TORTURE KRYPT – Bestial Mutation

Cassette, self-released / Brutal Infection Records, demo 1994 / 2018
(English translation below)

Trzy utwory jakie znalazły się na tym demie to istna uczta dla maniaków staro szkolnego Brutal Death Metalu. Skomasowane brzmienie, niskie, pełne ciężaru i napakowane po brzegi interesującą techniką. Na szczęście, chłopaki w 1994 roku doskonale wiedzieli jak ujarzmić ową technikę gry na tyle, by nie wypuścić dema wypełnionego po brzegi samymi popisami grania i połamanych aranżacji. Nowojorczycy już pomijając opisywane tu demo, wydali jeszcze jedno oraz mini album i kto nie zna niech spieszy się zapoznać, bo to perełka jakich mało. Kompilację CD z trzema materiałami wydała hiszpańska Pathologically Explicit Recordings, ale zdobycie tego krążka nie jest już po latach tak łatwe. Wracając jednak do 'Bestial Mutation’, te dziesięć minut muzyki po prostu rozdaje karty w swej stylistyce. Symbioza, że tak sie wyrażę, pomiędzy niskim brzmieniem, growlami, a samą muzyką i jej dynamiką, to strzał w dychę. Słychać tu tyle pasji, totalnego wpierdolu i inspiracji chociażby pierwszym krążkiem Suffocation, wczesnymi dokonaniami Pyrexia, że aż się miło robi. Utwory są zróżnicowane, przeważa oczywiście spora dawka techniki, ale muzyka sama w sobie ma fantastyczny flow i łyka się te dźwięki jednym haustem. Tremolo, akordy, pingi, tłumione i otwarte struny, dudniący bas (partie gdy ten instrument gra we fragmentach utworów jako jedyny, to cudo po prostu miazga) i perkusja, której partie są przynajmniej osobną sprawą dla dwóch / trzech przesłuchań tego materiału. Dodatkowym faktorem, nie ukrywam, jest możliwość przeniesienia się w czasie i wspominania czasów zdobywania demówek i przegrywania ich w głodzie muzyki. Tak więc, oba kciuki w górę dla wydawców, którzy wznawiają starocie, w szczególności te mniej znane. Absolutnie zajebisty materiał, a młode zespoły niech biorą przykład jak grać Brutal Death Metal bez jebanego Slamu na każdym kroku i dopieszczania dźwięku do tego stopnia, że gwiazdy muzyki pop mogłyby niektórym pozazdrościć tejże sterylności.

(English version)

The three tracks featured on this demo are a veritable feast for old-school Brutal Death Metal freaks. Compassed sound, low, full of heaviness and packed to the brim with interesting technique. Fortunately, the guys in 1994 knew exactly how to tame that playing technique enough not to release a demo filled to the brim with sheer displays of playing and arrangements featuring varied 'broken’ tempo changes. The New Yorkers have already skipped the demo described here and released another one as well as a mini album, and whoever doesn’t know it should hurry to get acquainted, because it’s a gem like few. A compilation CD with three materials was released by the Spanish Pathologically Explicit Recordings, but getting this disc is no longer so easy years later. Nevertheless, returning to 'Bestial Mutation’, these ten minutes of music simply deal the cards in their style. The symbiosis, so to speak, between the low sound, the growls, and the music itself and its dynamics, is a hoot. You can hear so much passion, total pounding and inspiration from at least Suffocation’s first album, Pyrexia’s early work, that it’s just nice. The songs are varied, a large dose of technique prevails, of course, but the music itself has a fantastic flow and you swallow these sounds in one breath. Tremolo, chords, pings, muted and open strings, rumbling bass (the parts when this instrument plays in parts of the songs as the only one, it’s fucking crushing) and drums, whose parts are at least a separate matter for two / three listens of this material. An additional factor, I do not hide, is the possibility of moving back in time and recalling the times of acquiring demos and dubbing them in the hunger for music. So, both thumbs up for publishers who reissue oldies, especially the lesser known ones. Absolutely awesome material, and let young bands take an example of how to play Brutal Death Metal without fucking Slam at every turn and polishing the sound to the point that pop stars might envy some of that sterility.

Tracklist:
1. Intro / Bestial Mutation
2. Pharisaical
3. Rotted Remnants

Band:
none

Label:
http://brutalinfectionrecords.bigcartel.com/
https://www.instagram.com/brutalinfection_records/

Autor: W.