GRAVEYARD – …For Thine is the Darkness

CD / vinyl / cassette, War Anthem Records / Terror from Hell Records, album 2016
(English translation below)

Trzeci album Hiszpanów z GRAVEYARD to kolejna podróż w świat mitów Lovecrafta i horroru, zabarwionych duszną wizją wschodnich bóstw i wierzeń wokół nich skupionych. Zespół swoja lata już ma, a sami muzycy udzielają się w tonie innych zespołów by wymienić chociażby Balmog, Teitanblood, Morbid Flesh, Krossfyre czy genialny Vengeance o którym słuch zaginął po rewelacyjnym debiutanckim demo. Oby to nie był koniec tego projektu. Wracając do bohaterów dzisiejszego teksu, trzeba jasno zaznaczyć, że Death Metal w ich wykonaniu to prawdziwa uczta dla fanów tego gatunku. Nie dość, że panowie stylistyką idealnie pasują i kreują klimat poruszanych w swoich utworach tematów, to jeszcze same aranżacje są cholernie dojrzałe oraz pełne pasji. Album został podzielony wg zasady intro, utwór, intro, utwór, itd. Zabieg kojarzący się niezbyt dobrze, w szczególności gdy twórcy przeginają z długością wstawek poprzedzających faktyczną muzykę. W przypadku '…For Thine is the Darkness’ nie ma takich obaw. Intra zatytułowane 'Threshold’ są krótkie i nie pochodzą z filmów czy innych źródeł, a są autorskimi kompozycjami na poczet albumu. Hiszpanie ów romans Death Metalu z intrami pełnymi grozy dopełnili czary, w której to wirują w szaleństwie niepoznane, tajemnice, skryte elementy przed ludzkim umysłem i jego rozumowaniem. Ciekawym zagadnieniem jest tu utwór o Irem, Omańskim mieście i jego ludności, której okultyzm przejawiający się w czczeniu bożków i nie nawróceniu się, doprowadziły do zgładzenia tejże ludności i ich miasta. Miasto bogate w pałace i świątynie o złotych kolumnach, zostało zmiecione z powierzchni ziemi. Dzisiaj są jedynie domniemane ruiny, pozostałości po tej lokalizacji. No dobra, wróćmy do GRAVEYARD, bo się rozgadałem. Muzyka jaką usłyszymy to miraż Death Metalu, ponurego i posiadającego elementy jaskiniowych riffów, z graniem poniekąd wchodzącym w rejony Heavy Metalu, w szczególności gdy wsłuchamy się w partie solowe gitar. Bardzo dobrze są ułożone konstrukcje utworów, słychać ich własne bicie serca, własny rytm i flow. Dynamika z jaką się tu spotkamy najzwyczajniej powala na łopatki. Wspomniana została też pasja jako element sączący się z twórczości Hiszpanów. Nie ma żadnych wątpliwości, że zespół żyje muzyką metalową i chłonie ją jak każda żywa istota powietrze. Słychać doświadczenie, słychać nie bagatelne pomysły i właśnie ten młodzieńczy zew, tą chęć do grania szczerej muzyki. Głębokie growle w połączeniu z ciężarem, ale też i bardziej melodyjnymi partiami, robią piorunujące wrażenie. Niczym posłannik otchłani, doświadczamy grozy, ciemności i gniewu demonów. Świetny album, absolutny sztos, a ja zaraz sięgam po kolejne wydawnictwa GRAVEYARD celem przypomnienia sobie ich twórczości i dalszego obcowania z Death Metalem wysokiej jakości.

(English version)

The third album by the Spaniards from GRAVEYARD is another journey into the world of Lovecraft’s myths and horror, tinged with a soulful vision of eastern deities and beliefs centered around them. The band has already had its years, and the musicians themselves have been contributing to a ton of other bands, to mention Balmog, Teitanblood, Morbid Flesh, Krossfyre or the brilliant Vengeance, which was forgotten after the sensational debut demo. Let’s hope this is not the end of this project. Returning to the heroes of today’s text, it should be clearly noted that Death Metal in their performance is a real feast for fans of this genre. Not only that the gentlemen’s stylistics perfectly match and create the atmosphere of the topics discussed in their songs, but also the arrangements themselves are damn mature and full of passion. The album is divided according to the principle of intro, track, intro, track, etc. A procedure that connotes not very well, especially when the creators overdo it with the length of the interludes preceding the actual music. In the case of '…For Thine is the Darkness’ there are no such concerns. The intros titled 'Threshold’ are short and do not come from movies or other sources, but are original compositions for the album. The Spaniards have completed this love affair of Death Metal with intros full of horror, in which the unknown, the mysteries, the hidden elements from the human mind and its reasoning swirl in madness. An interesting issue here is a track about Irem, an Omani city and its population, whose occultism manifested in the worship of idols and failure to convert led to the extermination of this population and their city. The city, rich in palaces and temples with golden columns, was wiped out. Today there are only presumed ruins, remnants of the site. All right, let’s get back to GRAVEYARD, because I’ve gotten too far ahead of myself. The music we’ll hear is a mirage of Death Metal, gloomy and having elements of cavernous riffs, with the playing somewhat entering the realm of Heavy Metal, especially when listening to the solo guitar parts. The song structures are very well laid out, you can hear their own heartbeat, their own rhythm and flow. The dynamics encountered here most simply knocks you off your feet. Passion was also mentioned as an element oozing from the Spaniards’ work. There is no doubt that the band lives metal music and absorbs it like any living thing the air. You can hear the experience, you can hear the unabashed ideas and just that youthful call, that desire to play sincere music. Deep growls combined with heaviness, but also more melodic parts, make an electrifying impression. Like a messenger of the abyss, we experience the horror, darkness and wrath of demons. A great album, an absolute shtick, and I’m immediately reaching for more GRAVEYARD releases in order to recall their work and continue to experience quality Death Metal.

Tracklist:
1. Almulk Biallawn Al’Asfar
2. With Fear and Thirst
3. Threshold I
4. Mine Is the Shining Light
5. Threshold II
6. The Mighty Columns of Irem
7. Threshold III
8. Hidden Amidst the Stars
9. Threshold IV
10. To Earth and Death
11. Threshold V
12. Defy & Conquer
13. Threshold VI
14. The Womb of the Desert
15. Threshold VII
16. Son of the Aeon / Sun of the Daemon
17. Alqabr Al’Abdi

Band:
https://graveyardofdoom.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/deathmetalgraveyard
https://www.instagram.com/graveyard_death_metal/

Label:
http://www.war-anthem.de/
https://www.facebook.com/pages/War-Anthem-Records/454659101235343
https://www.instagram.com/war.anthem.records/
https://war-anthem-records.bandcamp.com/
http://www.tfhrecords.com/
https://terrorfromhellrecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/TerrorFromHellRecords/

Autor: W.