MAGICK HOWL – Delusion

Digital, self-released, EP 2023
(English translation below)

Zostałem nielicho zaskoczony przez muzykę tego jednoosobowego projektu z Hiszpanii. Death / Doom Metal jaki został zaprezentowany na najnowszej EPce to muzyka, która sięga zdecydowanie poza granice wspomnianego gatunku. Co prawda te dwa utwory są utrzymane w ryzach tejże, ale sporo tutaj 'skoków w bok’, że tak się wyrażę. Eduardo sięga chętnie i czerpie z elementów psychodelii i nurza się w hipnotyzujących aranżacjach linii gitar. W szczególności partie solowe a prowadzące są istnym majstersztykiem. Melodyjność, która idzie tu na przekór dusznemu klimatowi, jest niesamowita. Zderzenie zupełnie dwóch różnych światów, kompletnych przeciwieństw, zostało połączone i scalone w jeden twór, jeden organizm. Wybuchowość dynamiki riffów, które mają w sobie nawet elementy bestialskiego grania i są zatęchłe, przechodzą płynnie w rozbudowane pasaże gitarowego grania. A te z kolei mamią, zarówno swym pięknem jak i pewną trwogą, niepokojem, budując niesłychany klimat. Można to ując w ten sposób, że to czego dokonał MAGICK HOWL w dwóch utworach, jest nieosiągalne dla wielu zespołów nawet na kilku albumach. Elementy Doom Metalu, żywcem wyciągnięte z lat 90-tych sceny brytyjskiej, przeplatają się z Death Metalem z krwi i kości, by następnie przechodzić w nieznane rejony. Spójność jaka tu panuje jest godna pozazdroszczenia, albowiem słuchowisko zyskuje wiele na tym zabiegu – może nie nawet zabiegu, a umiejętności komponowania i samego grania muzyki. Brzmienie jest skomasowane, brudne. Jednak gdy tylko pojawiają się gitary prowadzące, solowe, zaczynają jakby piąć się i wić w tym gąszczu brudu, wychodząc dźwiękiem ponad resztę. Bardzo udane posunięcie. Wokalnie zderzymy się tutaj z growlami, niskimi i obskurnymi, po wybrzmieniu których pozostaje mały pogłos. I pomimo, że wszystko jest cholernie przemyślane, to w muzyce MAGICK HOWL jest masa, ale to masa pasji. Polecam, warto poświęcić temu zespołowi uwagę.

(English version)

I was quite taken aback by the music of this one-man project from Spain. Death / Doom Metal as presented on the latest EP is music that reaches far beyond the boundaries of the said genre. Admittedly, these two tracks are kept within the confines of the said genre, but there are a lot of 'side-jumps’ here, so to speak. Eduardo reaches willingly and draws on elements of psychedelia and dives into mesmerizing arrangements of guitar lines. The solo and lead parts in particular are a veritable masterpiece. The melodicism, which goes against the suffocating atmosphere here, is amazing. The collision of completely two different worlds, complete opposites, was combined and merged into one creation, one organism. The explosiveness of the dynamics of the riffs, which even have elements of bestiality in them and are musty, pass smoothly into extended passages of guitar playing. And these, in turn, possess, both with their beauty and a certain trepidation, anxiety, building an unheard of atmosphere. One can put it this way, that what MAGICK HOWL has accomplished in two tracks is unattainable for many bands even over several albums. Elements of Doom Metal, vividly drawn from the 90’s British scene, intertwine with flesh-and-blood Death Metal, before moving into unknown territory. The coherence that prevails here is enviable, for the listening experience gains a lot from this treatment – maybe not even the treatment, but the skill of composing and playing the music itself. The sound is clustered, dirty. Nevertheless, as soon as the lead, solo guitars appear, they begin to sort of pile up and wiggle their way through this thicket of dirt, going sonically above the rest. A very successful move. Vocally we collide here with growls, low and obtuse, after the sound of which a small reverb remains. And despite the fact that everything is damn well thought out, there is a mass, but a mass of passion in MAGICK HOWL’s music. I recommend, it’s worth paying attention to this band.

Tracklist:
1. Malignant Eye
2. An Occult Sun

Band:
https://magickhowl.bandcamp.com/

Autor: W.