BURIAL CHOIR – Descension of Firmament

CD, Fallen Temple, album 2022
(English translation below)

Wyśmienity album. Przytłaczająca, pogrzebowa atmosfera, marność. Trzeci album Finów wspiął się na wyżyny umiejętności tychże, a Funeral Doom Metal w ich wykonaniu to absolutna żałoba i uczta pesymizmu. 'Descension of Firmament’ jest rozwinięciem stylistyki jaką dane nam było usłyszeć na poprzednich albumach BURIAL CHOIR, jednakże jest to materiał o wiele bardziej dojrzały, gniecący i upychający religijną zgniliznę, jej opresyjne oblicze w każdy dźwięk jaki tu usłyszymy. Brak jakiejkolwiek nadziei, udręka bez możliwości wyjścia – wszystko to bezpośrednio wgryza się w psychikę słuchacza, nie dając wytchnienia. Mozolne, powolne utwory miażdżą każdą nadzieję zsypując odbiorcę kolejnymi warstwami ziemi w jego własnym grobie. Odnoszę wrażenie, że 'Descension of Firmament’ brzmi niczym ostatnia pieśń, hymn z którym kończy się życie, ostatnie dźwięki na tym świecie. Potem pozostaje już przejście na drugą stronę. Smoła lejąca się z linii basu, głęboko brzmiące bębny – orszak śmierci właśnie ruszył. Melancholijne partie gitar prowadzących to dzieło nad dzieła! Takich melodii oddających w takim stopniu klimat albumu dawno nie słyszałem!!! Pierwsze skojarzenia padły na debiut Anathema, ale w dużym stopniu jest tu sporo inspiracji samym Unholy czy Mournful Congregation. Głębokie growle miażdżą po stokroć, wylewając się na odbiorcę czarną krwią z głębokich naczyń eucharystycznych. Ten wszech obezwładniający ciężar, brzemię niemocy i bezradności, kruchości życia przytłacza absolutnie. Jest prozaicznie genialny. Dodatkowo zostały tu wyśmienicie wykorzystane ozdobniki jak dzwony, klawisze czy nawet gitary bez przesteru. 'Descent of Firmament’ to podróż przez zapomniane nekropolie, porośnięte dziką zielenią cmentarzyska, gdzie poprzewracane płyty nagrobkowe i rzeźby aniołów z ukruszonymi twarzami nadal w bezruchu ronią niewidoczne łzy a ich lament niesie się dźwiękami Finów BURIAL CHOIR.

(English version)

An exquisite album. Overwhelming, funeral atmosphere, futility. The Finns’ third album climbed to the heights of their skills, and Funeral Doom Metal in their performance is absolute mourning and a feast of pessimism. 'Descension of Firmament’ is a development of the style we’ve heard on previous BURIAL CHOIR albums, however, this is much more mature material, crushing and stuffing religious rot, its oppressive face into every sound we hear here. The absence of any hope, agony with no way out – all this directly bites into the psyche of the listener, offering no respite. The painstakingly slow songs pulverize any hope by dumping the listener with successive layers of earth in his own grave. I get the impression that 'Descension of Firmament’ sounds like the last song, the hymn with which life ends, the last sounds in this world. After that, what remains is the passage to the other side. The tar pouring from the bass line, the deep-sounding drums – the retinue of death has just moved on. Melancholic lead guitar parts are a work of art above the works! Such melodies reflecting to such an extent the atmosphere of the album I have not heard for a long time!!! The first associations fell on Anathema’s debut, but there is a lot of inspiration here from Unholy or Mournful Congregation themselves. The deep growls crush a hundredfold, pouring out on the listener with black blood from deep eucharistic vessels. This all-consuming weight, the burden of helplessness and weakness, the fragility of life overwhelms absolutely. It is prosaically brilliant. In addition, ornaments such as bells, keyboards and even guitars without overdrive have been brilliantly used here. 'Descent of Firmament’ is a journey through forgotten necropolises, cemeteries overgrown with wild greenery, where banged-up tombstones and statues of angels with bruised faces continue to shed invisible tears in stillness and their lament is carried by the sounds of Finns BURIAL CHOIR.

Tracklist:
1. Canto III.I
2. Canto III.II
3. Canto III.III

Band:
https://burialchoir.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/burialchoir/

Label:
http://www.fallentemple.pl/
https://www.facebook.com/fallentemple666/
https://www.instagram.com/fallentemplepl/
https://fallentemple.bandcamp.com/

Autor: W.