VAAL – Visioen van het verborgen land

CD / vinyl, New Era Productions, album 2019
(English translation below)

Nie mam pojęcia dlaczego takie projekty jak opisywany tutaj VAAL kończą swój byt, a artysta jest nadal aktywny, jednakże w innych już hordach. Vaal, stojący za całokształtem muzyki i będący jedynym członkiem tego holenderskigo zespołu, jest obecnie aktywny w Blood Tyrant, Fir i dobrze znany wszystkim Old Tower. Niestety, poza wymienionym VAAL, do piachu poszły także nieodżałowane The Wampyric Specter, Ravenzang. Black Metal jaki otrzymujemy na drugim i ostatnim albumie Holendra, to połączenie wczesnej drugiej fali skandynawskich filarów tejże stylistyki: Burzum z okresu „Hvis lyset tar oss” połączonego z pasażami klawiszy jakie odnajdziemy na debiucie Dimmu Borgir czy Emperor. Podkreślę to ponownie, tak jak robiłem to już w wielu recenzjach – taka koherencja to nic nowego, to dobrze znany i uczęszczany szlak. W tym właśnie jest cały geniusz, by niczego nie zmieniać i nie wprowadzać zmian do stylistyki doskonałej już samej w sobie. Ci z was, którzy szukają alternatywy lub eksperymentów – nic tu po was. Hołd, jaki oddał VAAL tamtym czasom jest niesamowity, majestatyczny, urzeka i mami pięknem zimnych ciemności nocy. Black Metal recepty Holendra jest dokładnie taki, jaki widzicie na okładce – przeszywający chłodem do szpiku kości, a zarazem tajemniczy jak zamczysko, które dumnie wyłania się w swojej dystynkcji spośród zaśnieżonych lasów. Powolne, hipnotyczne gitary, zagrane właśnie na modłę Burzum wtapiają się w dostojne partie klawiszy, malując na kształt natchnionego malarza pejzaże pełne chłodu i patosu. Atmosfery dopełniają ambientowe utwory, rozlewające się powolnym mrokiem stalowego błysku księżyca nad zmysłami słuchacza. Utwory są utrzymane w średnich / wolniejszych obrotach i to jeszcze bardziej nawarstwia uczucie spowijającej nas dookoła magii. Oczywiście, zetkniemy się też z szybkimi partiami, ale tych jest o wiele mniej. Pojawiające się skrzeczące wokale stanowią tu dopełnienie całości. Tym bardziej, że pełnią tu rolę nieco okazyjną, a sam album bazuje na aurze prowadzonej przez materię samej muzyki. Cóż, być może VAAL jeszcze powstanie zza grobu, być może dane nam będzie jeszcze usłyszeć idealne dźwięki wczesnych lat 90-tych Black Metalu.

(English version)

I have no idea why projects such as VAAL, described here, are ending their existence, and the artist is still active, however, in already different hordes. Vaal, behind all the music and being the only member of this Dutch band, is currently active in Blood Tyrant, Fir and the well-known Old Tower. Unfortunately, in addition to the aforementioned VAAL, the regrettable The Wampyric Specter, Ravenzang have also gone to the dust. The Black Metal we get on the Dutchman’s second and final album is a combination of early second wave Scandinavian pillars of the style: Burzum from the „Hvis lyset tar oss” period combined with the keyboard passages we find on Dimmu Borgir or Emperor’s debut. I’ll emphasize it again, as I’ve done in many reviews – such coherence is nothing new, it’s a well-known and well-traveled path. That’s where all the genius is, not to change anything or make changes to a style that is already perfect in itself. Those of you looking for alternatives or experiments – nothing here for you. VAAL’s tribute to those times is amazing, majestic, captivating and mystifies with the beauty of the cold darkness of the night. Black Metal of the Dutchman’s prescription is exactly what you see on the cover – piercing cold to the marrow of your bones, yet mysterious as a castle that proudly emerges in its distinction from among the snowy forests. Slow, hypnotic guitars, played just in the fashion of Burzum blend into stately keyboard parts, painting landscapes full of coldness and pathos in the manner of an inspired painter. Ambient tracks complete the atmosphere, spilling with the slow darkness of a steel moonlight gleam over the listener’s senses. The tracks are kept at medium/slower speeds and this further layers the feeling of magic shrouded all around us. Of course, we’ll also encounter fast parts, but those are far fewer. The screeching vocals that appear here complement the whole. All the more so since they play a somewhat occasional role here, and the album itself is based on an aura led by the matter of the music itself. Well, perhaps VAAL will still rise from beyond the grave, perhaps we will still be given the perfect sounds of early 90s Black Metal.

Tracklist:
1. Een nachtelijk waken
2. Verloren in een vreemde droom
3. Doudesheimen
4. Zielentocht
5. Schimmerwoud
6. Stemmen in de mist
7. Visioen van het verborgen land
8. De laatste schemering

Band:
none

Label:
http://www.new-era-productions.nl/
https://www.instagram.com/new_era_productions_nl/
https://www.facebook.com/New-Era-Productions-203537566677518/

Autor: W.