VENERATION – The Core of Revelation (Triumphant Resistance)

CD / cassette, Fallen Temple / Reaping Death Records, album 2022
(English translation below)

VENERATION, horda z Indonezji, powrócili. Po jakże udanej EPce, która ukazała się również pod szyldem Fallen Temple, przyszedł czas na pełnowymiarowy materiał. Można powiedzieć, że sprawdzian, jakim była 'Thy Infernal’ (EPka z 2020 roku), został zdany na piątkę. Miałem jednak obawy czy zespół podoła i nagra równie dobry materiał, albowiem poprzeczka została zawieszona wysoko. Wątpliwości rozwiały się natychmiast po pierwszych dźwiękach. Nie dość, że 'The Core of Revelation (Triumphant Resistance)’ jest opatrzony w niesamowicie dynamiczne brzmienie, można nawet powiedzieć, że w 'nowoczesne’, to jednak prawdziwy duch muzyki pozostał nietknięty i Rogaty może być spokojny o dalsze działania jego indonezyjskich popleczników. Brzmienie, klarowne i pełne basu, energiczne a nawet ofensywne, pruje do przodu w każdym z utworów. VENERATION na swoim debiucie postawił na połączenie elementów dwóch szkół, a mianowicie greckiej i norweskiej. Usłyszymy tu wyraźne inspiracje wczesnym Rotting Christ czy Varathron w melodyce riffów, które mieszając się z bardziej bezpośrednimi ukazują fantastyczne połączenie, a tym samym potencjał muzyczny VENERATION. Technika tremolo tychże melodii w integracji z bezceremonialnym napieprzaniem akordami w prymitywny sposób daje plugawy kontrast, wzbogaca 'weneryczne’ słuchowisko. Niektóre z aranżacji linii gitar trącą nawet Heavy Metalem, klasycznymi melodiami by zarazem przechodzić nawet w bardziej punkowe kompozycje. Pojawiają się też solowe partie, a te z kolei podkreślają wyraźnie, że muzycy VENERATION odrobili lekcje z gry na swoich instrumentach. To samo można powiedzieć, a wręcz należy powiedzieć, o pracy perkusji i basu. Są momenty prostego bicia, ale znajdziemy sporo smaczków jak np marszowe rytmy werbla czy trochę jakby jazzowo / rockowe patenty. Linie basu są zróżnicowane. Jawią się podkreślając partie bębnów, grając wespół z liniami gitar, tudzież nawet eksplorując własne melodie. Wokalnie usłyszymy ciekawe wokale nawiązujące właśnie do szkoły greckiej i wspomnianego Varathron, ale tak jak w przypadku EPki, mam nieodparte wrażenie, że słyszę tu echa Mortuary Drape. Tak czy owak, podsumowując, 'The Core of Revelation (Triumphant Resistance)’ to rarytas muzyczny, smakowita uczta Black Metalu pobłogosławiona przez samego Diabła. A zatem, kielichy z winem w dłoń i niech Wąż zacznie się wić w waszych duszach.

(English version)

VENERATION, the horde from Indonesia, are back. After a hugely successful EP, which was also released under the Fallen Temple label, it was time for full-length material. It’s safe to say that the test that was 'Thy Infernal’ (the 2020 EP) was passed with a high five. I nevertheless had concerns about whether the band would cope and record equally good material, for the bar was set high. My doubts were dispelled immediately after the first sounds. Not only does 'The Core of Revelation (Triumphant Resistance)’ come with an incredibly dynamic sound, one could even say 'modern’, but the true spirit of the music remained intact and Horned One can rest assured that his Indonesian henchmen will continue. The sound, clear and full of bass, energetic and even offensive, thrusts forward in each track. On its debut, VENERATION has opted to combine elements of two schools, namely Greek and Norwegian. We can hear clear inspirations from early Rotting Christ or Varathron in the melodics of the riffs, which, mixed with more direct ones, show a fantastic combination and thus the musical potential of VENERATION. The tremolo technique of these melodies in integration with unceremonious chord pounding in a primitive manner provides a filthy contrast, enriching the 'VENERATION’ listening experience. Some of the guitar line arrangements even trump Heavy Metal, classic melodies to at the same time pass even into more punk compositions. Solo parts also appear, and these in turn clearly emphasize that VENERATION’s musicians have done their homework on their instruments. The same can be said, indeed should be said, of the drum and bass work. There are moments of straightforward pounding, but you’ll find quite a few flavors like marching snare rhythms and some sort of jazz/rock patter. The bass lines are varied. They appear emphasizing drum parts, playing along with guitar lines, or even exploring their own melodies. Vocally, we’ll hear interesting vocals alluding precisely to the Greek school and the aforementioned Varathron, but as with the EP, I have an irresistible impression that I hear echoes of Mortuary Drape here. Anyway, in conclusion, 'The Core of Revelation (Triumphant Resistance)’ is a musical rarity, a tasty feast of Black Metal blessed by the Devil himself. So, goblets of wine in hand and let the Serpent begin to slither into your souls.

Tracklist:
1. Hellsign (Begotten Hope)
2. Retaliation
3. Decimate (Mutatis Mutandis)
4. The Gleaming Flames of Burning Hadith
5. Katatonik Pantokrator
6. Excess of Darkness
7. The Speckled Dust of Sanhedrin

Band:
none

Label:
http://www.fallentemple.pl/
https://www.facebook.com/fallentemple666/
https://www.instagram.com/fallentemplepl/
https://fallentemple.bandcamp.com/

Autor: W.