IKU-TURSO – Storm Over Isengard

Tape / CD / vinyl, self-released / Wolfspell Records / His Wounds, EP 2019
(English translation below)

Projekt ten to konglomerat składający się z muzyków sceny Fińskiej i Holenderskiej. W skład wchodzą ludzie udzielający się w undergroundowych projektach / hordach jak chociażby Orewoet, Khanus, Wrathage czy From the Void. Horda powstała w 2017 roku i ich debiutancki album został wydany przez rodzimą Wolfspell Records. Zapraszam do obcowania z doskonałym Black Metalem, który trwa niecałe 20 minut… Niestety.

Materiał z 2019 roku tegoż projektu to mocna pozycja. Tym samym jest inna niż to, co dane nam było słyszeć na „The Great Tower”. Muzycznie IKU-TURSO opuścił ścieżkę stricte Atmospheric Black Metalu, by wkroczyć na tą bardziej folkową. Nie oznacza to jednak, że usłyszymy tu wyłącznie skoczne wesołe przyśpiewki. O ile tak ta stylistyka może się kojarzyć, to w tym przypadku uczestniczyć będziemy w podniosłych ceremoniach. Te z kolei będą co rusz wracać na drogę z jakiej znamy IKU-TURSO, do bardziej atmosferycznego grania. Jednakże, nie uświadczymy ultra szybkich partii. Cały materiał jest skierowany jakby w stronę bardziej spokojnej aury, która potrafi wyrwać z patetycznej zadumy. Wtedy to budzą się demony, a patos aranżacyjny chowa się szybko za rodzącym się tajemniczym terrorem. Podoba mi się tu bardzo dojrzała gra z wykorzystaniem folkowych melodii i stawianie jej obok bardziej tradycyjnego podejścia do Black Metalu – chociaż nadal w formie atmosferycznej. Pojawiają się jednak takie patenty ten otwierający „Sapphire Dreams”, które wręcz wciska nam aurę wizji folkowych czy nawet fantasy. Momentami aranżacje mocno przypominają to co słyszeliśmy lata temu na „Høstmørke” autorstwa Isengard. Podobne czyste wokale, lekko pijackie i ta niesamowita aura… Gdy osłuchasz się już i powoli zaczynasz się przyzwyczajać do tegoż klimatu, IKU-TURSO uderza z Black Metalowymi wokalami. I takiż to balans otrzymujemy do ostatniego utworu, którym to jest cover Satyricon. Obiektywnie patrząc, jest to najostrzejszy utwór na całej EPce. Utwór pochodzi z „Nemesis Divina” czyli ostatniej słuchalnej płyty Norwegów. Ciekawostką jest, że IKU-TURSO liryki przetłumaczyli na język niderlandzki i w takiej też formie utwór został nagrany. „Du som hater Gud”, tutaj widniejący jako „Jij die God haat” to świetny aranż i niemałe zaskoczenie na sam koniec. W moim odczuciu EPka jest bardzo udana i warta sprawdzenia.

IKU-TURSO zaoferował naprawdę solidną dawkę Black Metalu. I chyba nie jest to istotne czy to był Atmospheric czy może bardziej Folk: ważne, że muzyka zawarta na tej kasecie po prostu robi robotę! Z taką myślą zakończę tą recenzję i oby zachęciła kilka osób do zapoznania się z tudzież twórczością projektu lub, jeśli już ich znacie, z samą EPką.

(English version)

This project is a conglomerate consisting of musicians from the Finnish and Dutch scenes. The lineup includes people who have been involved in underground projects / hordes such as Orewoet, Khanus, Wrathage and From the Void. Horde was formed in 2017 and their debut album was released by their native Wolfspell Records. I invite you to commune with excellent Black Metal, which lasts less than 20 minutes…. Unfortunately.

The 2019 material of this project is a strong one. Thus, it is different from what we were given to hear on „The Great Tower”. Musically, IKU-TURSO left the path of strictly Atmospheric Black Metal to enter the more folk-oriented one. This nevertheless does not mean that we will hear here only jumping cheerful chants. While this is how this style can be associated, in this case we will participate in solemn ceremonies. These, in turn, will return every now and then to the road from which we know IKU-TURSO, to more atmospheric playing. However, we will not experience ultra-fast parts. All the material is directed, as it were, towards a more tranquil aura, which can pull you out of a pathetic reverie. That’s when the demons awaken, and the arrangement pathos quickly hides behind the emerging mysterious terror. I like the very mature playing here with the use of folk melodies and putting it next to a more traditional approach to Black Metal – although still in an atmospheric form. Nevertheless, there are such patents this opening „Sapphire Dreams”, which even presses us with an aura of folk or even fantasy visions. At times the arrangements are strongly reminiscent of what we heard years ago on „Høstmørke” by Isengard. Similar clean vocals, slightly drunken and that eerie aura…. Once you’ve settled in and are slowly starting to get used to this atmosphere, IKU-TURSO strikes with Black Metal vocals. And such is the balance we get until the last track, which is a Satyricon cover. Objectively looking at it, this is the sharpest track on the entire EP. The track comes from „Nemesis Divina,” which is the Norwegians’ last listenable album. It is interesting to note that IKU-TURSO translated the lyric into Dutch and the song was recorded in this form. „Du som hater Gud,” here seen as „Jij die God haat,” is a great arrangement and no small surprise at the very end. In my opinion, the EP is very successful and worth checking out.

IKU-TURSO offered a really solid dose of Black Metal. And I guess it doesn’t really matter whether it was Atmospheric or perhaps more Folk: the important thing is that the music contained on this cassette simply gets the job done! With this thought I will end this review and may it encourage a few people to get acquainted with the project’s work or, if you already know them, with the EP itself.

Tracklist:
1.Myrsky nousee
2.Winterwoods
3.Portit pohjolan
4.Sapphire Dreams
5.Myrskyn jälkeen
6.Jij die God haat (Satyricon cover)

Band:
https://iku-turso.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/ikutursobm

Label:
http://wolfspell.pl/
https://www.facebook.com/wolfspellrecords
https://www.instagram.com/wolfspell.records/
https://hiswounds.bigcartel.com/
https://instagram.com/his_wounds
https://www.facebook.com/hiswounds/
https://hiswounds.bandcamp.com/

Autor: W.