KAWIR – Adrasteia

CD / vinyl / cassette, Iron Bonehead Productions, album 2020
(English translation below)

Ósmy album KAWIR. Grecy uraczyli kolejny raz nas antyczną opowieścią przekutą na genialnie zaaranżowany materiał. Tytułowa Adrasteia, według greckiej mitologii była nimfą, która wraz ze swoją siostrą Idą opiekowały się Zeusem w jego najmłodszych latach, chroniąc go przed jego ojcem Kronosem. Zapewne materiał ten nie odnosi się bezpośrednio do tych wydarzeń i jest tu przytoczona piękna historia, której głównym motywem jest postać nimfy. KAWIR powstał w 1993 roku i po chwilę obecną wydaje świetne materiały, a szukać słabego wydawnictwa w ich dyskografii jest czysto bezcelowe.

Album KAWIR to fantastyczny miraż melodyki przepełnionej antyczną Grecją wraz z silną ekspresją, momentami nawet bezpośrednio uderzającą w słuchacza. „Adrasteia”, jak i w przypadku pozostałych albumów Greków, to Black Metal w dużej mierze oparty na melodyjnych riffach. To właśnie praca gitar, powiedziałbym w 85%, wyznacza kanon muzyki i to dokąd ta zmierza. Połączenie ich z świetnie zaaranżowaną sekcją rytmiczną, to już istny klasyk. KAWIR przyzwyczaił mnie na przestrzeni lat do oblicza Black Metalu który prezentują. Jest w nim finezja, a przede wszystkim zawsze koncept. Myśl przewodnia, która przejawia się nie tylko w lirykach, ale i w aranżacjach. Skoro była już mowa o gitarach, przy okazji których zapomniałem dodać o jakże świetnych akustycznych partiach, zatem dokończmy wątek sekcji rytmicznej. Bas, jego silny puls słychać zarówno w wolnych fragmentach muzyki, ale też jest słyszalny, gdy wchodzi w symbiozę ze stopami przy szybkich momentach. Sama perkusja jest równie dobrze zarejestrowana. Słychać uładzenie w szczególności werbla i tomów, ale przyznaję, że wypada to bardzo dobrze. Przejścia nie zagłuszają reszty instrumentów, poprzez wybijanie się dźwiękiem ponad nie, a szybkie partie na werblu pozostają nadal dobrze słyszalne. Pozostały wokale, gdzie naprawdę jest mistrzostwo! Pomijam już, jak świetnymi wokalami operuje Porphyrion, bo o tym każdy wie. Jednakże, gościnnie zaprezentował się nam Alexandros z Macabre Omen w postaci dodatkowych wokali oraz w utworze „Colchis” zaśpiewała Lindy Fay Hella z Wardruna. Utwór magiczny, niosący słuchacza delikatnie swą historią niczym ziarno piachu na wietrze… Takie rzeczy trzeba umieć docenić.

KAWIR kolejny raz nagrał album, który można nazwać dziełem. Dla takich wydawnictw warto się zatracić w poczuciu czasu, słuchając ich bez opamiętania. Antyczna Grecja żyje, pełna swoich tajemnic i uśpionych bogów, a oni czekają na odpowiedni moment by w dumie ponownie się podnieść. By istnieć i pisać nowe historie.

(English version)

The eighth album by KAWIR. The Greeks have once again graced us with an ancient tale turned into brilliantly orchestrated material. The Adrasteia of the title, according to Greek mythology, was a nymph who, together with her sister Ida, took care of Zeus in his early years, protecting him from his father Kronos. Arguably, this material does not directly relate to these events, and there is a beautiful story recounted here, the main theme of which is the figure of the nymph. KAWIR was formed in 1993 and continues to release great material to this day, and it is purely pointless to look for a weak release in their discography.

KAWIR’s album is a fantastic mirage of melodics filled with ancient Greece along with strong expression, at times even directly striking the listener. „Adrasteia”, as with the rest of the Greeks’ albums, is Black Metal largely based on melodic riffs. It is the work of the guitars, I would say 85%, that sets the canon of the music and where it is going. Combining them with a superbly orchestrated rhythm section is already a real classic. KAWIR has accustomed me over the years to the face of Black Metal they present. There is finesse in it, and above all, always a concept. A guiding thought that manifests itself not only in the lyrics, but also in the arrangements. Since there was already a mention of guitars, by the way I forgot to add what great acoustic parts, so let’s finish the thread of the rhythm section. The bass, its strong pulse can be heard both in the slow parts of the music, but is also audible when it enters into symbiosis with the feet during fast moments. The drums themselves are equally well recorded. You can hear the softening of the snare and toms in particular, but I admit that it comes off very well. The transitions don’t drown out the rest of the instruments by sounding over the top of them, and the fast parts on the snare drum are still clearly audible. That leaves the vocals, where there really is a mastery! I’m already leaving aside how great Porphyrion’s vocals are, because everyone knows that. However, we were treated to a guest appearance by Alexandros of Macabre Omen in the form of additional vocals, and in the song „Colchis” sung by Lindy Fay Hella of Wardruna. A magical track, carrying the listener gently with its story like a grain of sand in the wind…. Such things should be able to appreciate.

KAWIR has once again recorded an album that can be called a masterpiece. For such releases it is worth losing yourself in the sense of time, listening to them without restraint. Ancient Greece is alive, full of its secrets and dormant gods, and they are waiting for the right moment to rise again in pride. To exist and write new stories.

Tracklist:
1.Tydeus
2.Atalanti
3.Danaides
4.Limniades
5.Colchis
6.Medea

Band:
https://www.facebook.com/kawirblackmetal
https://kawir.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/kawir_official/

Label:
https://www.facebook.com/IronBoneheadProductions
https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/
https://shop.ironbonehead.de/en/
https://www.instagram.com/ironboneheadproductions/

Autor: W.