DJEVELKULT – Nar Avgrunnen Åpnes

CD / vinyl, Saturnal Records / The Clandestine Coven, album 2018
(English translation below)

Norweska horda kryjąca się pod nazwą DJEVELKULT powstała w 2010 roku. Co prawda, początki sięgają roku 2009, ponieważ przez ten rok funkcjonowali jako Skadefryd. Członkowie udzielają się również w innych projektach / hordach, jak chociażby Likvann czy Den Saakaldte. „Når avgrunnen åpnes” to drugi album Norwegów i trzeba przyznać, że tempo wydawnicze mają dość mozolne. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do lektury recenzji.

DJEVELKULT swoim drugim albumem zdecydowanie postawił na swego rodzaju rozwój. W porównaniu do debiutanckiego pełniaka, tutaj obcujemy z bardziej przemyślanymi aranżacjami. Nie będę tu w żaden sposób odkrywczy mówiąc o „I djevelens tegn” jako o albumie ze średniej półki. Niby nic mu nie brakowało, ale jakoś nie porywał, nie przykuwał tak silnie uwagi jak w przypadku jego następcy. „Når avgrunnen åpnes” brzmi jakby nagrał go zupełnie inny zespół. Nie zrozumcie mnie źle – nie oznacza to drastycznych zmian stylistycznych w Black Metalu jaki prezentuje DJEVELKULT. Według mnie zespół pogłębił szkielety utworów ciekawszymi rozwiązaniami a jednocześnie pozostał w sztywnym kanonie Black Metalu. Przede wszystkim, mamy tu świetnie zachowany balans pomiędzy melodyką riffów, a ich rytmiczną stroną. Rzekłbym nawet, tą brutalniejszą stroną. Norwedzy położyli mocny nacisk na bezpośredniość i dopracowali ten element wyśmienicie. Jednakże atmosfera albumu, która jawi się tajemniczością dzięki melodyjności, wchodzi w idealne pojednanie tychże dwóch czynników. Materiał ma w sobie coś, co określiłbym mianem grozy, pewnej dozy apokaliptycznego odczucia. Utwory nie są rozwleczone, trafiają w punkt i dodatkowo nie ma 'rozmycia’ struktur (kompozycje zmierzają w odpowiednim kierunku, brak przejawów błądzenia).

Horda nagrała i zrealizowała iście diabelski materiał. Należy dodać, że ta melodyjność riffów czasami kojarzy mi się ze sceną fińską. „Når avgrunnen åpnes” jest zdecydowanie godzien uwagi i wydania kasy by mieć go na półce.

(English version)

The Norwegian horde hiding under the name DJEVELKULT was formed in 2010. Admittedly, the origins date back to 2009, as they functioned as Skadefryd for that year. The members also contribute to other projects/hordes such as Likvann and Den Saakaldte. „Når avgrunnen åpnes” is the second album by the Norwegians and it must be said that their publishing pace is quite strenuous. I have no choice but to invite you to read the review.

DJEVELKULT, with their second album, has definitely bet on a kind of development. Compared to the debut full-length, here we interact with more thoughtful arrangements. I won’t be in any way revelatory here by referring to „I djevelens tegn” as a mid-range album. It seemingly lacked nothing, but somehow it didn’t thrill, didn’t capture attention as strongly as its successor. „Når avgrunnen åpnes” sounds like it was recorded by a completely different band. Don’t get me wrong – this does not imply drastic stylistic changes in the Black Metal that DJEVELKULT presents. In my opinion, the band deepened the skeletons of the songs with more interesting solutions and at the same time remained within the rigid canon of Black Metal. Above all, we have here a perfectly preserved balance between the melodic riffs and their rhythmic side. I would even say, the more brutal side. The Norwegians placed a strong emphasis on immediacy and perfected this element superbly. However, the atmosphere of the album, which appears mysterious thanks to its melodiousness, enters into a perfect reconciliation of these two factors. The material has what I would describe as horror, a certain dose of apocalyptic feeling. The songs are not long-winded, they hit the point and, in addition, there is no 'blurring’ of structures (the songs go in the right direction, no manifestations of wandering).

The Horde has recorded and realized truly devilish material. It should be mentioned that this melodiousness of riffs sometimes makes me think of the Finnish scene. „Når avgrunnen åpnes” is definitely worthy of attention and spending cash to have it on the shelf.

Tracklist:
1.Atomic Holocaust
2.Condemned into Eternal Void
3.Når avgrunnen åpnes
4.En ny tid
5.Døpt i helvetesild
6.An Evil Unheard Of
7.Apocalypse (Hellspawn)
8.Vredeskvad

Band:
https://djevelkult.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Djevelkult/193177787385783

Label:
http://www.saturnalrecords.com/
https://saturnalrecs.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/saturnalrecords

Autor: W.