ANCIENT BURIAL – Beyond the Watchtowers

Vinyl, Signal Rex, album 2020
(English translation below)

Portugalskie trio udzielające się w takich hordach jak chociażby Concilium, Irae, Decayed, Morte Incandescente, Kommando Baphomet, Occelensbrigg czy Summon, by wymienic tylko część z nich, powołało do życia abominację pod szyldem ANCIENT BURIAL. Aboslutny koszmar muzyczny, penetracja najczarniejszej z najczarniejszych ciemności. Emanacja i hipnotyczna atmosfera jaka dosłownie wylewa się na odbiorcę z 'Beyond the Watchtowers’, wpełza pod skórę, zakaża zmysły, jest ogromna. Osiem utworów jakie zaprezentowali Portugalczycy to totalny Raw Black Metal, jego ohydna low-fi forma, w której prym wiedzie dźwięk blach perkusyjnych, opętane, niemalże niezrównoważone w swym transie wokale i cała masa sprzężeń gitar w nieokiełznanym chaosie. Gitary wiją się w konwulsjach, tworząc niemal transcendentalne tło. Po raz kolejny muszę to powiedzieć – z tej muzyki wychyla się paskudna, plugawa ciemność przyprawiająca o dreszcze, nieprzyjemna, opresyjna. Soniczny terror uderza w słuchacza z każdego dźwięku, albowiem nie znajdziemy tu momentów ciszy lub chociaż chwili wytchnienia dla zmysłów w bardziej przyjemnej aranżacji, tudzież jej fragmencie. Jeśli pamiętacie debiut chociażby Black Cilice czy dokonania Vetala lub wspomnianego wyżej Irae z początkowego okresu istnienia – jest to chyba trafne określenie czemu stawiamy tu czoło. Black Metal w wydaniu ANCIENT BURIAL jest chory, pokryty gangreną a z jego wrzodów wypływa czarna ropa. Maniakalny, pełen oparów śmierci Black Metal. Potępienie, bezczeszczenie świętości i doktryny mroku. Nieprzenikniona krainy śmierci, bólu i wampirycznego głodu. Muzyka, która jest na miarę ścieżki dźwiękowej makabrycznego horroru, kładąca zgniliznę na zmysłach słuchacza, będąca idealną miksturą niepokojących dźwięków – chorobliwych, pożerających duszę i wszystko napotkane na jej drodze. Nadzwyczajny debiut, fanatyczny i pełen pasji. Niegodziwy, niecny i na wskroś pełen Zła. Absolutny mus dla czcicieli sonicznej ciemności.

(English version)

The Portuguese trio contributing to such hordes as Concilium, Irae, Decayed, Morte Incandescente, Kommando Baphomet, Occelensbrigg or Summon, to name a few, has brought to life an abomination under the banner of ANCIENT BURIAL. An aboslutive musical nightmare, a penetration of the darkest of darkness. The emanation and hypnotic atmosphere that literally pours out on the listener from 'Beyond the Watchtowers’, creeps under the skin, infects the senses, is immense. The eight tracks that the Portuguese presented are total Raw Black Metal, its hideous low-fi form, in which the sound of the drumsticks, the possessed vocals, almost unbalanced in their trance, and a whole lot of coupling guitars in unbridled chaos take the lead. The guitars swirl in convulsions, creating an almost transcendent background. Once again, I have to say it – from this music leans a nasty, foul darkness that makes you shiver, unpleasant, oppressive. Sonic terror strikes the listener from every sound, for there are no moments of silence or at least a moment of respite for the senses in a more pleasant arrangement or its fragment. If you remember the debut of Black Cilice, or the achievements of Vetala or the aforementioned Irae from their early days – this is probably an apt description of what we are facing here. Black Metal in the edition of ANCIENT BURIAL is sick, covered with gangrene and from its ulcers flows black pus. Maniacal, full of death fumes Black Metal. Condemnation, desecration of holiness and the doctrine of darkness. An impenetrable realm of death, pain and vampiric hunger. Music that is bespoke to the soundtrack of a macabre horror movie, laying rot on the senses of the listener, being a perfect concoction of disturbing sounds – morbid, devouring the soul and everything encountered in its path. An extraordinary debut, fanatical and passionate. Wicked, foul and thoroughly full of Evil. An absolute must for worshippers of sonic darkness.

Tracklist:
1. Intro / Nighthunt
2. Wolferian Woods of Belial
3. Into the Land of Death
4. Ritualistic Trinity of Evil
5. Dark Path Disciples
6. Hunger for Desecration
7. Eclipse de Almas

Band:
https://ancientburialbm.bandcamp.com/

Label:
http://www.signalrex.com/
https://www.facebook.com/signalrec
https://www.instagram.com/signalrex
https://signalrex.bandcamp.com/

Autor: W.