TILL – Oyer and Terminer

CD / tape, Blasphemous Creations of Hell Records / Worship the Void Records / Bitter Misery Records, album 2021
(English translation below)

TILL to projekt z USA, Tulsa/ Oklahoma, grający surowy w brzmieniu, ale atmosferyczny Black Metal. Twór ten od początku istnienia, bądź raczej wydawania materiałów ponieważ data powołania tegoż nie jest znana, nagrał już całkiem sporą ilość wydawnictw. Trzy pełne albumy, pięć splitów i dwie EPki to całkiem pokaźna liczba w dyskografii, zważając przy tym, że TILL zaznaczył swoją obecność pierwszą EPką w 2020 roku. Ciekawym zagadnieniem jest też tematyka albumu. Otóż, tytuł 'Oyer and Terminer’ nawiązuje do Sądu w Salem w 1692 roku, który to funkcjonował przez pięć miesięcy i został rozwiązany skutkiem odbicia się procesów szerokim echem oraz dezaprobaty ludu. Sąd ten zajmował się tropieniem i sądzeniem rzeczonych wiedźm i czarów, a jak nie trudno się domyślić, został powołany przez fanatyków religijnych. Przejdźmy zatem do muzyki. Usłyszymy tutaj atmosferę przypominającą nieco 'Filosofem’ Burzum, ale to tylko fragment tego, czym w pełni jawi się 'Oyer and Terminer’. Sporo tutaj podniosłego klimatu uzyskanego dzięki partiom pianina, które jako przerywnik a zarazem integralna część materii muzycznej, wprowadza dużą dawkę melancholii kładąc cień na duszy słuchacza. Oprócz tego pojawiają się tu nastrojowe partie instrumentów klawiszowych, lawirując pomiędzy Dungeon Synth a Dark Ambientem. Poniekąd ta egzaltacja emocji uwypukla dokąd muzycznie zmierza TILL, a z drugiej strony nakreśla kontrast wspomnianej melancholijnej pustki z tematyką albumu. Praca gitar to w większości operowanie akordami oraz melodie tremolo, nic odkrywczego, ale pasującego do konceptu i stylistyki jaką prezentuje TILL. Wokalnie jest typowo, skrzeczenie, nieco jakby przesterowane, jednakże kolejny raz bardzo pasujące do muzyki prezentowanej przez Amerykanów. Tempa utworów są różne, aczkolwiek nadrzędnie skupiają się wokół środkowych i wolnych. Podsumowując, 'Oyer and Terminer’ to naprawdę bardzo dobry album. Nie jest odkrywczy, nie prezentuje nic nowego, absolutnie. Wszak, to konkretny Atmospheric Black Metal.

(English translation)

TILL is a project from the USA, Tulsa/ Oklahoma, playing raw in sound, but atmospheric Black Metal. This creation has already recorded quite a number of releases since its inception, or rather the release of material since the date of its establishment is unknown. Three full albums, five splits and two EPs are quite a substantial number in the discography, considering that TILL marked its presence with its first EP in 2020. The subject matter of the album is also an interesting issue. Well, the title 'Oyer and Terminer’ alludes to the Salem Court in 1692, which functioned for five months and was dissolved as a result of the reverberations of the trials and the disapproval of the people. This court was in charge of tracking down and judging the witches and witchcraft in question, and, as is not hard to guess, was set up by religious fanatics. So let’s move on to the music. Here we will hear an atmosphere somewhat reminiscent of Burzum’s 'Filosofem’, but this is only a fragment of what 'Oyer and Terminer’ fully reveals itself to be. There’s a lot of solemn atmosphere here obtained thanks to the piano parts, which, as an interlude and at the same time an integral part of the musical matter, introduces a large dose of melancholy casting a shadow over the listener’s soul. In addition, there are atmospheric parts of keyboard instruments here, juggling between Dungeon Synth and Dark Ambient. In a way, this exaltation of emotions highlights where TILL is going musically, and on the other hand outlines the contrast of the aforementioned melancholic emptiness with the album’s theme. The guitar work is mostly chord work and tremolo melodies, nothing revealing, but fitting for the concept and style TILL presents. Vocally it’s typical, screeching, a bit like overdriven, however, once again very fitting for the music presented by the Americans. The tempos of the songs vary, albeit with an overriding focus on the middle and slow ones. All in all, 'Oyer and Terminer’ is really a very good album. It is not revealing, it does not present anything new, absolutely. After all, it is definite Atmospheric Black Metal.

Tracklist:
1. Kingdom on the Hill
2. A Book Signed in Blood
3. Physical Harm by Magical Means
4. The Power of Truth Denied
5. From My Cell I Curse the Commonwealth
6. Oyer and Terminer
7. The Frailty of the Reverent
8. Upon Gallows Hill
9. As My Lifeless Body Swings from the Noose
10. The Devil’s Greatest Trick

Band:
https://tillbm.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/till_bm/

Label:
https://bchrecords.storenvy.com/
https://www.facebook.com/blasphemouscreationsofhellrecords/
https://instagram.com/b.c.h.records
https://blasphemouscreationsofhellrecords1.bandcamp.com/
https://worshipthevoidrecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/worshipthevoidrecs/
https://www.instagram.com/worshipthevoidrecs/
https://www.instagram.com/bittermiseryrecords/
https://bittermiseryrecords.bigcartel.com/

Autor: W.