UNIVERSALLY ESTRANGED – Dimension of Deviant Clusters

CD / vinyl / tape, Blood Harvest, album 2022
(English translation below)

Drugi album Bretta z UNIVERSALLY ESTRANGED to czysta kontynuacja tego, co mogliśmy usłyszeć na „Reared Up in Spectral Predation”. Zanim album się ukazał, a pamiętając jak wybornym był debiut Amerykanina, zacierałem niecierpliwie łapska. W końcu nadszedł ten czas i uniwersum otworzyło się ponownie uwalniając całe rzesze obcych, otwierając korytarze czasoprzestrzenne i zaginając je do ich własnych potrzeb. Death Metal wedle receptury UNIVERSALLY ESTRANGED to absolutnie kosmiczna sprawa. Aranżacje utworów są po prostu niesamowite, i pomimo elementów udziwnień i wstawek elektroniki tu i ówdzie, to materiał kosi bezlitośnie. Niski strój gitar uderza z każdym akordem, a grobowe melodie tremolo sączą się ustawicznie i dokładnie w nasze umysły. Wiadomo, każdy z nas słyszał już wiele w Death Metalu, tony odłamów, stylistyk i ich konglomeraty. Brett natomiast robi to wyjątkowo i wbrew temu, że nie ma tu przesytu elektroniki (ta występuje tu wyłącznie jako ozdobnik w poszczególnych partiach albumu), „Dimension of Deviant Clusters” jawi się swoistą kosmiczną odyseją – pełną przemocy i nieodgadnionego. Czegoś, co w atmosferze wykreowanej na albumie, jest wychodzące poza zwykłe rozumienie. W kilku momentach usłyszałem też znajomy klimat do nagrań Blood Incantation, a być może to tylko umysł płatał mi figle. Utwory są bardzo zróżnicowane aranżacyjnie, a pomysłów jakie zostało w nie upchane – całokształt przyprawia naprawdę o zawroty głowy i podziw jak jedna persona mogła stworzyć tak doskonały album. Pod gitarami kryje sie wyraźnie słyszalna linia basu, która nie raz bądź nie dwa, towarzyszy gitarom grając te same riffy. Wokale są oparte głównie na niskich growlach, ale pojawiają się też niskie gutturale na wzór Brutal Death Metalu. Kilka słów o elektronice. Stworzone tu preludium i interludium naznaczone jest pewnego rodzaju psychodelią. Pozornie, ten element nie powinien tu pasować, a jednak jest to zabieg w samo sedno. Fragmenty sampli pojawiające się w tle utworów czy nawet wokale sprawiające wrażenie jakby ktoś mówił przez krótkofalówkę – jak to wszystko robi robotę! Kolejny element tej układanki to partie perkusji – nie potrafię wyjść z podziwu jak Brett ogarnął to wszystko samemu. Kunszt aranżacji, zagrania i pomysłu na muzykę jest tak kosmiczny jak cała twórczość UNIVERSALLY ESTRANGED. Absolutny mus do nabycia i posiadania w kolekcji, tyle w temacie.

(English version)

Brett’s second album with UNIVERSALLY ESTRANGED is a pure continuation of what we could hear on „Reared Up in Spectral Predation.” Before the album came out, and remembering how delectable the American’s debut was, I was rubbing my hands impatiently. Finally, the time had come and the universe had reopened releasing a whole host of aliens, opening up space-time corridors and bending them to their own needs. Death Metal by UNIVERSALLY ESTRANGED’s recipe is absolutely cosmic. The arrangements of the songs are simply amazing, and despite the elements of weirdness and inserts of electronics here and there, this material kills mercilessly. The low tuning of the guitars strikes with every chord and the sepulchral tremolo melodies ooze continuously and thoroughly into our minds. It’s a known fact, everyone has heard a lot in Death Metal, tons of factions, styles and their conglomerates. Brett, on the other hand, does it uniquely, and in spite of the fact that there is no overabundance of electronics (this one appears here only as an ornament in particular parts of the album), „Dimension of Deviant Clusters” appears to be a kind of cosmic odyssey – full of violence and the unexplored. Something that, in the atmosphere created on the album, is beyond ordinary understanding. At a few moments I also heard a familiar vibe to Blood Incantation’s recordings, or perhaps it was just my mind playing tricks on me. The songs are very diverse in arrangement, and the ideas that have been packed into them – the whole thing really makes you dizzy and in awe of how one persona could create such a perfect album. The vocals are mainly based on low growls, but there are also low gutturals along the lines of Brutal Death Metal. A few words about electronics. The prelude and interlude created here is marked by a kind of psychedelia. Seemingly, this element should not fit here and nevertheless it is a trick to the core. Fragments of samples appearing in the background of the tracks or even vocals that give the impression of someone speaking through a walkie-talkie – how it all gets the job done! Another piece of this puzzle is the drum parts – I can’t get out of admiration how Brett embraced it all by himself. The artistry of the arrangement, playing and idea of the music is as spacey as all of UNIVERSALLY ESTRANGED’s work. An absolute must buy and have in your collection, that’s about it.

Tracklist:
1. (Prelude)
2. Psychic Laceration
3. Devoured from Another Time
4. Between the Lacunae
5. Dimension of Deviant Clusters
6. Memory of Death
7. (Interlude)
8. Corrupted Mind Palace
9. Universally Estranged

Band:
https://universallyestranged.bandcamp.com/
https://instagram.com/universally_estranged

Label:
http://www.bloodharvest.se/
https://www.instagram.com/bloodharvestrecords/
https://www.facebook.com/pages/Blood-Harvest-Records/300012152033
https://bloodharvestrecords.bandcamp.com/

Autor: W.