sort of hidden. Anyway, the 'raw mix’ probably also subconsciously worked here and affected the misjudgment. Anyway, the bass is indeed absent here.

The Germans’ pagan version of Black Metal is, one might say, a classic in itself. From the first sounds of the guitar riffs, it is impossible to confuse the style and national affiliation of ODAL. This specific melody of riffs combined with aggression, weaving elements of Nature and sadness into the various arrangements, is highly distinctive. One can recall Moonblood, Aaskareia to some extent, Sturmfolk or Grabunhold here, reinforcing the classics and current hordes.

The music itself is based on simplicity, from which the elements of fantastic melodies, guitar harmonies emerge as if alive. The guitar riffs flirt a bit with Germanic folk, and several times I had the impression that the compositions drift a bit off in that direction. This is nevertheless no complaint. Such a treatment diversifies the listening experience, and the music itself gains a lot by breaking out of the shackles of monotony. This monotony affects all the material of 'Zornes Heimat’, but it is as welcome an element as possible. Basing the skeleton of the songs on it, building the atmosphere, influences the reception and often puts one into reverie. A kind of ritual of thoughtfulness, contemplation.

Despite the lack of bass lines, which are not that noticeable in the long run anyway, the songs are striking in their directness and high dynamics. This would seem to be deceptive. ODAL emerges defensively from this seeming contradiction. Sure, I wouldn’t wish Black Metal to be recorded without a bass guitar, and on the other hand, I admit that it’s quite an interesting listening experience.

The aggressiveness of the songs is another point worth making. The riffs are supported by very well-placed drum parts and the whole thing comes off at least very well. Even in those slower songs or parts of them, the music chugs at the senses like a hungry animal. This one walks away after the feast full and fulfilled, victorious, and this metaphor, on the other hand, is reflected in the majesty that emerges from the Germans’ work. Songs can surprise with acoustic guitar parts, fast speeds and density of sound, to move into typical middle parts. You can’t complain about boredom here, despite the monotonous and repetitive riffs and parts of the compositions.

The big plus is definitely the vocals. His timbre breathing a great hoarse, ripped throat is the final touch to the whole material. Emphasizing the pagan message, shouted in German, leaves no doubt what we are dealing with. There are no contradictory signals. Harmony, complementing each other’s instruments is the basis on which ODAL’s music is based. And with these words I encourage you to familiarize yourself with the discography of the Germans, because it really is a project worthy of your attention.

Tracklist:
1. Brennender Himmel
2. Tosende Flut
3. Feuers Kraft
4. Tausend Wüsten
5. In Wolken zerwühlt
6. Grau mit finstrer Gestalt
7. In kalten Zornes Heimat

Band:
https://odal-horde.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/OdalOffical-615696808599097/
http://www.odal-horde.de/

Label:
http://solrecords.de/
https://soldeviantrecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/www.solrecords.de

Autor: W.